Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijaksi 10/2023

Ajankohta
30.10.2023 - 04.12.2023
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
5 op
Hinta
290,00
Ilmoittaudu viimeistään
23.10.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Koulutatko verkossa? Tai yhdistätkö jo verkkopedagogiikkaa osaksi olemassa olevaa koulutustasi, mutta ovatko virtuaaliset ympäristöt ja virtuaalisen fasilitoinnin tavat vielä vähän epäselvät? Haluaisitko kuitenkin olla näiden asioiden asiantuntija? Jos vastasit myönteisesti, tämä ohjelma on tarkoitettu juuri sinulle!

Virtuaalinen koulutus ja fasilitointi ovat tulleet jäädäkseen ja siksi kouluttajan tärkeimpiä kehityskohteita. Kun kasvokkainen koulutus siirtyy verkkoon, tarvitaan uudenlaisia taitoja ja ymmärrystä verkkoympäristöistä ja verkossa vuorovaikuttamisen tavoista osana kouluttajan tai opettajan työkenttää.

Tämän ohjelman tarkoitus on valmentaa osallistuja virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijaksi. Ohjelmassa käydään perusteellisesti läpi tärkeimmät virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin osa-alueet ja keskitytään siihen, että osallistuja oppii kouluttamaan virtuaalisissa ympäristöissä aktivoivasti ja osallistavasti, rakentamaan materiaaleja virtuaaliseen koulutukseen, webinaariin tai tapaamiseen, oppii tunnistamaan oppimisen taustalla olevat teoriat ja oppii paremmin tunnistamaan osallistujien virtuaalista kehonkieltä.

Koulutusohjelma muodostuu 10 moduulista, joista jokainen on kestoltaan 2 tuntia. Oppimisen taustakanavana toimii EduGo-oppimisympäristö, jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella toistensa kanssa koko ohjelman ajan. Jokaiselle osallistujalle on varattu 1h henkilökohtainen sparraus kouluttajan kanssa, jossa voidaan käydä tarkemmin läpi esimerkiksi henkilökohtaisia kehittymistoiveita tai muita osallistujan kannalta keskeisiä tavoitteita.

Sisältö

1. Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin ABC, ma 30.10.2023 klo 17-19
– Ohjelman sisältö
– Mitä on virtuaalinen koulutus?
– Miten fasilitointi toimii virtuaalisissa ympäristöissä?
– Kolme kulmakiveä
Tämä moduuli käynnistää koko ohjelman. Tavoitteena on saada osallistujat hahmottamaan erot eri virtuaalisten tapaamis- ja koulutusmuotojen välillä. Lisäksi käydään lävitse perusasiat fasilitoinnista. Kolme kulmakiveä ovat osallistavat materiaalit, osallistava fasilitaattori ja valmistellut osallistujat. Kun nämä asiat kyetään hahmottamaan ja osallistujat ymmärtävät miten nämä rakentuvat virtuaalisesti, voidaan alkaa oppimaan, miten oikeasti saadaan aikaan aktiivista vuorovaikutusta ja dialogia verkossa.

2. Webinaari vai virtuaalinen koulutus, to 2.11.2023 klo 17-19
– Erilaisten virtuaalisten tapaamisten muodot
– Ryhmäkoot ja koulutusten kestosuositukset
– Miten virtuaalinen koulutus eroaa kasvokkaisesta koulutuksesta
Tässä osiossa mennään tarkemmin eri ominaisuuksiin – miten esimerkiksi ryhmäkoko vaikuttaa tavoitteiden asetantaan ja miten fasilitointi poikkeaa webinaarissa ja virtuaalisessa koulutuksessa. Käydään myös läpi yleisimmät ”virheet” kun yritetään muokata jo olemassa olevaa koulutusta verkkoon ja miten nämä virheet voidaan välttää.

3. Teknologia ja alustat, ma 6.11.2023 klo 17-19
– Mitä erilaisia alustoja on? (Adobe Connect, Zoom, Teams, Webex, GoTo jne.)
– Miten teknologia valjastetaan virtuaalisen kouluttamisen avuksi
– Pienryhmätilat (breakout rooms)
– Oppimisympäristöt
Tässä moduulissa osallistujat tutustuvat tarkemmin erilaisiin verkkokoulutusalustoihin ja niiden ominaisuuksiin. Käytämme sitten mitä tahansa alustaa, jokaisen virtuaalisen kouluttajan ja fasilitaattorin on ensin osattava käyttää vaadittua alustaa. Moduulissa käydään läpi kaikki koulutusalustan peruselementit eli chat, kyselyt, valkotaulut, status indikaattorit sekä tutustutaan pienryhmätiloihin yhtenä virtuaalisen vuorovaikutuksen välineenä ja työkaluna. Osiossa tutustutaan siihen, millaisia erilaisia oppimisympäristöjä on tarjolla, kuten esimerkiksi Moodle, Howspace, Claned jne.

4. Digitaalinen kehonkieli, to 9.11.2023 klo 17-19
-Mitä on digitaalinen kehonkieli?
– Miten teet ”näkymättömät” osallistujat näkyviksi

Digitaalinen kehonkieli tulee markkinoinnista ja termiä on ensimmäisenä käyttänyt Steve Woods. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että kaikesta, mitä me verkossa teemme jää jälki, josta voi tulkita meidän digitaalista kehonkieltämme. Samalla lailla ollessamme virtuaalisessa koulutuksessa tai webinaarissa, me voimme tulkita osallistujan kehonkieltä sen perusteella, miten hän käyttäytyy virtuaalisessa tilassa. Fasilitaattorin tärkein tehtävä on tehdä osallistuja näkyväksi. Tämä ei onnistu, jos fasilitaattori ei osaa nähdä osallistujiaan, joten tätä on harjoiteltava ja on opittava ymmärtämään, miten vuorovaikutus ja aktivointi vaikuttavat osallistujien näkyväksi tekemiseen.

5. Teoriat ja työkalut, ma 13.11.2023 klo 17-19
– Mitä teorioita on virtuaalisen koulutuksen taustalla
– Miten teoriat vaikuttavat fasilitointiin ja materiaalien suunnitteluun
– Mm. sosiaalinen oppiminen (Bandura), kaksoiskoodausteoria, kognitiivinen kuorma, kiihdytetty oppiminen, Bloomin taksonomia jne.
– Verkkopedagogiikka
Vaikka osallistujilla ei olisi taustaymmärrystä oppimisteorioista tai oppimismuotoilusta, on hyvä ymmärtää miten ne vaikuttavat koko virtuaalisen koulutuksen kontekstiin. Teoriat myös vaikuttavat esimerkiksi materiaalien rakentamiseen ja tavoitteiden asetantaan, joten tämän moduulin jälkeen osallistujilla on parempi teorioista ja verkkopedagogiikasta kokonaisuutena. Virtuaalinen koulutus tai webinaari ei vain tarkoita jälleen yhtä tapaa tavata etänä, vaan kaikkien virtuaalisten koulutus- ja valmennustapahtumien tulee myös perustua pedagogiikkaan.

Myös vuorovaikutuksen ja sitouttamisen kannalta on syytä ymmärtää, miten tietomme ihmisten käyttäytymisestä ja tavoista oppia vaikuttavat eri tilanteisiin ja erilaisten työkalujen valintaan. Mitä enemmän ymmärrämme tapojamme toimia, sitä vaikuttavampia ja mielekkäämpiä koulutuskokemuksia on mahdollista luoda. Virtuaaliset koulutukset tuovat myös uudenlaisia etuja toteutustapoihin ja teknologian pohjalle rakentuvat työkalut mahdollistavat monia asioita, joita kasvokkain me emme pystyisi toteuttamaan.

6. Virtuaaliset oppimissisällöt to 16.11.2023 klo 17-19
– oppimismuotoilu ja tavoitteiden määrittely,
– Mitä on oppimismuotoilu
– Tavoitteiden määritteleminen
Tässä moduulissa pureudutaan materiaalien rakentamiseen. Osallistujat pystyvät hahmottamaan taustateoriat oppimissisältöjen suunnittelun kontekstissa paremmin, koska tässä sidotaan yhteen edellisen moduulin sisältöä käytäntöön. Ensinnäkin käydään läpi mitä on hyvä oppimismuotoilu, ja miten oppimismuotoilu konkretisoi laadukkaiden materiaalien rakentamisen virtuaalisissa koulutuksissa. Erittäin keskeinen osa kaikkea koulutussuunnittelua on hyvien tavoitteiden rakentaminen.
Tavoitteiden tulisi olla konkreettisia verbejä, jotka on sidottu haluttuun tiedon tai taidon soveltamiseen, ja joiden tulisi liittyä myös yrityksen tai organisaation keskeisiin bisneskriittisiin tavoitteisiin. Tavoitteiden hyvä määrittely on keskeistä myös vaikuttavuuden mittaamisen kannalta, koska koulutuksen vaikuttavuutta pitäisi pystyä tarkastelemaan tavoitteiden pohjalta. Jos jompikumpi osa-alue on heikko, sillä on suuri vaikutus osallistujan kannalta lopputulokseen ja opittavan tiedon tai taidon soveltamiseen.

