Integratiivinen lyhytterapeutti 60 op (sis. ratkaisukeskeiset, kognitiiviset ja psykoterapeuttiset valmiudet)

Ajankohta
04.10.2024 - 11.04.2026
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
60 op
Hinta
4.950,00
Ilmoittaudu viimeistään
15.09.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Syvennä osaamistasi ja opiskele uudelle uralle Snellman-kesäyliopiston lyhytterapiakoulutuksessa!

Integratiivinen lyhytterapiakoulutus antaa sinulle valmiudet tulokselliseen ja vaikuttavaan terapiatyöhön lasten, nuorten ja aikuisten parissa. Koulutus sopii niin sote- kuin kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat kehittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan oman työn ohessa.

Lyhytterapiakoulutuksessa pääset syventämään tietojasi ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä, psykiatrisesta diagnostiikasta ja eri psykoterapioiden viitekehyksistä. Opintojen aikana opit käyttämään lyhytterapiatyöhön kuuluvia ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä. Koulutuksen suoritettuasi voit toimia integratiivisena ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina. Halutessasi voit myös suunnata yrittäjän polulle. Lyhytterapiakoulutus antaa myös tarvittavat valmiudet hakeutua yliopistotason psykoterapiakoulutukseen.

Sisältö

Tämän päivän maailma on hektinen ja moni kokee uupumusta, masennusta, ahdistuneisuutta ja kuormittumista. Lyhytterapia on vaikuttavaa ja tuloksellista terapiatyötä ja sen avulla pystytään vastaamaan nopeasti ihmisten tuen tarpeeseen. Lyhytterapia on ensisijainen ja helposti lähestyttävä hoitomuoto, joka on kirjattu myös mielenterveysstrategiaan.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja lyhytterapeuttisista ohjauksellisista työskentelymenetelmistä sekä niiden tuloksellisesta soveltamisesta terapiatyössä. Koulutuksen painopiste on integratiivinen. Siinä sovelletaan ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen terapian viitekehyksiä, joihin nivoutuu toipumislähtöinen perusfilosofia ja jossa yhdistyvät lyhytterapeuttiset integratiiviset työmenetelmät. Integratiivinen lähestymistapa rakentuu pääosin eri psykoterapiasuuntausten teorioiden, käsitteellisten mallien ja tekniikoiden varaan.

Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Koulutuskokonaisuudessa opitaan käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja lyhytterapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita sekä tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan opittua omassa työssään. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa ja vuorovaikutteisessa lyhytterapiatyössä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet, jotka vastaavat Valviran vaatimuksia kokonaisuudessaan. Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike. Koulutuksesta saa myös Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutus lisää opiskelijan ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä tukee lyhytterapeutin ammatti-identiteettiä myönteisesti. Koulutukseen kuuluvalla työnohjauksella tuetaan tätä prosessia sekä opiskelijan asiakastyöharjoittelua. Opinnäytetyössään opiskelija yhdistää teoreettisen tietämyksensä omaan käyttöteoriaansa, jonka muotoutumista tukee lyhytterapiaan liittyvä soveltava kehittämistehtävä. Koulutus perustuu aikuispedagogiikkaan, jossa itse- ja vertaisarvioinnilla sekä itseohjautuvuudella on tärkeä rooli.

 • 24 seminaaripäivää
 • Välityöskentely ja siihen liittyvät tehtävät yksilöllisesti ja vertaisryhmissä
 • Kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjareflektioiden tekeminen (15 kirjaa)
 • Lainsäädäntöön ja mielenterveysstrategiaan tutustuminen
 • Opinnäytetyö
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Terapeutin ammatti-identiteetti reflektio
 • Asiakastyö (100 tuntia) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi 
 • Asiakasvideoinnit (vähintään kaksi videoitua, litteroitua ja analysoitua asiakastapaamista)
 • Ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaista dokumentointia asiakastyön tunneista
 • Pienryhmätyönohjaus 10 x 1,5 h
 • Vertaisryhmätapaamiset 16 x 2 h 
 • Paritutorointi (oman parin kirjallisten töiden lukeminen ja reflektointi Moodlessa)
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus 
 • Syventävä kirjallisuus
 • Oppimispäiväkirja

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeisessä teoriassa sekä työmenetelmissä, joihin integroidaan kognitiiviset lyhytterapeuttiset menetelmät. Lisäksi painotus on reflektiivisissä ja dialogisissa työmenetelmissä, joilla pyritään myönteisen muutoksen mahdollistamiseen vuorovaikutuksellisissa ohjaus- ja terapiatilanteissa eri ikäisten asiakkaiden kanssa.

Aika ja paikka

2024
4.10. lähi
20.11. etä

2025
9.–10.1. lähi
3.–4.2. lähi
3.4.–4.4. etä
12.–13.5. lähi
4.–5.9. lähi
6.–7.10. etä
18.–19.11. lähi
2.–3.12. lähi

2026
19.-20.1. lähi
24.2. etä
23.–24.3. lähi
10.4. lähi

HUOM. Työnohjauspäivät ilmoitetaan pian!

Joka päivä klo 9-16. Kuopio tai etäopetus.

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 24 koulutuspäivää, joista osa toteutetaan lähiopetuksena Kuopiossa ja osa etäopetuksena. Lisäksi koulutukseen kuuluu 10 x 1,5 h pienryhmätyönohjausta. Pienryhmätyönohjauspäivinä, opiskelijalla on 2 x 45 min työnohjausta pienryhmänsä mukana. Pienryhmien päivittäinen aikataulu määräytyy opintojen aloituksen jälkeen. Tavoitteena on, että pienryhmän kokoontuminen on aina samaan kellonaikaan työnohjauspäivinä.

*Pidätämme oikeuden muutoksiin koulutuksen aikataulussa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lisä- ja täydennyskoulutukseksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat hyödyntää lyhytterapeuttisia menetelmiä työssään ja lisätä ammatillista osaamistaan sekä työssäjaksamistaan ratkaisukeskeisellä ja integratiivisella työotteella. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali- ja terveys-, opetus- tai kasvatusalan opistoasteen tutkinto tai korkeakoulututkinto. Tullakseen hyväksytyksi koulutukseen hakijalla tulee olla vähintään 120 op:n yhtenäinen peruskoulutus ko. alalta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sujuvaa Suomen kielen hallintaa: yleisten kielitutkimusten taitotasoa C1/B2.

Lyhytterapiakoulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia integroituja lyhytterapian menetelmiä ja soveltaa niitä omassa työssään. Lisäksi hänellä on hyvät perustiedot psykoterapiavalmiuksien menetelmistä. Opiskelija osaa tukea voimaannuttavasti ja terapeuttisin menetelmin asiakkaitaan heidän toipumisprosesseissaan ja puuttua heidän keskeisiin haasteisiinsa rakentavalla tavalla. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa eri mielenterveyden häiriöistä ja haasteista.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää, mitä erilaiset mielenterveyden haasteet ja häiriöt ovat
 • selittää, mitä terapeuttinen vuorovaikutuksellinen työote on ja kuinka sitä hyödynnetään asiakkaan kohtaamisessa
 • soveltaa tarkoituksenmukaisesti lyhytterapeuttisia menetelmiä mielenterveyden haasteiden ja häiriöiden hoitamiseen ja kuntouttavaan työhön
 • tunnistaa ja kuvata, millaisia haasteita mielenterveyden ongelmat aiheuttavat eri-ikäisille henkilöille
 • käyttää ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen mallin mukaisia integratiivisia terapiamenetelmiä työskennellessään lasten, nuorten ja aikuisten kanssa
 • toteuttaa tavoitteellisen ja tuloksellisen lyhytterapeuttisen työskentelyprosessin, jota hän pystyy arvioimaan yhdessä asiakkaan kanssa
 • soveltaa työssään voimaannuttavan myönteisen mielenterveyden ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen sekä kognitiiviseen integratiiviseen viitekehykseen
 • arvioida ja perustella käyttämiensä menetelmien soveltuvuutta
 • toimia moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa voimavaroja ja yhteistyötä tukevalla tavalla
 • kehittää omaa työtään, työyhteisöään ja moniammatillista tiimiään voimavara- ja ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti
 • kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori)
 • soveltaa ratkaisukeskeistä ja kognitiivista viitekehystä omassa työssään ja vahvistaa niiden avulla asiakkaan positiivista mielenterveyttä sekä kokemusta omasta toimijuudesta, minäpystyvyydestä, itsetunnosta sekä voimavaroista.

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttajana toimii Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja.

Työnohjaajana toimii Aku Saastamoinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, sairaanhoitaja.

 • Toteutus: 

  Koulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa.

  Koulutuksen voi suorittaa työnohessa.

  Maksimiosallistujamäärä 18 henkilöä.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija niina.rasanen(a)snellmanedu.fi 044 746 2863 asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi 044 7462840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Koulutukseen hakeutuminen on kaksivaiheinen.

  1. Ilmoittaudu verkkokaupan kautta (valitse SnellmanEDUn laskutus) jolla varaat paikan koulutuksesta.
  2. Toimita lisäksi vapaamuotoinen hakemus 10 työpäivän kuluessa. Kerro hakemuksessa seuraavat tiedot:

  -omat yhteystietosi
  -koulutustaustasi

  -työkokemuksesi
  -mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
  -miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
  -mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

  Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen: asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi tai kirjeitse osoitteeseen SnellmanEDU, Viestikatu 3 PL 2000 70601 KUOPIO. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: Integratiivinen lyhytterapeutti 60 op. Vahvistamme soveltuvuutesi hakemuksesi perusteella 10 työpäivän kuluessa. Opiskelijoiden valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella.

  Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään, että aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen tehdä itsenäisesti asiakashankinnat, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina sekä hakujärjestykseen. Haku päättyy 23.09.2024.

 • Hinta: 

  4950 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 5 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset