HALLI

Tilaa kunnallisen luottamushenkilön tietopankki!

HALLI-tietopankki kuntien luottamushenkilöille

Hallintoakatemia eli nykyinen Eduhouse ja SnellmanEDU yhdistivät keväällä 2021 osaamisensa ja ovat luoneet kuntien käyttöön kunnallisen luottamushenkilön tietopankki HALLIn. Verkkokurssin muotoon tuotettu HALLI on luottamushenkilöiden käytössä koko valtuustokauden ajan ja sitä päivitetään ajankohtaisilla säädös- ja muilla materiaalipäivityksillä. Uutta tietoa ja sisältöä lisätään kuukausittain. HALLI-tietopankki on luottamushenkilöiden käytössä vuoden 2024 loppuun saakka.

HALLI-tietopankkia voi käyttää kuin mitä tahansa tietopankkia, harppoa ja selailla sinua kiinnostavia sisältöjä kulloisenkin tarpeen mukaan. Halutessasi voit myös suorittaa sisällön ja saada itsellesi: Kunnallisen luottamushenkilötyön sertifikaatin 5 op. Sertifikaatilla voit osoittaa osaamisesi ja lisätä se mm. ansioluetteloosi.

Huom. Myös yksittäiset valtuutetut voivat tilata HALLI-tietopankin omaan käyttöön!

Mitä löydät HALLI-tietopankista?

HALLI sisältää kattavasti tietoa eri teemoista ja tiedon määrä lisääntyy läpi valtuustokauden! Löydät mm. videotallenteita, Powerpoint-tietoiskuja, esimerkkejä, lähdevinkkejä ja niihin liittyviä harjoituksia. Harjoituksissa etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä. Sisällöt on tuotettu nykyaikaisesti visuaaliseen ja aktivoivaan muotoon hyödyntäen oppimisympäristön ominaisuuksia.

Tietopankin tuottavat ja sitä päivittävät Eduhousen asiantuntijat. Kouluttajina webinaareissa toimivat kunta-alan ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Tietopankin sisällöstä vastaa HTM Tuuli Tarukannel yhteistyössä muiden Eduhousen asiantuntijoiden kanssa.

Kouluttajina tallenteilla toimivat mm. Risto Harisalo, Veijo Tarukannel, Aimo Ryynänen, Marita Lehikoinen, Tuuli Tarukannel, Taina Ketola ja Nina Holopainen. Kurssin teknisinä avustajana ja opastajana toimivat SnellmanEDUn verkkopedagogit.

HALLI - Kunnallisen luottamushenkilön tietopankin sisältö

HALLI-tietopankki on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille koko valtuustokauden aikaiseksi koulutus-, tieto- ja materiaalikirjastoksi. Neljän vuoden aikana tapahtuu lakimuutoksia ja tulee täsmennyksiä, ajankohtaisia kysymyksiä ja materiaali täydentyy näiltä osin, koko valtuustokauden ajan, luottamushenkilön tietojen ajantasaistajana. Luottamushenkilö pystyy etenemään kurssilla oman osaamisensa mukaisesti.

HALLI muodostuu webinaaritallenteista, Powerpoint-tietoiskuista, esimerkeistä ja niihin liittyvistä harjoituksista sekä pienistä testeistä. Webinaaritallenteet ovat noin 20-30 minuutin pituisia tiiviitä tietoiskuja käsiteltävänä olevista aiheista. Kouluttajina webinaareissa toimivat henkilöt, jotka ovat oikeasti olleet tekemässä asioita ja päättämässä niistä. Siksi asioita käsitellään käytännönläheisesti ja erilaiset kunnat huomioon ottaen.

Oppimismateriaalit täydentävät webinaarin aiheita ja niissä on koottu kattavasti sekä aiheen lainsäädäntöä että käytännön toteutusta yhteen. Oppimismateriaali toimii myös niin, että siihen voi palata jälkikäteen ja pohtia tulkintoja käytännön tilanteissa. Oppimistehtävissä etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä ja oppimista ja osaamista.

 

1. Miten kunta toimii ja mistä kunnassa voidaan päättää?

Tässä osiossa käsitellään kunnan toimintaa ja sitä, mihin kunnassa voidaan vaikuttaa. Osiossa käsitellään luottamushenkilönä toimimista: mahdollisuuksia ja rajoja sekä pohditaan myös lain asettamia reunaehtoja, kuten virkavastuuta sekä esteellisyyttä ja hyvän hallinnon toteuttamista luottamustehtävässä.

– Mikä on kunta?
– Luottamushenkilön rooli ja vastuu: Mitä luottamushenkilön arvokas käytös ja virkavastuu tarkoittavat?
– Esteellisyys, milloin olen esteellinen?
– Asian käsittelyn kaari kuntahallinnossa; vireillepano, valmistelu, päätöksenteko, muutoksenhaku, lainvoimaisuus ja täytäntöönpano

Webinaaritallenteet:

– Mikä on kunta ? Miksi kunta on olemassa ja mihin kunnan luottamushenkilö vaikuttaa? Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala-Hemmilä
– Luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet, Tuuli Tarukannel
– Luottamushenkilönä vaikuttaminen, Tuuli Tarukannel
– Esteellisyys, Tuuli Tarukannel
– Miten toimin luottamushenkilönä keskustellen ja rakentavasti ? Risto Harisalo
– Asian käsittely kunnassa webinaari, Tuuli Tarukannel
– Missä kulkevat luottamushenkilön harkintavallan rajat, mikä harkintaa ohjaa? Veijo Tarukannel

Oppimistehtävät

2. Miten luottamustehtävässä toimitaan ja millä välineillä kuntaa johdetaan?

Tässä osiossa käsitellään kuntaa ohjaavia keskeisiä asiakirjoja ja johtamisen välineitä sekä sitä, kuinka kuntaa johdetaan. Osiossa pohditaan sitä, miten luottamushenkilönä voi edistää hyvän hallinnon toteutumista ja kunnan hyvää johtamista. Kunnan luottamushenkilön tehtävänä on huolehtia strategisesta johtamisesta ja isojen päätösten tekemisestä. Kuinka keskitymme oikeisiin asioihin? Lisäksi osiossa käsitellään kokouksissa toimimista ja niissä vaikuttamista.

– Millä tavoin luottamushenkilö voi edistää hyvää hallintoa?
– Hallintosääntö ohjaa kunnan päätöksentekoa
– Valtuusto johtaa kuntastrategialla
– Henkilöstöorganisaation toimintaa koskevat kysymykset
– Kokousmenettelyjen ABC
– Sähköiset kokoukset

Webinaaritallenteet:

– Hyvä hallinto ja sen edistäminen, Tuuli Tarukannel
– Hallintosäännön merkitys päätöksenteossa, Tuuli Tarukannel
– Kuinka teemme ja perustelemme päätöksiä hyvän hallinnon mukaisesti ja laillisesti? Veijo Tarukannel
– Kuntastrategia ja strateginen johtaminen – hyvän luottamushenkilöjohtamisen aakkoset, Risto Harisalo
– Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja luottamushenkilöiden rooli ja toimivalta henkilöstöasioissa, Nina Holopainen
– Kokousten yksityiskohtia kokouksen avauksesta lopetukseen, Tuuli Tarukannel
– Sähköiset kokoukset ja sähköisessä ympäristössä vaikuttaminen, Pirjo Ala-Hemmilä

Oppimistehtävät

3. Kunnan toiminnan julkisuus ja avoimuus - kääntöpuolena salassapito ja tietosuoja

Kunnan toiminnan tulee olla julkista ja avointa. Kunnan päätöksiä pitää tehdä siten, että kuntalaiset ja muut päätöksistä kiinnostuneet pystyvät saada kunnan toiminnasta ja päätöksistä riittävästi tietoja. Myös luottamushenkilöiden tulee saada tietoja tehtävänsä hoitamista varten. Samanaikaisesti kuitenkin tulee huolehtia salassapidon ja tietosuojan toteutumisesta. Kunnan viestintä ja avoimuus ovat saaneet entistä enemmän huomiota ja kiinnostusta. Sosiaalinen media on tuonut myös omat piirteensä päätöksentekoon ja avoimuuteen. Onkin tärkeää, että yhdessä huolehditaan kunnan avoimuudesta siten, että kunnan viestintä ja maine pysyvät hyvinä ja jokainen omalla toiminnallaankin vaikuttaa siihen. Lisäksi kunnan toiminnan avoimuus lisää osallisuuden tunnetta ja halua osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Tässä osiossa pohditaan myös osallisuutta.

– Julkisuus, salassapito ja tietosuoja – mitä laki sanoo?
– Kokousten julkisuus
– Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus
– Mitä voin kertoa päätettävistä asioista, milloin ja kenelle?
– Kunnan viestintä ja avoimuus
– Luottamushenkilönä sosiaalisessa mediassa
– Miten edistän kunnan hyvää mainetta ja toimin kunnan avoimuuden puolesta?
– Osallisuus: osallistamisen ja vaikuttamisen keinot kunnassa

Webinaaritallenteet:

– Julkisuutta ja salassapitoa koskeva lainsäädäntö, Tuuli Tarukannel
– Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus, Tuuli Tarukannel
– Mitä voin kertoa päätettävistä asioista ja kuka niistä kertoo ? Tuuli Tarukannel
– Kunnan viestintä ja avoimuus Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala-Hemmilä
– Vinkit: miten edistää kunnan hyvää mainetta ja toimia avoimesti luottamustehtävässään? Pirjo Ala-Hemmilä
– Vinkit: miten osallistaa rakentavasti ja aidosti yhteistyötä luoden? Liisa Jurmu

Oppimistehtävät

4. Kunnan talous

Tässä osiossa käsitellään kuntien taloutta. Osiossa käydään läpi kunnan talouteen vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä keskeisiä käsitteitä. Lisäksi osiossa käsitellään sitä, mitä taloudessa tulisi seurata ja kuinka esimerkiksi talousarvion ja tilinpäätöksen prosessit etenevät. Lisäksi osiossa pohditaan talouden taustalla vaikuttavia seikkoja ja syitä, kuten kuntien liikkumavaraa palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa sekä elinvoiman näkökulmaa ja syntyä. Osiossa pohditaan myös muita mahdollisuuksia pohtia taloutta, kuten osallistavaa budjetointia.

– Kuntatalouden keskeiset käsitteet
– Kuntataloutta koskeva lainsäädäntö
– Kuntatalouden vuosikello; mitä päätetään ja milloin?
– Miten kuntataloutta luetaan: kuntatalouden tunnusluvut; mitä lukuja kannattaa seurata, mistä ne kertovat?
– Osallistava budjetointi ja palvelusuunnittelu
– Kuntakonserni; tilinpäätös, konserniohjeet, omistajaohjaus

Webinaaritallenteet:

– Kuntatalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö, Hanna Hurmola-Remmi
– Kunnan talouden vuosikello Tuuli Tarukannel
– Kuntatalouden lukutaito: miten kuntataloutta luetaan ja tulkitaan? Hanna Hurmola-Remmi
– Osallistava budjetointi ja palvelusuunnittelu, Hanna Hurmola-Remmi
– Kuntakonserni ja konsernin toiminta, Tuuli Tarukannel

Oppimistehtävät

5. Kunnan toimijoiden keskeiset tehtävät ja niihin liittyvä päätöksenteko

Tässä osiossa käsitellään muutamia keskeisiä kuntien tehtäviin liittyviä asioita, joita käsitellään kunnan eri toimialoilla ja jotka monesti tulevat myös hallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Tämä osio täydentyy ajankohtaisilla aiheilla ja kuntakentän asioilla sitä mukaa, kun uudistukset menevät eteenpäin.

– Kaavoitukseen liittyvät keskeiset kysymykset luottamushenkilön näkökulmasta
– Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu – koska ja mitä ?
– Kunnan velvoitteet opetus-, kasvatus – ja sivistysasioissa
– Miten sotekysymys etenee ja vaikuttaa kuntien toimintaan? – ajankohtaista hyte ja elinvoima asioista
– Hankinnat – mitä luottamushenkilön pitää tietää hankinnoista?

Oppimistehtävät

Tietopankki luottamustyön tukena – tutustu sisältöön!

Blogit

Iisalmen kaupunginvaltuustoon virtaa HALLI-tietopankista 26.11.2021
www.snellmanedu.fi/iisalmen-kaupunginvaltuustoon-virtaa-halli-tietopankista

Elämä ja luottamushenkilö työ on jatkuvaa oppimista 11.5.2021
www.snellmanedu.fi/elama-ja-luottamushenkilotyo-on-jatkuvaa-oppimista-halli-tietopankki-kasvaa-luottamushenkiloiden-mukana

HALLI-hinnasto:

80 € + alv. / valtuutettu / vuosi

Snellman-Instituutin jäsenkunnille ja Hallintoakatemian lisenssikunnille 50 € + alv. / valtuutettu / vuosi

Kysy lisää ja tee tilaus!

Riikka Asikainen
riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
p. 044 746 2845