Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op

Ajankohta
08.04.2024 - 02.10.2025
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
30 op
Hinta
2.370,00
Ilmoittaudu viimeistään
21.04.2024
Ryhmäilmoittautumiset

KOULUTUS ON KÄYNNISTYNYT KOKONAAN ETÄOPETUKSENA. OTAMME ILMOITTAUTUMISIA VASTAAN 7.8.2024 SAAKKA!

Kaipaatko ammatillista tietoa erilaisista mielenterveyden ongelmista ja haasteista? Haluatko oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä osana työtäsi ja tukea asiakkaan myönteistä mielenterveyttä, kasvua sekä kehitystä? Mielenterveyden haasteet ovat tällä hetkellä yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista. Monet ihmiset kamppailevat stressin, ahdistuksen, masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien kanssa. Tarve ammattitaitoisille lyhytterapeuteille sekä nopeille ja tehokkaille ratkaisuille on siis suurempi kuin koskaan.

Koulutuksessa saat tietoa, kuinka työskennellä toipumislähtöisellä ja lyhytterapeuttisella otteella eri ikäisten ihmisten kanssa. Lisäksi hankit osaamista mm. lasten ja nuorten auttamiseen sekä mielenterveyden tukemiseen erityisasiantuntijoiden opastuksella. Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofinen ajattelu yhdistettynä narratiiviseen ja dialogiseen malliin. Tavoitteena on myönteisen muutoksen aikaansaaminen psykiatrisessa hoitotyössä ja ammatillisessa ohjaustyössä eri toimialoilla sekä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Koulutuksesta saa myös Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden.

Sisältö

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset työmenetelmät myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.

 • Psykoterapia ja lyhytterapia työmenetelmänä Ratkaisukeskeisyys ja taustafilosofia sekä työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen prosessi
 • Ratkaisukeskeisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Näyttöön perustuva psykoterapia ja psykoterapian tuloksellisuus
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka

Keskeisimmät mielenterveyden ongelmat ratkaisukeskeisessä lyhytterapeuttisessa työskentelyssä ja ratkaisukeskeinen hoito:

 • Ahdistuneisuus
 • Masennus
 • Traumat, kriisit
 • Pakko-oireet, pelot sekä paniikkihäiriö
 • Syömishäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Työskentely eri-ikäisten ja perheiden kanssa
 • Pariterapia ja seksuaalisuus sekä sukupuolisuuden moninaisuus

Koulutuksen rakenne:

 • Koulutuspäiviä 10 kpl
 • Pienryhmätyönohjausta 5 x 2 opetustuntia (viitenä päivänä 2 x 45 min)
 • Vertaisryhmätapaamiset 20 h
 • Asiakastyö (100 tuntia) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi
 • Välityöskentely ja tehtävät 
 • Kirjareferaatit 10 kirjaa
 • Muu oheislukemisto (lainsäädäntö)
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Oman ammatillisen kasvun reflektio
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • Syventävä kirjallisuus

Koulutuksen rakentuminen moduuleittain:

 • Johdanto terapeuttiseen työhön ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen 10 op
 • Mielenterveyden erilaiset ongelmat ja ratkaisukeskeinen hoito 10 op 
 • Lyhytterapian erilaiset sovellukset terapeuttisessa työskentelyssä 10 op

Koulutuksessa on olennaista prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Opiskelija hankki itse omat asiakkaansa esimerkiksi oman työnsä kautta. Asiakastyöstä tehdään videodokumetointi ainakin kahden eri asiakkaan kanssa sekä asiakastyöstä tehdyt kirjalliset analysoinnit sekä litteroinnit annettujen ohjeiden mukaisesti. Koulutus edellyttää itseohjautuvuutta ja aikuisopiskeluvalmiuksia. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Aika ja paikka

2024
8.4.2024 (Sarianna)
 (Aloitus siirretty)

10.5.2024 (Sarianna)
16.8.2024 (Sarianna)
2.9.2024 (Mika)
4.10.2024 (Mika)
28.11.2024 Työnohjaus 1 (Sarianna)
16.12.2024 (Petri)

2025

27.1.2025 (Sarianna)
21.2.2025 Työnohjaus 2 (Mika)
19.3.2025 (Johanna)
7.4.2025 (Milka ja Sarianna)
26.5.2025 Työnohjaus 3 (Sarianna)
2.9.2025 (Sarianna)
3.9.2025 Työnohjaus 4 (Sarianna)

1.10.2025 Työnohjaus 5 (Mika)
2.10.2025 (Sarianna)

 

Opetuspäivät päivittäin klo 9–16.

Koulutus järjestetään kokonaan etäopetuksena. Koulutuspäiviä on kymmenen. Pienryhmätyönohjaukseksi merkittyinä päivinä (5 kpl), opiskelijalla on 2 x 45 min työnohjausta pienryhmänsä mukana. Pienryhmien päivittäinen aikataulu määräytyy opintojen aloituksen jälkeen. Tavoitteena on, että pienryhmän kokoontuminen on aina samaan kellonaikaan työnohjauspäivinä.

*Pidätämme oikeuden muutoksiin ajankohdissa.

Kohderyhmä

Koulutus sopii täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan ja työssäjaksamistaan ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto.

Koulutukseen hakeutuminen edellyttää myös psykoterapeuttisten valmiuksien 30 op aiempaa suorittamista taikka siihen verrattavia opintokokonaisuuksia, joissa on mainittu, että ne vastaavat psykoterapeuttisia valmiuksia 30 opintopisteen osalta.

Osaamistavoitteet

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on kehittää käytännön työtapoja omassa työkontekstissa ja integroida niitä yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin. Lisäksi koulutus vahvistaa työssä jaksamista ja tukee tavoitteellista ja ammatillista toimintaa.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • tietää mitä on psykoterapeuttinen ja lyhytterapeuttinen työskentely sekä niiden prosessi ja osaa soveltaa niitä myös käytäntöön.
 • ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
 • ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
 • osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa hyödyntää ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painottuvat yksilön omat voimavarat, toivo, merkityksellisyys, osallisuus ja myönteisyys
 • osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä.
 • osaa hyödyntää lyhytterapeuttisen terapiaprosessin rakennetta osaa ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä sekä arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa.

Kouluttajat

instructor_img

Vastuukouluttaja Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja (STOry), seksuaalineuvoja.

Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti Mika Haataja. Mika Haataja on pitkän linjan perheterapeutti ja hänellä on kokemusta erityisesti nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelemisestä. Mika on nuorisopsykiatrin asiantuntija ja tekee työtään tämän lisäksi työnohjaajana sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan työyhteisöissä.

Vierailevat kouluttajat:

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Petri Kylmänen (sairaanhoitaja YAMK)
 • Erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Milka Kosonen.
 • Seksuaaliterapeutti Johanna Luomala. Johanna Luomala on tehnyt pitkän uran hyvin haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa, johtanut erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja toiminut useita vuosia esihenkilötehtävissä. Hän on opiskellut yhteiskuntatieteitä, yhteisöpedagogiikka ja useita terapiasuuntauksia mm. seksuaali-, tanssi/liike, musiikki- sekä ratkaisukeskeistä terapiaa ja tällä hetkellä opiskelee kognitiivista suuntausta. 

Pienryhmätyönohjauksesta vastaavat Sarianna Virpikari sekä Mika Haataja. 

 • Toteutus: 

  Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan etäopetuksena. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa.

  Koulutuksen voi suorittaa työnohessa.

  Koulutukseen sisältyy opetusta 10 päivää, pienryhmätyönohjausta 5 x 1,5 tuntia viitenä erillisenä työnohjauspäivänä, dokumentoitavaa asiakastyöharjoittelua 100 tuntia, vertaisryhmätyöskentelyä 20 tuntia, yksilötyöskentelyä ja paritutorointia sekä kirjallista oheislukemistoa sekä niihin liittyvät reflektiot. Lisäksi koulutuksessa tehdään annettuja välitehtäviä, kirjallinen lopputyö sekä omaa kasvua ja kehittymistä tutkiva itsereflektio.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija niina.rasanen(a)snellmanedu.fi 044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi 044 7462840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Koulutukseen hakeutuminen on kaksivaiheinen. Jotta saamme yhteystietosi, täytä ensin ilmoittautumislomake (valitse SnellmanEDUn laskutus), jolla varaat paikan. Lähetä 10 työpäivän sisällä ilmoittautumisestasi vapaamuotoinen hakemuskirje SEKÄ todistus suoritetuista Psykoterapeuttiset valmiudet tai vastaavat -opinnoista. Huom. hakemus tulee lähettää samana päivänä, kun teet ilmoittautumisen.

  Kerro hakemuksessa:

  -omat yhteystietosi
  -koulutustaustasi
  -työkokemuksesi
  -mahdollinen nykyinen työyhteisösi
  -miksi hakeudut koulutukseen?
  -mitkä ovat tavoitteesi?
  -miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
  -mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

  Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen: asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi tai kirjeitse osoitteeseen SnellmanEDU, Viestikatu 3 PL 2000 70601 KUOPIO. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 30 op. Vahvistamme soveltuvuutesi hakemuksesi perusteella 10 työpäivän kuluessa. Opiskelijoiden valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään, että aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen tehdä itsenäisesti asiakashankinnat, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina sekä hakujärjestykseen.

 • Hinta: 

  2370 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset