NEPSY – Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lasten, nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville 30 op

Ajankohta
13.02.2025 - 04.11.2025
Paikka
Kuopiossa
Hinta
2.300,00
Ilmoittaudu viimeistään
28.01.2025
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, jokin autismikirjon oireyhtymistä tai Tourette. Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeisyys on paitsi menetelmä myös ajattelutapa, joka antaa kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

Tässä koulutuksessa opit hyvät perustiedot kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista ja ratkaisukeskeisen työotteen periaatteista. Lisäksi opit ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja viitekehyksiä, joiden avulla voit ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä ja puuttua asiakkaan keskeisiin haasteisiin rakentavalla tavalla. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen opiskelija voi käyttää Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikettä Neuropsykiatrisen yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti. Koulutuksen käyneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään.

Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat asiakkaan omiin voimavaroihin keskittyminen, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Ratkaisukeskeisessä työotteessa haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin pulmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Sisältö

Koulutuksen 30 opintopistettä jakautuu seuraavasti:

 • 12 koulutuspäivää  (6,5 op)
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennustyö (sis. kirjallisuuteen perehtymisen, valmennettavan kontaktoinnin, valmennussuunnitelman laatimisen ja valmennuksen raportoinnin)  (4 op)
 • vertaisryhmätyöskentelyä 5 x 2,5 h ja vertaisopponointia  (2,5 op)
 • itsenäistä työskentelyä  (8,5 op)
 • lopputyönä tehtävä kehittämishanke (sis. orientoitumisen, aiheen teoreettisen tarkastelun sekä kehittämistyön omassa työssä tai työyhteisössä)  (8,5 op)

Neuropsykiatriset häiriöt nuoruudessa ja aikuisuudessa

 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismikirjon oireyhtymistä ja Tourettesta
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit, kuten masennus, unihäiriöt ja ahdistus
 • Riippuvuudet, kuten päihde- ja peliriippuvuus
 • Naisten erityisyys
 • Neuropsykiatriset oireyhtymät elämän eri vaiheissa
 • Neuropsykiatriset häiriöt vanhemmuuden haasteena
 • Sosiaalietuudet
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityiset menetelmät ja näkökulmat

Nuoren ja aikuisen opintojen ja työelämän tukeminen

 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus nuoren ja aikuisen arkeen sekä erilaiset käytettävissä olevat apuvälineet ja keinot
 • Autismikirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä arjenhallinnan tukemiseen
 • Haastavat/erilaiset asiakastilanteet
 • Stressi ja sen vaikutukset
 • Nuorten ja aikuisten ryhmän valmentaminen
 • Konsultoiva työote, menetelmien jalkauttaminen ja verkostojen rakentaminen
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmät

Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Tarinan voima – narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
 • Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö
 • Mindfulness ja itsemyötätunto
 • Valmentajan/työntekijän omasta hyvinvoinnista huolehtiminen

Aika ja paikka

13.-14.2.2025 (lähi)
24.-25.3.2025 (etä)
12.-13.5.2024 (etä)
18.-19.8.2025 (lähi)
23.-24.9.2025 (etä)
3.-4.11.2025 (lähi)

Joka päivä klo 9.00-16.00
Osa koulutuspäivistä järjestetään lähiopetuksena Kuopiossa ja osa etäopetuksena.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sairaanhoitajille sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajille ja avustajille. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia tai työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kirjoita ilmoittautumisen yhteydessä “Lisätietoa” -kenttään koulutustaustasi ja nykyinen työtehtäväsi.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä työskennellessään neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivien henkilöiden kanssa. Opiskelija osaa ohjata asiakkaitaan voimaannuttavasti ja puuttua asiakkaan keskeisiin haasteisiin rakentavalla tavalla. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista ja niihin kuuluvista haasteista sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä. 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • selittää uusimman tiedon perusteella kehitykselliset neuropsykiatriset erityisvaikeudet (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireet
 • tunnistaa ja kuvata neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyviä haasteita
 • käyttää ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä työskennellessään neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa
 • soveltaa työssään voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • soveltaa hyviä olemassa olevia käytäntöjä omassa asiakastyössään 
 • valita tarkoituksenmukaisia menetelmiä neuropsykiatrisiin valmennustilanteisiin
 • arvioida ja perustella käyttämiensä menetelmien soveltuvuutta
 • toimia moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa voimavaroja ja yhteistyötä tukevalla tavalla
 • kehittää omaa työtään, työyhteisöään ja moniammatillista tiimiään voimavara- ja ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaisesti
 • kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa

Kouluttajat

instructor_img

Vastuukouluttajana toimii Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja


Muut kouluttajat ja asiantuntijat:

 • Erityisasiantuntijana lastenpsykiatri Anita Puustjärvi; Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta.
 • Positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen
 • Autisminkirjon asiantuntija Sari von Zansen
 • Kokemuskouluttajat: ADHD, autisminkirjo sekä Tourette. Kokemusasian tuntijoiden puheenvuorot
 • Neuropsykiatrinen valmentaja, menetelmäosaaja Pia Heinonen
 • Neuropsykiatrinen valmentaja, sosionomi Niina Piira
 • Erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja Reija Aspforsin
 • Toteutus: 

  Koulutuksen aikana järjestetään kuusi kahden päivän opiskelujaksoa (yhteensä 12 koulutuspäivää). Koulutuspäivät sisältävät asiantuntija-alustuksia ja luentoja, yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia ja workshop-tyyppistä työskentelyä.

  Koulutuspäivien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy valmennustyön, vertaisryhmätyöskentelyn ja itsenäisen työskentelyn kautta. Opiskelijoiden vertaisryhmät kokoontuvat koulutuksen aikana yhteensä 5 kertaa. Vertaisryhmät toimivat itsenäisesti ja tapaamisiin sisältyy työnohjausta vertaisryhmissä. Kouluttaja antaa vertaisryhmätyöskentelyyn ohjeistuksen.

  Opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn sisältyy seuraavat asiat: omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely ja oman HEKS:n laatiminen, ammattikirjallisuuteen perehtyminen ja kirjareflektio, vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät, oppimispäiväkirjat (oman oppimisen ja kokemusten reflektointi), henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin. Kehittämistehtävää tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan, ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/tai verkoston kehittämistä.

  Koulutuksessa on käytössä EduGO-oppimisympäristö.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  2300 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset