Esi- ja alkuopetuksen perusteet opintokokonaisuus 25 op, OY

Ajankohta
06.09.2022 - 24.05.2023
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
25 op
Hinta
695,00
Ilmoittaudu viimeistään
23.08.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Esi- ja alkuopetuksesta sekä alasta kiinnostuneet ja jo työssä olevat luokanopettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat sekä sosionomit voivat laajentaa ja syventää osaamistaan. Avoimessa yliopistossa opiskeltu Esi- ja alkuopetuksen perusteet (25 op) -opintokokonaisuus voidaan hyväksi lukea osaksi yliopisto-opintoja.

Opintokokonaisuudessa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen opettamisen ja oppimisen sekä kasvun ja kehityksen teoreettisiin lähtökohtiin. Keskiössä ovat lapsen ajattelun kehittäminen sekä lapsen itsetuntemuksen ja kasvun tukeminen. Opittuja asioita sovelletaan opetussuunnitelmiin hyödyntäen ilmiölähtöistä ja eheyttävää pedagogiikkaa.

Lisätietoja opintokokonaisuudesta: https://opas.peppi.oulu.fi/fi/ohjelma/27917

Sisältö

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op ja siihen sisältyy viisi opintojaksoa. Opintojaksoille voi mahdollisesti ilmoittautua myös yksittäin, mikäli opintoihin jää paikkoja vapaaksi.

 

ESI- JA ALKUOPETUKSEN PEDAGOGINEN PERUSTA, 5 op, 2022

 

Aika: ti 6.9., to 8.9., ke 14.9., to 15.9., ti 20.9., ti 11.10. klo 16:30-19:30, etäopetus

 

Sisältö:

– lapsen oppiminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät

– lapsen hyvinvoinnin tukeminen

– monipuoliset ikäryhmälle soveltuvat arvioinnin menetelmät ja motivaatiota tukevat toimintatavat

– lapsilähtöinen pedagogiikka ja eriyttämisen käytännöt

– esiopetuksen ja perusopetuksen luokkien 1-2 opetussuunnitelmat ja asiakirjat

– yhteisopettajuuden ja moniammatillisen työn merkitys esi- ja alkuopetuksessa

– monikielisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen

 

Suoritustapa: Osallistuminen etäopetukseen (28 t), kirjalliset tehtävät, opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus. Kouluttajan suositus on varata Esi- ja alkuopetuksen käsikirja (toim. Kyrönlampi, Mäkitalo & Uitto 2021). Saatavilla verkkoversio mm. Oulun yliopiston kirjastosta.

 

Kouluttaja: Taina Kyrönlampi

 

TAIDE- JA TAITOKASVATUS KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKENA, 5 OP, 2022

 

Aika:

– Yhteinen aloitusluento: ti 25.10. klo 16:30-18:00, etäopetus

– Kuvataidekasvatus: to 27.10. klo 16:30-19:00, la 29.10. klo 9-14, ma 31.10. klo 16:30-19:00, lähiopetus

– Liikuntakasvatus: la 5.11. klo 9-15, la 12.11. klo 9-15, lähiopetus

– Musiikkikasvatus: la 19.11. klo 9-15, la 26.11. klo 9-15, lähiopetus

– Käsityökasvatus: la 3.12. klo 9-15, la 10.12. klo 9-15, lähiopetus

 

Sisältö:

– Erilaiset taide- ja taitoaineiden välineet, menetelmät sekä oppimisympäristöt

– Lähtökohtana lapsen mielikuvien ja leikin maailma

 

Suoritustapa: Osallistuminen etäopetukseen (2 t) ja lähiopetukseen (40 t), opettajien osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

 

Kouluttajat: Katja Vilhunen (kuvataide ja käsityö), Anna Kokko (liikunta), Mari Koistinen (musiikki)

 

ESI- JA ALKUOPETUKSEN TUTKIVA JA LEIKKIVÄ LAPSI II: MATEMATIIKKA JA LUONNONTIETEET, 5 op, 2023

Aika:

– Aloitusluennot: ti 10.1.2023 klo 17:30-19:00 (matematiikka), to 12.1.2023 klo 16:30-18:00 (luonnontieteet), etäopetus

– Matematiikka: tiistaisin 10.1.-14.2.2023 klo 17:30-19:45, etäopetus

– Luonnontieteet: la 21.1. klo 9-15, la 4.2. klo 9-15, la 18.2. klo 9-15, lähiopetus

 

Sisältö:

– Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmat

– Matematiikan ja ympäristöopin arviointi esi- ja alkuopetuksessa

– Matemaattisten taitojen ja ajattelun kehittyminen ja sen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa

– Lukukäsitteen kehittyminen

– Spatiaalisen ajattelun kehittyminen

– Tutkimisen taidot, erityisesti havainnointi

– Ympäristöherkkyys

 

Suoritustapa: Osallistuminen etäopetukseen (19 t) ja lähiopetukseen (15 t), kirjalliset tehtävät opettajien osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

 

Kouluttajat: Hannu Partanen (matematiikka) ja Niko Kyllönen (luonnontieteet)

 

ESI- JA ALKUOPETUKSEN TUTKIVA JA LEIKKIVÄ LAPSI I: ÄIDINKIELI JA SANATAIDE, 5 op, 2023

 

Aika:

– Aloitustapaaminen: la 4.3. klo 9-15, lähiopetus

– Luennot ja harjoitukset: yht. 24×45 min, AIKATAULUT TULOSSA MYÖHEMMIN, etäopetus

– Päätöstapaaminen: la 29.4. klo 9-15, lähiopetus

 

Sisältö:

– Esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja niiden soveltaminen

– Lukemaan- ja kirjoittamaan oppiminen ja opettamisen menetelmät

– Monilukutaito

– Sanataide

– Oppimisympäristöt, materiaalit ja didaktiset ratkaisut

 

Suoritustapa: Osallistuminen etä- ja lähiopetukseen (34 t), kirjalliset tehtävät opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

 

Kouluttaja: Teija Mursula

 

ESI- JA ALKUOPETUKSEN TUTKIVA OPPIMINEN, 5 OP, 2023

 

Aika:

– Aloitusluento: 1.3.2023 klo 16:30-18, etäopetus

– Kenttätyöskentelyjakso: 2.3.-22.5.2023, itsenäisesti

– Lopputapaamiset: ti 23.5.2023 klo 16:30-19:45, ke 24.5.2023 klo 16:30-18:00, etäopetus

 

Sisältö:

– Opetuksen suunnitteleminen, toteuttaminen ja arviointi huomioiden esiopetuksen ja perusopetuksen – luokkien 1-2 opetussuunnitelmat

– Lapsikeskeinen pedagogiikka

– Vuorovaikutus lapsiryhmässä sekä oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä omassa toiminnassa

– Eheyttäminen ja eriyttäminen

– Joustava esi- ja alkuopetus

– Kodin ja koulun välinen sekä moniammatillinen yhteistyö

 

Suoritustapa: Osallistuminen etäopetukseen (8 t) ja itsenäinen kenttäharjoittelu (20 t), opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus. Kouluttajan suositus on varata Esi- ja alkuopetuksen käsikirja (toim. Kyrönlampi, Mäkitalo & Uitto 2021). Saatavilla verkkoversio mm. Oulun yliopiston kirjastosta.

 

Kouluttaja: Taina Kyrönlampi

Aika ja paikka

6.9.2022-24.5.2023, Kuopiossa ja etäopetuksena
Huom! Muutokset opetuksen päivämäärissä ovat mahdollisia.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu pääasiassa luokanopettajille, varhaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille. Opintokokonaisuus sopii myös heille, jotka ovat menossa yliopiston luokanopettajakoulutuksen ja varhaiskasvatuksen tutkinto-opiskelijoiksi.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen osaat

 

– edistää lapsen myönteistä kuvaa itsestään oppijana ottaen huomioon lapsen kasvun ja kehityksen valiten pedagogisesti sopivia opetus- ja oppimiskokonaisuuksia

– ohjata lasta yhteisölliseen ongelmanratkaisuun ja tutkivaan oppimiseen valiten lapsilähtöisiä, esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien sisältöalueisiin perustuvia aiheita/ilmiöitä

– soveltaa oppimiasi teoreettisia näkökulmia käytäntöön monipuolisesti.

Kouluttajat

Taina Kyrönlampi

 

Taina on kasvatustieteiden tohtori ja hän toiminut Oulun yliopiston esi- ja alkuopetuksen lehtorina vakan ja lukon koulutuksissa. Taina on tutkinut erityisesti lasten ja vanhempien osallisuutta esiopetuksessa sekä osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Hänen julkaisujen kokoelmaan kuuluu useita suomalaisia ja kansainvälisiä julkaisuja sekä suurelle yleisölle kohdentuvia teoksia (esim. Lapsen hyvä arki).

 

Katja Vilhunen

 

Katja on tekstiilityön opettaja ja väitellyt Itä-Suomen yliopistosta pääaineena käsityötiede. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus erilaisista opetus- ja ohjaus tehtävistä eri kouluasteilta. Suurimmaksi osaksi hän on työskennellyt perusopetuksessa yläkoulun puolella opettaen tekstiilitöitä ja kuvataiteita. Anna Kokko Anna työskentelee Itä-Suomen yliopistolla nuorempana tutkijana ja tekee kasvatustieteen väitöskirjatutkimusta. Taustaltaan hän on luokan- ja aineenopettaja (lukion psykologia, liikunta ja terveystieto). Hänen erityisosaamisenani on lasten kanssa yhdessä rakentuva pedagogiikka ja opetuksen oikeudellinen pohja.

 

Anna Kokko

 

Anna työskentelee Itä-Suomen yliopistolla nuorempana tutkijana ja tekee kasvatustieteen väitöskirjatutkimusta. Taustaltaan hän on luokan- ja aineenopettaja (lukion psykologia, liikunta ja terveystieto). Hänen erityisosaaminen on koulutuspolitiikka ja sen näkyminen lasten ja peruskoulun arjessa.

 

Mari Koistinen

 

Mari on kuopiolainen pitkänlinjan musiikin ammattilainen ja opettanut aikaisemmin mm. Snellman-kesäyliopiston musiikki-aiheisissa koulutuksissa. Koulutustehtävien ohessa Mari on mukana toteuttamassa Pohjois-Savon maakuntarahaston ja Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa Äänitimpureiden lauluvinkit lapsille -hanketta.

 

Hannu Partanen

 

Hannu on Itä-Suomen yliopistolta valmistunut matematiikan ja fysiikan opettaja. Hänellä on kokemusta tiedekerhojen järjestämisestä esi- ja peruskouluikäisille. Hannun periaatteena on luoda luokkaan turvallinen ja rento ilmapiiri, jotta avun pyytäminen ja oppiminen olisi helppoa. Hannun erityisosaaminen on hyvin strukturoidussa ilmiö- ja oppijalähtöisessä opetuksessa. Aikaisemmin Hannu on opettanut matematiikan pedagogisia perusteita myös Itä-Suomen yliopiston alkukasvatuksen tutkinto-opiskelijoille.

 

Niko Kyllönen

 

Niko on koulutustaustaltaan kemian ja fysiikan aineenopettaja, luokanopettaja ja biokemisti. Nikolla on yhdeksän vuoden kokemus tiedekasvatuksesta sekä tiedeleirien ja -kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Päätyönään Niko koordinoi SnellmanEDUn Lasten yliopistolla kansainvälistä Phereclos-hanketta, suunnittelee ja toteuttaa lähi- ja verkkokoulutuksia ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston tiedekasvatussisältöjä.

 

Teija Mursula

 

Teija toimii Suomen kielen ja viestinnän lehtorina Kajaanin ammattikorkeakoulussa. Hän on opettanut Esi- ja alkuopetuksen tutkiva ja leikkivä lapsi I: Äidinkieli ja sanataide -opintojaksoa Oulun yliopistossa sekä perustutkinto-opiskelijoille sivuaineopinnoissa että avoimessa vuodesta 2006 aika ajoin yhteensä noin kymmenkunta kertaa.

 • Toteutus: 

  Tämä on Snellman-kesäyliopiston avointa yliopisto-opetusta, jonka vastaava yliopisto on Oulun yliopisto.

 • Lisätietoja: 

  Niko Kyllönen, suunnittelija (vuosilomalla 14.7.-28.8.2022)
  niko.kyllönen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2843

  Outi Savolainen, suunnittelija (vuosiloman sijainen)
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 695 €, joka on SnellmanEDUn osuus. Oulun yliopisto ei tule perimään opintokokonaisuudesta rekisteröitymismaksua.


Ryhmäilmoittautumiset