Monikulttuurisuus opintokokonaisuus, 25 op

Ajankohta
22.09.2022 - 31.07.2023
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
25 op
Hinta
190,00
Ilmoittaudu viimeistään
08.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Haluatko syventää tietämystäsi monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tieteellisestä tutkimuksesta? Tarvitsetko lisää valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä tai työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa?

Turun ylipiston opintovaatimusten mukainen Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus (25 op) antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Opintojen aikana tutustut monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin. Opinnot perehdyttävät siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selitykseen ja seurauksiin. Opintojen aikana tutustutaan myös siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

”Opinnot antoivat valmiuksia sekä työssä että vapaa-ajalla käymiini keskusteluihin – ei mutua vaan faktaa.”

”Sai uusia näkökulmia aiheeseen. Käsitteet alkoivat elää käytännössä.”

”Median seuraaminen muuttui kriittisemmäksi.”

 

Sisältö

Monikulttuurisuus opintokokonaisuus sisältää kuusi erillistä opintojaksoa, joista kaksi on vaihtoehtoisia: Pakolaisuus ja sen tutkimus ja Romanit Suomessa ja Euroopassa. Opintojaksojen opetus järjestetään Turun yliopiston kautta. Opetuksen lisäksi opintojaksoihin on tarjolla tuutorointia. 

Johdatus monikulttuurisuuteen, 6 op

Aikataulu22.9.-14.11.2022

Ensimmäinen tuutoritapaaminen to 22.9.2022 klo 18, (etäosallistuminen)

Kurssialusta avautuu 19.9.2022.

OpettajaMervi Leppäkorpi. Opintoryhmän tuutorina toimii Minna Hallikainen.

Sisältö: Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka luento-osiossa tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin.

Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee monikulttuurisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, niiden oppihistoriallisen taustan sekä teoreettiset näkökulmat. Lisäksi opiskelija on perehtynyt monikulttuurisuuspolitiikan toteutumiseen käytännössä eri kansallisissa konteksteissa. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

Toteutus: Tuutoroitu verkkokurssi, joka sisältää mm. luentotallenteita ja viikoittain eteneviä tehtäviä. 


Siirtolaisuus, 5 op

Aikataulu: marras-joulukuu 2022 (suoritusaika heinäkuun 2023 loppuun saakka)

OpettajaIsmo Söderling ja Jouni Korkiasaari. Opintoryhmän tuutorina toimii Minna Hallikainen.

Sisältö: Kurssin luennot koostuvat seuraavista kuudesta aihealueesta: 1) Muuttoliikekäsitteet ja -teoriat, 2) Muuttoliikkeet ja globalisaatio, 3) Maastamuuton historia, 4) Maahanmuuton historia, 5) Siirtolaisuuden historian toistuvuus ja 6) Maahanmuuttajien kotoutumisen haasteellisuus.

OsaamistavoitteetOsaamisjakson tavoitteena on tarjota perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä, yhteiskunnallisena ja historiallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista ja kytkennöistä. Kurssilla tarkastellaan muuttoliikettä myös paikallisena ja globaalina väestöilmiönä. 

Kurssin käytyään opiskelija: 

 • hallitsee siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvät käytännöt ja käsitteet
 • pystyy jäsentämään nykyiset muuttoliikkeet osana historiallista jatkumoa
 • pystyy soveltamaan tietoa eri oppiaineissa
 • omaa valmiudet analysoida muuttoliikkeiden yksilöllisiä, alueellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

ToteutusTuutoroitu verkkokurssi: etäluentoja ja viikottain eteneviä tehtäviä. 


Kotoutuminen ja yhteiskunnan vastaanottavuus, 5 op

AjankohtaMaalis-toukokuu 2023

Opettaja: Minna Tuominen. Opintoryhmän tuutorina toimii Minna Hallikainen.

