Positiivisen johtamisen koulutusohjelma 35/42 op

Ajankohta
28.10.2024 - 09.06.2025
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
35 op
Hinta
3.390,00
Ilmoittaudu viimeistään
14.10.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Muuttuva työelämä ja lisääntyvä pahoinvointi huutavat uudenlaista johtamisotetta – se mikä toimi aiemmin, ei yleensä ole toimivaa uuden edessä. Tarvitaan taitoa kohdata ihmiset ja aitoa ymmärrystä heidän tunteistaan ja tarpeistaan. Tarvitaan positiivista johtamista, joka haasteiden keskellä keskittyy siihen, mikä on hyvää, toimivaa ja tulosta tuottavaa niin yksilön, tiimin kuin organisaatioidenkin kannalta. Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille laajan, monipuolisen ja kattavan näkemyksen ja ymmärryksen positiivisesta johtamisesta ja positiivisista organisaatioista sekä niiden keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan.

Kehittyminen positiiviseksi johtajaksi vaatii teorioiden tuntemisen lisäksi itsensä kehittämistä ja omien ajattelumalliensa haastamista. Koulutusohjelmassa syvennytään myös itseensä positiivisena johtajana: kehitetään omia vahvuuksia ja haastetaan itseä kohti uudenlaista ajattelu- ja toimintatapaa. Koulutuksen aikana jokaiselle rakentuu aikana henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka mahdollistaa tiedon ja käytännön yhdistämisen itselle merkityksellisellä tavalla ja auttaa häntä kasvamaan positiiviseksi johtajaksi omassa organisaatiossaan. 

Nyt kannattaa ilmoittautua ajoissa! Saat 10 prosentin alennuksen (Early bird -hinta 3051 €), jos ilmoittaudut koulutukseen 31.7.2024 mennessä. Jos hyödynnät Early bird -tarjouksen, valitse maksutavaksi lasku, niin huomioimme alennuksen laskulla.

“Positiivisen johtamisen ja kukoistavien organisaatioiden koulutusohjelma oli yksi tähänastisen elämäni mielenkiintoisimmista koulutuksista. Koulutus oli todella syvä sukellus hyvinvoinnin ja kukoistavan organisaation alkulähteille sekä positiivisen psykologian maailmaan. Pääsimme perehtymään mm. laadukkaaseen vuorovaikutukseen ja korkean tason yhteyksiin ihmisten välillä. Teimme vahvuuskartoituksia ja etsimme puuttuvia palasia, jotta ihmiset ja organisaatiot voisivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä. Johanna on todella perehtynyt asiaansa ja alansa uran uurtajia Suomessa. Innostus välittyi ja tarttui meille kaikille mukana olleille. Voin lämpimästi suositella koulutusta kaikille, joita tämä tärkeä asia kiinnostaa ja uskon edellä mainittujen asioiden olevan tulevaisuudessa entistä merkittävämpi asia työyhteisöissä, jotta ihmiset pääsevät käyttämään korkeinta potentiaaliaan.” Miia Petäjäsoja, vientipäällikkö

Sisältö

Nimestään huolimatta positiivinen johtaminen ei ole varsinaisesti positiivista, vaan tieteellistä tutkimusta siitä, mikä mahdollistaa sekä yksilöiden että organisaatioiden kukoistuksen, optimaalisen hyvinvoinnin. Positiivinen johtaminen keskittyy heikkouksien sijaan vahvuuksiin, ongelmien sijaan mahdollisuuksiin ja haasteiden sijaan siihen, mikä on erinomaista yksilöissä ja organisaatioissa. Se edistää innostusta, oppimista, hyvinvointia ja suoritustasoa samoin kuin työyhteisöjen tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua.

Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:
1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä ja merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin ja inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää

Koulutusohjelma jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin ja se koostuu luennoista, tehtävistä ja yhteisistä työskentelyhetkistä. Koulutusohjelman suoritustapa tukee joustavuutta ja mahdollistaa osallistumisen työn ohessa. Moduulien luennot ja tehtävät löytyvät kurssialustalta ja niihin voi perehtyä juuri sillioin, kun se parhaiten itselle sopii. Yhteisissä hetkissä syvennytään moduulin aiheisiin yhteisillä keskusteluilla ja harjoitusten avulla.

Opiskelijat saavat koulutusohjelmasta 35 opintopistettä, kun he perehtyvät luentomateriaaliin, tekevät tehtävät ja osallistuvat yhteisiin työskentelyhetkiin. Lisäksi opiskelijoilla on niin halutessaan mahdollisuus saada koulutusohjelmasta 42 opintopistettä tekemällä edellä mainittujen lisäksi kirjallisen syventävän Case-kuvauksen jostain kurssin aihepiiristä. Materiaalit ovat käytettävissä viisi kuukautta koulutuksen päättymisen jälkeen, jona aikana voi myös palauttaa tehtäviä ja halutessaan syventyä laajempaan Case-kuvaukseen.


Koulutusohjelman yhteinen orientaatio

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?

 • Mitä on positiivinen psykologia
 • Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
 • Hyvinvoinnin johtaminen
 • Työn imu ja flow

Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot

 • Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
 • Positiivinen organisaatiotiede (POS)
 • Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
 • Hyveet organisaatioissa ja työssä
 • Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli (toivo, pystyvyys, resilienssi ja myönteisyys)

Moduuli 3: Positiivinen johtaminen

 • Mitä on positiivinen johtaminen
 • Positiivisen johtamisen strategiat
 • Positiivisen johtamisen mallit
 • Transformationaalinen ja autenttinen johtajuus
 • Positiivisen johtajan ominaisuudet

Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri

 • Tunteiden merkitys työssä
 • Positiivisten tunteiden vahvistaminen ja jaettu positiivinen affekti
 • Tunteiden johtaminen
 • Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
 • Kiitollisuus ja anteeksianto työssä

Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet 

 • Korkealaatuiset yhteydet ja niiden rakentaminen (HQR)
 • Ihmissuhde-energia
 • Psykologinen turvallisuus ja sen tasot    
 • Virheistä oppiminen
 • Sitoutuminen

Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio

 • Kuuntelemisen taito
 • Tukea antava kommunikaatio
 • Jämäkkä kommunikaatio
 • Heikko ja vahva kommunikaatio
 • Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
 • Korjaavan palautteen antaminen rakentavasti

Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen

 • Merkityksellisyyden mallit
 • Mitä merkitys merkitsee
 • Työorientaatiot
 • Vahvuuksien voima
 • Vahvuusperusteinen ajattelu johtaminen
 • Kasvunajattelun tukeminen
 • Sisäinen motivaatio

Moduuli 8: Positiivinen muutos

 • Muutokset organisaatioissa
 • Positiivinen muutosjohtaminen
 • Suunniteltu organisaatiomuutos
 • Muutosten vastustaminen, muutosvalmius ja tunteet muutostilanteissa
 • Positiivisia lähestymistapoja organisaatiomuutoksiin: Arvostava kysely, SOAR ja dialoginen ajattelutapa
 • Positiivisten tavoitteiden voima

Aika ja paikka

Johdanto: ma 28.10.2024 klo 8-9.30
Moduuli 1: pe 15.11.2024 klo 8-12
Moduuli 2: ma 9.12.2024 klo 8-12
Moduuli 3: ma 13.1.2025 klo 8-12
Moduuli 4: ma 10.2.2025 klo 8-12
Moduuli 5: ma 10.3.2025 klo 8-12
Moduuli 6: ma 7.4.2025 klo 8-12
Moduuli 7: ma 12.5.2025 klo 8-12
Moduuli 8: ma 9.6.2025 klo 8-12

Koulutus järjestetään etäopetuksena Zoomilla.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja osaa:

 • Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen.
 • Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.  
 • Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
 • Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
 • Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
 • Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
 • Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
 • Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
 • Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
 • Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
 • Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.          
 • Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
 • Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
 • Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.  
 • Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
 • Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttajana toimii Johanna Huhtamäki, positiivisen ja valmentamisen psykologian maisteri (MAPPCP), väitöstutkija, diplomi-insinööri, konsultti, tietokirjailija, ammatillinen opettaja, motivaatio- ja menestysvalmentaja.

Kouluttaja on suorittanut laajasti opintoja positiivisesta psykologiasta Itä-Lontoon yliopistossa. Hänellä on vahva käytännön työelämäkokemus organisaatioiden kehittämisestä ja esihenkilönä toimimisesta.

Tutustu myös Johannan blogikirjoitukseen Positiivinen johtaminen – Taistelutantereen voittajaksi.

 • Toteutus: 

  Koulutus järjestetään etäopetuksena (Zoom).
  Koulutuksessa on käytössä EduGo-oppimisympäristö.
  Maksimiosallistujamäärä 20.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  3 390 €

  Nyt kannattaa ilmoittautua ajoissa! Saat 10 prosentin alennuksen (Early bird -hinta 3051 €), jos ilmoittaudut koulutukseen 31.7.2024 mennessä. Jos hyödynnät Early bird -tarjouksen, valitse maksutavaksi lasku, niin huomioimme alennuksen laskulla.

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma: 3 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset