Phereclos-hankkeen aikana Lasten yliopistomme on tehnyt tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savolaisten koulujen ja Joensuussa sijaitsevan Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustustieteen ja opettajakoulutuksen kanssa. Tavoitteena on ollut löytää hyviä käytänteitä, jolla yliopistotason tiedekasvatusta voidaan toteuttaa yli maakuntarajojen hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.

Blogissa Itä-Suomen yliopistolla opettajaksi opiskeleva Kiira Karvonen ja Siilinjärveläisen alakoulun opettaja kertovat kokemuksistaan Lasten yliopiston ja ThingLinkin kanssa.

Kiiran ajatukset:

Miten lähdit mukaan hankkeeseen ja miksi?

Lähdin mukaan Phereclos-hankkeeseen, kun kandidaatin tutkielmaani viimeistellessä kandidaattiseminaarien ohjaajani ehdotti haluaisinko jatkaa samasta aiheesta Pro gradu – tutkielmaan yhteistyössä Phereclos-hankkeen kanssa. Kevään ja kesän 2020 aikana tein opinnäytetyön suunnittelua ja syksyllä 2020 lähdin keräämän aineistoa yhteistyökoululta. Oppimistehtävien ja etäyhteydellä toteutettujen interventioiden kautta tavoitteenani oli selvittää, millaisia luontosuhteita oppilailla on ja mitkä tekijä vaikuttivat luontosuhteiden muodostumiseen ja kehittymiseen. Keräsin aineistoa opinnäytetyöhöni syyskuun 2020 lopussa ja viimeiset etätehtävät oppilaat tekivät tammikuun 2021 aikana. Tällä hetkellä analysoin aineistoa ja kirjoittelen aineistosta tulleita tulkintoja puhtaaksi. 

Miten digitaalinen teknologia tuli esille toteutuksessa?

COVID-19-epidemian vuoksi aineistonkeruu tapahtui täysin etänä. Yhteistyökoulun kanssa olimme aktiivisesti yhteyksissä sähköpostitse ja loimme yhteisen alustan Microsoft Teams palveluun, jonne oppilaat pääsivät itse palauttamaan etätehtäviään. 

Lasten yliopisto ja ThingLink olivat yhteistyökumppaneitasi. Miten yhteistyö sujui heidän kanssa?

Koin yhteistyön yhteistyökumppaneilta hyödylliseksi. Lasten yliopistolla oli yhteistyökoulu valmiina, joten sen etsimiseen minun ei tarvinnut itse käyttää aikaa tai resursseja. Phereclos-hankkeen puolelta oltiin aktiivisesti sähköpostien päässä, mikäli kysyttävää oli. Lisäksi pääsin osallistumaan kiinnostaviin etäwebinaareihin koskien toteutukseen tarjottuja digitaalisia työkaluja, muun muassa ThingLink. 

Miten tiedekasvatustoiminnan järjestäminen etäyhteyden kautta onnistui?

Etäyhteydellä opettaminen onnistui moitteettomasti. Uskon, että nykyajan oppilaat ovat erittäin tottuneet palauttamaan tuotoksia erilaisiin palveluihin. Tehtäviä palautettiin aikataulussa ja ne oltiin tehty huolella. Pidin yhden etäoppitunnin erilaisista elinympäristöistä, jossa Suomen läpi matkustettiin Google Street Wiev -sovelluksen avulla. Tämä toiminto oli ilmeisesti oppilaille uusi, sillä ainakin tämän toiminnon oppilaat oppivat nopeasti ja kokivat mielekkääksi. 

Yhteistyökoulun opettajien kokemuksia:

Miten koit yhteistyön opettajana?

Hankkeissa mukana olemisessa olisi kiva saada konkreettisia työvälineita tai vinkkejä koulutyöhön. Esim. ThingLinkin käyttö on juuri tällainen. Nykyajassa myös etätuntien pitäminen toimiii yllättävän hyvin ja oli mukavaa seurata Kiiran toimintaa Teamsin välityksellä. Opinnäytetyön aihe ei suoranaisesti liittynyt mihinkään tiettyyn oppaineissa olevaan jaksoon. Silti omaa luontosuhdetta on aina hyvä miettiä 😊

Miten ThingLink liittyi toteutukseen?

Kiiran toteutuksen jälkeen ThingLink lähti koko 200 oppilaan koulun käyttöön keväällä osana viikon kestävää monialaista oppimiskokonaisuutta. Viikon aikana 3.-6.-vuosiluokkien oppilaat kokosivat ThingLinkin avulla kotialueensa yritysten ja yhteisöjen tietoja, historiaa ja niihin liittyviä kokemuksiaan.

Koulumme opettajat innostuivat ThingLinkin käyttämisestä myös ympäristöopissa. ThingLinkin avulla oppilaat pääsivät upottamaan maailmankarttaan tietoa opiskelluista maanosista: Amerikka, Afrikka, Australia ja Aasia. Oppilaat tekivät myös Powerpoint-esityksiä maailman ihmeistä, jotka upotettiin myöhemmin ThingLink-esityksiin. Myös ympäristöopin ”Pohjoismaat ja Baltian maat” osiossa oppilaat tekivät ThingLinkillä esitelmiä. Työt jaettiin vanhempien katseltavaksi yhdessä lastensa kanssa.

Katso yksi esimerkki ThingLinkin maailmankartasta: https://www.thinglink.com/video/1451103448740134915

Miten sinä hyödyntäisit ThingLinkiä kasvatustyössäsi?

Kirjoittaja: Niko Kyllönen
www.snellmanedu.fi/phereclos-hanke