Sisältö: Kurssilla kotoutumista lähestytään kaksisuuntaisena ja moniulotteisena prosessina. Opiskelijat tutustuvat kotoutumisen käsitteistöön ja teorioihin, kotoutumista edistävään lainsäädäntöön sekä siihen liittyviin haasteisiin ja käytäntöihin erityisesti työelämän, koulutuksen sekä sosiaalisen osallistumisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. YK:n kestävän kehitystavoitteen 10 mukaisesti opintojakso tukee yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäämistä yhteiskunnassa.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää kotoutumisen moniulotteisen ja kaksisuuntaisen luonteen, jonka tavoitteena on yhdenvertaisuuden lisääminen;
 • Tunnistaa monikulttuuriseen työllistymiseen, koulutukseen sekä sosiaaliseen osallistumiseen liittyviä mekanismeja, haasteita ja hyviä käytäntöjä;
 • Tuntee kotoutumisen keskeiset mittarit ja osaa hyödyntää niitä arvioidakseen kaksisuuntaisen kotoutumisen tilaa Suomessa ja kansainvälisesti
 • Tuntee Suomessa voimassaolevan kotoutumislainsäädännön ja -käytännön ja osaa paikantaa siinä olevia heikkouksia ja vahvuuksia.

Toteutus: Kurssi koostu luento-opetuksesta, kurssikirjallisuuteen sekä muuhun materiaaleihin perehtymisestä, yksilö- ja ryhmätehtävistä sekä lopputentistä Moodlessa. 


Uskonto ja monikulttuurisuus, 3 op

Ajankohta1.9.2022-31.7.2023

OpettajaTommi Laitinen

SisältöOpintojaksolla käsitellään 1) uskonnollisen moninaisuuden historiaa ja nykypäivää Suomessa, 2) uskontojen ja uskonnottomuuden kytköksiä nykyajan politiikkaan, suomalaisten jakautuneisuuteen sekä vihapuheeseen.

Osaamistavoitteet: Kurssin lopussa opiskelija tunnistaa uskonnon historiaan ja moninaistumiseen vaikuttaneet tekijät Suomessa. Hän oppii yhdistämään erilaisia uskonnollisiksi luokiteltuja ilmiöitä osaksi Suomen uskonnollista ja yhteiskunnallista elämää. Hän osaa nähdä uskonnolliset ilmiöt laajempana kokonaisuutena ja soveltaa oppimaansa muillekin elämän osa-alueille, joissa kulttuuriset käytännöt eroavat toisistaan.

Toteutus: Itsenäisesti suoritettava opintojakso, johon kuuluu kuusi miniesseetä. 


Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi, 3 op

Aikataulu: 15.2.-maaliskuu 2023

Opettaja: Tiina Alakärppä ja Karoliina Salo. Lisäksi tuutori (valitaan kesän aikana).

Sisältö: Kurssilla taustoitetaan maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien hyvinvointia ja asemaa terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttäjinä. Kurssilla pohditaan, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten, käsityksiin hyvinvoinnista, terveydestä ja sairaudesta. Lisäksi kurssilla käsitellään kielen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä monikulttuurisissa kohtaamisissa ja pohditaan, millaisin keinoin yhteisymmärrystä voi edistää.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että terveysjärjestelmät ovat kulttuurisesti rakentuneita ja että henkilön kulttuurisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan, ongelmistaan ja sairaudestaan ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilaskohtaamisissa.

Toteutus: Luennot etänä verkossa tai tallenteena, essee, verkkoseminaari. 

 

Valinnanaiset opintojaksot: 

Voit valita kahdesta alla olevasta valinnaisesta opintojaksosta ja kirjata toiveen opintojaksosta ilmoittautumisen yhteydessä kohdassa ”lisätietoja”. Kummallekin opintojaksoille on rajoitettu määrä paikkoja, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos et mahdu toivomallesi kurssille, sijoitetaan sinut automaattisesti toiselle kurssille.


Pakolaisuus ja sen tutkimus (3 op)

Aikataulu2.3.-16.5.2023

OpettajaEveliina Lyytinen

Sisältö:

 • Pakolaisuus ilmiönä
 • Pakolaistutkimuksen peruskäsitteistö sekä alan kansainvälinen ja suomalainen tutkimus
 • Suomeen suuntautuva pakolaisuus suhteessa globaaliin ja EU-tason pakkomuuttokontekstiin sekä historiaan ja politiikkaan
 • Syventävä tieto pakolaistutkimuksen osa-alueista, kuten pakolaisuuden historia, pakolaisuus mediassa, pakolaismatkat, turvapaikkaprosessi, ilman huoltajaa turvapaikkaa hakevat alaikäiset, perheenyhdistäminen

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää pakolaisuutta ilmiönä ja tuntee pakolaistutkimuksen peruskäsitteistön. Opiskelija tuntee alan keskeistä kansainvälistä ja suomalaista tutkimusta. Opiskelija on lisäksi omaksunut syventävää tietoa pakolaisuuden eri osa-alueista, kuten pakolaisuuden historiasta, pakolaisuudesta mediassa, globaalista pakkomuuttokontekstista, turvapaikka- ja perheenyhdistämisprosesseista ja pakolaismatkoista.

Toteutus: Luennot etänä verkossa tai tallenteena, perehtyminen kurssimateriaaleihin ja osallistuminen verkko-opetukseen. Arvioitava suoritus luentopäiväkirja.
tai


Romanit Suomessa ja Euroopassa (3 op)

Aikataulu: 20.3.-31.5.2023
Opettaja: Tuula Kaitsaari
Sisältö: Kurssilla käsitellään romanien asemaa historian ja nykytilanteen valossa Suomessa ja Euroopassa. Kurssin sisältöjä ovat yhdenvertaisuuskysymykset ja romanipolitiikka sekä romanien historia, sosiokulttuurinen identiteetti ja yhteiskunnallinen asema. Kurssilla käsitellään myös romanien liikkuvuuden kasvua ja kerjäävien romanien asemaa.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen yleiskuva romanikysymyksistä Suomessa ja Euroopassa sekä syvällisempää tietoa itse valitusta erityiskysymyksestä.

Toteutus: Perehtyminen kurssimateriaaleihin, yksilö- ja ryhmätehtävät sekä osallistuminen ryhmäkeskusteluihin ja kommentointiin. 

Kaikki opintojaksot ovat tuutoroituja verkko-opintoja. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä verkossa (Teams/Zoom), tehtäviä Moodlessa, reaaliaikaisia verkkoluentoja ja luentotallenteita. Opintojaksokohtaiset sisällöt, aikataulut ja suoritustavat (esseet, tehtävät, kotitentit) tarkentuvat kevään aikana.
 

Verkko-opetus alkaa 19.9.2022 Johdatus monikulttuurisuuteen -kurssilla ja päättyy toukokuun lopussa. Kesällä, 31.7.2023 saakka, on mahdollista tehdä itsenäisesti suoritettavia opintojaksoja (ainakin Uskonto ja monikulttuurisuus ja mahdollisesti Siirtolaisuus-opintojakso). Kesäsuoritukset arvioidaan elo-syyskuun aikana. Opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden ajan.

Opistojen opiskelijat ovat mukana samoilla Moodle-verkkokurssialueilla kuin muutkin avoimen opiskelijat. Kurssien suoritukset arvioidaan Turun yliopistossa. 
 

Tarkemmat tiedot opintojaksoista löydät Turun yliopiston opetussuunnitelmasta:

www.opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/93790?period=2022-2024 ja Turun yliopiston nettisivuilta: www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/yhteiskuntatieteellisen-tiedekunnan-opinnot/monikulttuurisuus

Aika ja paikka

22.9.2022-31.7.2023, etäopetus

Kohderyhmä

Monikulttuurisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Osaamistavoitteet

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on:

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä 
 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin 
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin 
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Kouluttajat

Opintojakson opettajat Turun yliopistosta:
– Mervi Leppäkorpi
– Ismo Söderling
– Jouni Korkiasaari
– Minna Tuominen
– Tommi Laitinen
– Tiina Alakärppä
– Karoliina Salo
– Eveliina Lyytinen
– Tuula Kaitsaari

Lisäksi opintokokonaisuudessa mukana on kaksi yhteistyöoppilaitoksen järjestämää tuutoria, jotka ohjaavat ja tukevat opiskelijoita opintojen etenemisessä sekä vetävät keskusteluja pienryhmissä.

 • Toteutus: 

  Opintokokonaisuus on Snellman-kesäyliopiston avointa yliopisto-opetusta, jonka vastaava yliopisto on Turun yliopisto.

  Opinnot toteutetaan yhteistyössä Mikkelin, Jyväskylän ja Kymenlaakson kanssa.

 • Hinta: 

  190 € (SnellmanEDU:n osuus)
  HUOM: Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 440 €. SnellmanEDU:n osuus 190 € + 250 € Turun avoimen yliopiston opintomaksu. Turun yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröitymisen yhteydessä ja ohje rekisteröitymisestä ja maksusta lähetetään sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.


Ryhmäilmoittautumiset