Tiesitkö, että voit suorittaa meillä SnellmanEDUlla avoimen yliopiston opintokokonaisuuksia ja kursseja ympäri vuoden? Lukuvuonna 2022–2023 löydät tarjonnastamme erilaisia opintokokonaisuuksia Turun, Oulun sekä Taideyliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Avoimen yliopisto-opetuksen opinnot on tarkoitettu kaikille pohjakoulutuksesta riippumatta ja voit ilmoittautua mukaan ilman pääsykokeita. Avoin yliopisto-opetus soveltuu esimerkiksi henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan työelämässä, vauhdittaa varsinaisia yliopisto-opintoja tai vasta suunnittelevat yliopistotutkinnon suorittamista. Opinnot ovat maksullisia ja ne järjestetään Pohjois-Savossa.

Olemme saaneet järjestämisoikeudet tässä blogissa esiteltyihin opintokokonaisuuksiin, ja lisätietoa on tulossa huhtikuun aikana. Ilmoittautua kiinnostuneiden listalle ja saat lisätiedot kokonaisuuksista ensimmäisten joukossa. Kiinnostuneiden listalle pääset liittymään tästä linkistä>>

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op, Oulun yliopisto, 2022-2023

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot -opintokokonaisuudessa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen opettamisen ja oppimisen sekä kasvun ja kehityksen teoreettisiin lähtökohtiin. Keskiössä ovat lapsen ajattelun kehittäminen sekä lapsen itsetuntemuksen ja kasvun tukeminen. Opittuja asioita sovelletaan opetussuunnitelmiin hyödyntäen ilmiölähtöistä ja eheyttävää pedagogiikkaa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta 5 op
 • Esi- ja alkuopetuksen tutkiva ja leikkivä lapsi I: Äidinkieli ja sanataide 5 op
 • Esi- ja alkuopetuksen tutkiva ja leikkivä lapsi II: Matematiikka ja luonnontieteet 5 op
 • Taide- ja taitokasvatus kehityksen ja oppimisen tukena 5 op
 • Esi- ja alkuopetuksen tutkiva oppiminen 5 op

Opintokokonaisuuden suoritettuasi osaat:

 • edistää lapsen myönteistä kuvaa itsestään oppijana ottaen huomioon lapsen kasvun ja kehityksen valiten pedagogisesti sopivia opetus- ja oppimiskokonaisuuksia
 • ohjata lasta yhteisölliseen ongelmanratkaisuun ja tutkivaan oppimiseen valiten lapsilähtöisiä, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien sisältöalueisiin perustuvia aiheita/ilmiöitä
 • soveltaa oppimiasi teoreettisia näkökulmia käytäntöön monipuolisesti

Lue lisää opinnoista: www.opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/27917
Kysy lisää: Niko Kyllönen, p. 044 746 2843, niko.kyllonen@snellmanedu.fi

Monikulttuurisuus-opinnot 25 op, Turun yliopisto, 2022–2023

Haluatko syventää tietämystäsi monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tieteellisestä tutkimuksesta? Tarvitsetko lisää valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä tai työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa?

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on:

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Lue lisää opinnoista: www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/yhteiskuntatieteellisen-tiedekunnan-opinnot/monikulttuurisuus
Kysy lisää: Outi Savolainen, p. 044 746 2846, outi.savolainen@snellmanedu.fi

Tulevaisuuden tutkimuksen perusopinnot 25 op, Turun yliopisto, 2022–2023

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Tietoja ja taitoja voi hyödyntää esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (TUTU1)
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (TUTU2)
 • Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (TUTU3)
 • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (TUTU4)
 • Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (TUTU5)

Lue lisää opinnoista: www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/turun-kauppakorkeakoulun-opinnot/tulevaisuudentutkimus
Kysy lisää: Niina Räsänen, p. 044 746 2863, niina.rasanen@snellmanedu.fi

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op, Taideyliopisto 2022–2023

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista, kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien saamista ja antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5 op
 • Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi 5 op
 • Sponsorointi ja yritysyhteistyö 5 op
 • Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla 2 op
 • International Creative Business Basics 3 op

Lue lisää opinnoista: www.opinto-opas.uniarts.fi/fi/erillinen-opintokokonaisuus/X-T6-00/6610
Kysy lisää: Outi Savolainen, p. 044 746 2846, outi.savolainen@snellmanedu.fi

***

Haluatko lisää tietoa? Tilaa SnellmanEDU:n uutiskirje, josta saat tietoa avoimen opintokokonaisuuksista, koulutuksistamme ja oppimisen palveluista: www.snellmanedu.fi/tilaa-uutiskirje