Lastensuojelulain ABC

Ajankohta
14.05.2024 - 14.05.2024
Paikka
Etäopetus
Hinta
155,00
Ilmoittaudu viimeistään
28.04.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Lastensuojelulaki uudistui 1.1.2024, joten jokaisen lastensuojelussa sekä kaikkien lasten ja perheiden kanssa työskentelevien on hyvä kerrata ja päivittää tietonsa lastensuojelulakiin liittyen.

Lapsen suojelu on lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien ohella kaikkien niiden viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävä ja velvollisuus, jotka kohtaavat työssään lasta ja lapsen perhettä. Keskeisin lapsen suojelua koskeva laki on lastensuojelulaki (417/2017), joka käydään koulutuksen aikana käytännönläheisesti läpi säännös säännökseltä. Kyseistä lakia käsiteltäessä käydään läpi koko lastensuojelun perusprosessi sekä velvoitteet. Samalla nostetaan esille myös keskeisiä kysymyksiä, joita lapsen suojelun arjessa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja muut lapsen parissa työskentelevät tahot kohtaavat.

Kouluttaja Kati Saastamoinen (OTK, lupalakimies) on julkaissut useamman teoksen aiheeseen liittyen: Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010), Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016) sekä Lapsi sijaishuollossa – Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2018 ja 2020).

Sisältö

Luku 1 ja 3: Yleiset säännökset ja lastensuojelun järjestäminen

 • Lastensuojelulain tarkoitus
 • Vastuu lapsen hyvinvoinnista
 • Lastensuojelu ja ehkäisevä lastensuojelu
 • Lapsen ja nuoren mielipide ja toivomukset
 • Lapsi ja nuori
 • Lastensuojelun järjestäminen (pykälät 11 § – 16 § ja 18 § – 19 §)

Luku 4: Lapsen osallisuus

 • Lapsen mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen
 • Lapsen puhevallan käyttö
 • Edunvalvojan määrääminen huoltajan sijaiseksi + palkkiot
 • Vastuu lapsen edun turvaamisesta

Luku 5: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

 • Ilmoitusvelvollisuus
 • Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi
 • Rekisterin pitäminen
 • Ennakollinen lastensuojeluilmoitus
 • Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus
 • Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojelun tarpeen selvittäminen
 • Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen
 • Määräaikojen noudattamisen seuranta
 • Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen

Luku 6: Menettelysäännöksiä

 • Lapsen tapaaminen
 • Asiakassuunnitelma
 • Asiakkaan kanssa pidettävä neuvottelu
 • Lapsen läheisverkoston kartoittaminen
 • Asioiden kirjaaminen

Luku 7: Avohuolto

 • Velvollisuus ryhtyä avohuollon tukitoimiin
 • Toimeentulon ja asumisen turvaaminen
 • Lastensuojelun avohuollon tukitoimet
 • Sijoitus avohuollon tukitoimena
 • Avohuollon sijoituksen käyttämisen yleiset edellytykset
 • Kiireellinen avohuollon tukitoimi

 Luku 8: Lapsen kiireellinen sijoitus

 • Lapsen kiireellinen sijoitus
 • Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
 • Kiireellisen sijoituksen lakkaaminen
 • Asiaan osallisten mielipiteen selvittäminen

Luku 9: Huostaanotto

 • Velvollisuus huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen
 • Huostaanoton ja sijaishuollon järjestäminen
 • Asiaan osallisten kuuleminen
 • Huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskeva päätöksenteko
 • Hakemus hallinto-oikeudelle
 • Huostaanotetun lapsen huolto
 • Lapsen huollosta päättäminen huostassapidon aikana
 • Huostassapidon kesto ja lakkaaminen sekä huostaanottopäätöksen raukeaminen

Luku 12: Jälkihuolto

Luku 13: Valvonta

 • Hyvinvointialueen ilmoitus sijoitettavasta lapsesta
 • Sijaishuollon valvonta
 • Muu valvonta
 • Yksityisesti sijoitettujen lasten valvonta

Aika ja paikka

ti 14.5.2024
klo 9–14
Koulutus järjestetään etäopetuksena Teamsilla.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille sekä lastensuojelun esimiehille. Tämän lisäksi koulutus soveltuu lasten sijaishuoltopaikkojen henkilökunnalle sekä esimerkiksi kaikille lasten ja lasten perheiden parissa toimiville (kuten päivähoidon, koulun ja terveydenhuollon ammattihenkilöille) ymmärtääkseen oman tehtävänsä lapsen suojelun kokonaisuudessa. Lainsäädännön tuntemisen merkitys on lapsen suojelutyössä korostunut entisestään, joten jokaisen edellä mainitun tahon on tiedettävä lastensuojelulain prosessit ja omat velvollisuutensa lapsen suojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalle muodostuu kokonaiskuva lastensuojelulain säännöksistä ja siinä olevista prosesseista ja velvoitteista. Koulutuksessa käydään läpi jokainen lastensuojelulain säännös (1 § – 95 §), lukuun ottamatta lastensuojelulain 17 §:ää ja niitä lastensuojelulain säännöksiä, jotka koskevat lapsen sijaishuoltoa ja sijaishuollossa olevan lapsen rajoittamista (lastensuojelulain luvut 10–11).

Kouluttajat

instructor_img

OTK, lupalakimies, Kati Saastamoinen on toiminut aikaisemmin kunnassa sosiaalihuollon lakimiehenä vuodesta 2005 alkaen. Hän on perehtynyt ennen kaikkea perhesosiaalihuoltoon ja lastensuojeluun. Lapsen oikeuksiin liittyvän syventyneisyyden sekä pitkän alan kokemuksen perusteella häntä voidaan pitää lapsen suojelua koskeva juridiikan ammattilaisena. Viime vuosina Kati Saastamoinen on perehtynyt lapsen oikeuksien ohella myös kehitysvammaisia koskeviin rajoitustoimenpiteisiin sekä sosiaalihuollon tietosuojakysymyksiin.

Kati Saastamoinen on toiminut kouluttajana lukuisissa erilaisissa lapsi- ja sosiaalioikeuden koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa, mitkä on kohdennettu muun muassa sosiaalityöntekijöille, lastensuojelulaitoksien henkilöstöille sekä kaikille lastensuojelun yhteistyötahoille eli esimerkiksi terveydenhuollon, koulun ja päivähoidon henkilökunnalle. Hän on kouluttanut tuhansia lasten parissa työskenteleviä alansa ammattilaisia.

Kati Saastamoinen on julkaisut myös teokset Lapsen asema sijaishuollossa (Edita 2008 ja 2010), Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä (Edita 2016) sekä Lapsi sijaishuollossa – Yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet (Edita 2018 ja 2020).

 • Toteutus: 

  Koulutus järjestetään etäopetuksena Teamsilla.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  etunimi.sukunimi(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863
  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840
  Voit tilata tämän koulutuksen myös räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  155 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset