HALLI

Kunnallisen luottamushenkilön tietopankki

Mikä HALLI?

Uudet kunnanvaltuutetut aloittavan nelivuotiskautensa kevään vaalien jälkeen. On tärkeää, että heillä on tarvittavat tiedot voidakseen hoitaa luottamustehtäväänsä.

Hallintoakatemia ja SnellmanEDU ovat yhdistäneet osaamisensa ja tarjoavat kunnille kunnallisen luottamushenkilön tietopankki HALLIn. Verkko-oppimisympäristön muotoon tuotettu HALLI on luottamushenkilöiden käytössä koko valtuustokauden ajan ja sitä päivitetään ajankohtaisilla säädös- ja muilla materiaalipäivityksillä.

Luottamushenkilö tai kunnan viranhaltija voi käyttää HALLIa tarvittaessa käsikirjana tai opiskella siellä olevia sisältöjä systemaattisesti kurssimuotoisesti ja suorittaa halutessaan 5 op:n laajuisen Kunnallisen luottamushenkilön peruskurssin. Osallistujan on mahdollista myös testata osaamistansa tekemällä tehtäviä.

HALLI sisältää videotallenteita, Powerpoint-tietoiskuja, esimerkkejä, lähdevinkkejä ja niihin liittyviä harjoituksia. Harjoituksissa etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä. Sisällöt on tuotetu nykyaikaisesti visuaaliseen ja aktivoivaan muotoon hyödyntäen oppimisympäristön ominaisuuksia.

Tietopankin tuottavat ja sitä päivittävät Hallintoakatemian ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Kurssin tutoreina ja ohjaajina toimivat HTM Tuuli Tarukannel ja KM Pirjo Ala-Hemmilä Hallintoakatemiasta. Kurssin teknisinä avustajana ja opastajana toimivat SnellmanEDUn verkkopedagogit.

HALLI-tietopankki avautuu huhtikuussa 2021! Tilaa tietopankki sivun alareunassa löytyvällä lomakkeella!

Hyödynnä ennakkovaraajan etu!

Jos kunta varaa HALLI-tietopankin valtuustokaudeksi käyttöönsä 31.3.2021 mennessä, sen luottamushenkilöt saavat veloituksetta osallistua myös seuraaviin verkkokoulutuksiin:

Lisämaksusta järjestämme myös lähikoulutuksia kunnan omissa tiloissa tai räätälöityjä etäkoulutuksia. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous: outi.savolainen(a)snellmanedu.fi / p. 044 7462846

HALLI-hinnasto:

80 € + alv. / valtuutettu / vuosi

Snellman-Instituutin jäsenkuntien valtuutetuille 50 € + alv. / valtuutettu / vuosi

Jäsenkunnat: Kiuruvesi, Vieremä, Iisalmi, Siilinjärvi, Kuopio, Leppävirta, Suonenjoki, Rautalampi ja Varkaus.

Halli-tietopankin sisältö

HALLI - Kunnallisen luottamushenkilön tietopankki

Verkkokurssi on tarkoitettu kuntien luottamushenkilöille koko valtuustokauden aikaiseksi koulutus-, tieto- ja materiaalikirjastoksi. Neljän vuoden aikana tapahtuu lakimuutoksia ja tulee täsmennyksiä, ajankohtaisia kysymyksiä ja materiaali täydentyy näiltä osin, koko valtuustokauden ajan, luottamushenkilön tietojen ajantasaistajana. Luottamushenkilö pystyy etenemään kurssilla oman osaamisensa mukaisesti. 

Kurssi muodostuu webinaaritallenteista, Powerpoint-tietoiskuista, esimerkeistä ja niihin liittyvistä harjoituksista sekä pienistä testeistä. Webinaaritallenteet ovat noin 20-30 minuutin pituisia tiiviitä tietoiskuja käsiteltävänä olevista aiheista. Kouluttajina webinaareissa toimivat henkilöt, jotka ovat oikeasti olleet tekemässä asioita ja päättämässä niistä. Siksi asioita käsitellään käytännönläheisesti ja erilaiset kunnat huomioon ottaen.

Oppimismateriaalit täydentävät webinaarin aiheita ja niissä on koottu kattavasti sekä aiheen lainsäädäntöä että käytännön toteutusta yhteen. Oppimismateriaali toimii myös niin, että siihen voi palata jälkikäteen ja pohtia tulkintoja käytännön tilanteissa. Oppimistehtävissä etsitään ratkaisuja käytännön kysymyksiin ja syvennetään eri teemojen käsittelyä ja oppimista ja osaamista.

Kouluttajina toimivat kunta-alan ammattilaiset, joilla on kokemusta ja näkemystä kuntahallinnon eri puolista. Kurssin tutoreina ja ohjaajina toimivat Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala-Hemmilä Hallintoakatemiasta. Kurssin teknisenä avustajana ja opastajina toimivat SnellmanEDUn verkkopedagogit.

 

1. Miten kunta toimii ja mistä kunnassa voidaan päättää?

Tässä osiossa käsitellään kunnan toimintaa ja sitä, mihin kunnassa voidaan vaikuttaa. Osiossa käsitellään luottamushenkilönä toimimista: mahdollisuuksia ja rajoja sekä pohditaan myös lain asettamia reunaehtoja, kuten virkavastuuta sekä esteellisyyttä ja hyvän hallinnon toteuttamista luottamustehtävässä.

– Mikä on kunta?
– Luottamushenkilön rooli ja vastuu: Mitä luottamushenkilön arvokas käytös ja virkavastuu tarkoittavat?
– Esteellisyys, milloin olen esteellinen?
– Asian käsittelyn kaari kuntahallinnossa; vireillepano, valmistelu, päätöksenteko, muutoksenhaku, lainvoimaisuus ja täytäntöönpano

Webinaaritallenteet:

– Mikä on kunta ? Miksi kunta on olemassa ja mihin kunnan luottamushenkilö vaikuttaa?, Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala-Hemmilä
– Luottamushenkilön oikeudet ja velvollisuudet, Tuuli Tarukannel
– Luottamushenkilönä vaikuttaminen, Pirjo Ala-Hemmilä
– Miten toimin luottamushenkilönä keskustellen ja rakentavasti ? Risto Harisalo
– Asian käsittely kunnassa webinaari, Tuuli Tarukannel
– Missä kulkevat luottamushenkilön harkintavallan rajat, mikä harkintaa ohjaa? Veijo Tarukannel

Oppimistehtävät

2. Miten luottamustehtävässä toimitaan ja millä välineillä kuntaa johdetaan?

Tässä osiossa käsitellään kuntaa ohjaavia keskeisiä asiakirjoja ja johtamisen välineitä sekä sitä, kuinka kuntaa johdetaan. Osiossa pohditaan sitä, miten luottamushenkilönä voi edistää hyvän hallinnon toteutumista ja kunnan hyvää johtamista. Kunnan luottamushenkilön tehtävänä on huolehtia strategisesta johtamisesta ja isojen päätösten tekemisestä. Kuinka keskitymme oikeisiin asioihin? Lisäksi osiossa käsitellään kokouksissa toimimista ja niissä vaikuttamista.

– Millä tavoin luottamushenkilö voi edistää hyvää hallintoa?
– Hallintosääntö ohjaa kunnan päätöksentekoa
– Valtuusto johtaa kuntastrategialla
– Henkilöstöorganisaation toimintaa koskevat kysymykset
– Kokousmenettelyjen ABC
– Sähköiset kokoukset

Webinaaritallenteet:

– Hyvä hallinto ja sen edistäminen, Tuuli Tarukannel
– Hallintosäännön merkitys päätöksenteossa, Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala-Hemmilä
– Kuinka teemme ja perustelemme päätöksiä hyvän hallinnon mukaisesti ja laillisesti? Veijo Tarukannel
– Kuntastrategia ja strateginen johtaminen – hyvän luottamushenkilöjohtamisen aakkoset, Risto Harisalo
– Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja luottamushenkilöiden rooli ja toimivalta henkilöstöasioissa
– Kokousmenettelyjen ABC, Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala-Hemmilä
– Sähköiset kokoukset ja sähköisessä ympäristössä vaikuttaminen, Pirjo Ala-Hemmilä

Oppimistehtävät

3. Kunnan toiminnan julkisuus ja avoimuus - kääntöpuolena salassapito ja tietosuoja

Kunnan toiminnan tulee olla julkista ja avointa. Kunnan päätöksiä pitää tehdä siten, että kuntalaiset ja muut päätöksistä kiinnostuneet pystyvät saada kunnan toiminnasta ja päätöksistä riittävästi tietoja. Myös luottamushenkilöiden tulee saada tietoja tehtävänsä hoitamista varten. Samanaikaisesti kuitenkin tulee huolehtia salassapidon ja tietosuojan toteutumisesta. Kunnan viestintä ja avoimuus ovat saaneet entistä enemmän huomiota ja kiinnostusta. Sosiaalinen media on tuonut myös omat piirteensä päätöksentekoon ja avoimuuteen. Onkin tärkeää, että yhdessä huolehditaan kunnan avoimuudesta siten, että kunnan viestintä ja maine pysyvät hyvinä ja jokainen omalla toiminnallaankin vaikuttaa siihen. Lisäksi kunnan toiminnan avoimuus lisää osallisuuden tunnetta ja halua osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Tässä osiossa pohditaan myös osallisuutta.

– Julkisuus, salassapito ja tietosuoja – mitä laki sanoo?
– Kokousten julkisuus
– Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus
– Mitä voin kertoa päätettävistä asioista, milloin ja kenelle?
– Kunnan viestintä ja avoimuus
– Luottamushenkilönä sosiaalisessa mediassa
– Miten edistän kunnan hyvää mainetta ja toimin kunnan avoimuuden puolesta?
– Osallisuus: osallistamisen ja vaikuttamisen keinot kunnassa

Webinaaritallenteet:

– Julkisuutta ja salassapitoa koskeva lainsäädäntö, Tuuli Tarukannel
– Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus, Tuuli Tarukannel
– Mitä voin kertoa päätettävistä asioista ja kuka niistä kertoo ? Tuuli Tarukannel
– Kunnan viestintä ja avoimuus Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala Hemmilä
– Vinkit: miten edistää kunnan hyvää mainetta ja toimia avoimesti luottamustehtävässään? Pirjo Ala-Hemmilä
– Vinkit: miten osallistaa rakentavasti ja aidosti yhteistyötä luoden?

Oppimistehtävät

4. Kunnan talous

Tässä osiossa käsitellään kuntien taloutta. Osiossa käydään läpi kunnan talouteen vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä keskeisiä käsitteitä. Lisäksi osiossa käsitellään sitä, mitä taloudessa tulisi seurata ja kuinka esimerkiksi talousarvion ja tilinpäätöksen prosessit etenevät. Lisäksi osiossa pohditaan talouden taustalla vaikuttavia seikkoja ja syitä, kuten kuntien liikkumavaraa palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa sekä elinvoiman näkökulmaa ja syntyä. Osiossa pohditaan myös muita mahdollisuuksia pohtia taloutta, kuten osallistavaa budjetointia.

– Kuntatalouden keskeiset käsitteet
– Kuntataloutta koskeva lainsäädäntö
– Kuntatalouden vuosikello; mitä päätetään ja milloin?
– Miten kuntataloutta luetaan: kuntatalouden tunnusluvut; mitä lukuja kannattaa seurata, mistä ne kertovat?
– Osallistava budjetointi ja palvelusuunnittelu
– Kuntakonserni; tilinpäätös, konserniohjeet, omistajaohjaus

Webinaaritallenteet:

-Kuntatalouden keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö
– Kunnan talouden vuosikello Tuuli Tarukannel ja Pirjo Ala-Hemmilä
– Kuntatalouden lukutaito: miten kuntataloutta luetaan ja tulkitaan?
– Osallistava budjetointi ja palvelusuunnittelu
– Kuntakonserni ja konsernin toiminta, Tuuli Tarukannel

Oppimistehtävät

5. Kunnan toimijoien keskeiset tehtävät ja niihin liittyvä päätöksenteko

Tässä osiossa käsitellään muutamia keskeisiä kuntien tehtäviin liittyviä asioita, joita käsitellään kunnan eri toimialoilla ja jotka monesti tulevat myös hallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Tämä osio täydentyy ajankohtaisilla aiheilla ja kuntakentän asioilla sitä mukaa, kun uudistukset menevät eteenpäin.

– Kaavoitukseen liittyvät keskeiset kysymykset luottamushenkilön näkökulmasta
– Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu – koska ja mitä ?
– Kunnan velvoitteet opetus-, kasvatus – ja sivistysasioissa
– Miten sotekysymys etenee ja vaikuttaa kuntien toimintaan? – ajankohtaista hyte ja elinvoima asioista
– Hankinnat – mitä luottamushenkilön pitää tietää hankinnoista?

Oppimistehtävät

Lisätietoa:

Soili Meklin
soili.meklin(a)snellmanedu.fi /  044 746 2841