7. Virtuaaliset oppimissisällöt – aktiviteettien rakentaminen, ma 20.11.2023 klo 17-19
– Aktiviteettien rakentaminen
– Ulkoisten työkalujen hyödyntäminen
Aktiviteettien rakentaminen puolestaan pohjautuu tavoitteille. Osallistujat oppivat, että aktiviteetteja ei rakenneta vain aktiviteettien tähden, vaan ne tukevat haluttuja tavoitteita. Osiossa käydään läpi, miten näitä eri aktiviteetteja voidaan oppia rakentamaan ja miten työkaluja voi hyödyntää monipuolisesti eri aktiviteeteissa. Lisäksi on tärkeää hahmottaa, miten monipuolisesti työkaluja kannattaa hyödyntää tavoitteiden saavuttamisessa. Perehdytään tarkemmin myös ulkoisten työkalujen hyödyntämiseen, eli erilaisiin yhteistyöalustoihin. Näitä ovat mm. Miro, Flinga, Padlet, Jamboard, Lino.it jne. Tässä vaiheessa osallistujat rupeavat myös valmistelemaan omaa koulutustaan, joka toteutetaan harjoituksissa. Käydään läpi ohjeistukset, ja sovitaan osallistujien kanssa, milloin kenenkin tulee palauttaa oma materiaalinsa ja milloin on heidän vuoronsa vetää oma koulutuksensa.

 

8. Erilaiset oppijat, to 23.11.2023 klo 17-19
– Miten huomioida erilaiset oppimisen tavat
– Miten huomioida oppimisvaikeudet
– Erilaiset oppijat työelämässä
Jokaisella on omanlaisensa tavat oppia. Tässä moduulissa tarkastellaan näitä erilaisia oppimisen tapoja ja miten ne vaikuttavat muun muassa koulutusten ja aktiviteettien rakentamiseen. Käymme myös läpi, miten oppimista on tarkasteltu vuosikymmenien ajan erilaisten oppimistyylien valossa (mm. Kolbin kokemuksellinen oppiminen, Honey & Mumfordin oppimistyylit). Vaikka oppimistyylejä on kritisoitu, on hyvä tiedostaa miten ne vaikuttavat edelleen tämän päivän oppimisen ymmärtämiseen ja hahmottamiseen.

Tiedämme myös, että oppimisvaikeudet ovat yleisiä. Näitä erilaisia oppimisvaikeuksia voi olla esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, vieraiden kielten opiskelussa, digitaalisten välineiden käytössä ja keskittymisessä. Kun osaamme tiedostaa erilaiset vaikeudet, ymmärrämme myös, että erilaisia oppimisen tapoja tulee pystyä tukemaan myös työelämässä.

 

9. Harjoitukset
Ajankohta: Harjoitukset järjestetään pienryhmissä viikolla 48 (27.11.-1.12.2023).

Nämä sovitaan kunkin pienryhmän kanssa lähempänä sovittua ajankohtaa. Jokainen osallistuja osallistuu oman pienryhmänsä harjoituksiin, eli vain yhteen ryhmään. Lisäksi jokainen osallistuja tulee kirjaamaan saamansa palautteen omasta koulutuksestaan omaan portfolioonsa ja reflektoimaan tätä; mikä meni hyvin ja missä voin kehittyä.

 

10. Haastavat koulutusaiheet ja ohjelman koonti, ma 4.12.2023 klo 17-19
Tämä moduuli kokoaa yhteen koko koulutusohjelman. Ensin käsitellään mahdollisia haastavia koulutusaiheita, ja miten voidaan luovasti rakentaa erilaisia monimuotokoulutuksia. Lisäksi kootaan yhteen mitä tämän ohjelman aikana on käyty läpi ja reflektoidaan ja pohditaan yhdessä, onko päästy tavoitteisiin.
Ohjelman hyväksytty suorittaminen ja opintopisteiden saaminen edellyttää, että – osallistuja on osallistunut kaikkiin moduuleihin. Mikäli osallistujalle tulee pakottavasta syystä poissaolo joltakin osallistumiskerralta, osallistujan tulee katsoa kyseisen kerran tallenne, tehdä moduuliin mahdollisesti liittyvä välitehtävä ja tallentaa se työkirjaan. – osallistuja rakentaa ohjelman aikana oman koulutuksensa. Sen aihe on vapaa, mutta hedelmällisintä on rakentaa koulutus aiheeseen, josta tietää joutuvansa kouluttamaan itse esimerkiksi syksyllä.
Tämä koulutus dokumentoidaan työkirjaan. – osallistuja on rakentanut ohjelman aikana henkilökohtaisen työkirjansa. Tämä työkirja toimii koulutusohjelman työnäytteenä, johon tallentuvat kaikki tehtävät. Se toimii myös osallistujan kanavana reflektioon koko ohjelman ajan. Sen läpikäynti sovitaan yhdessä ohjelman kouluttajan kanssa. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja saa todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin ohjelman suorittamisesta.

 

Koulutusohjelman rakentuminen
– Osallistujat tulevat osallistumaan 10 moduuliin, joissa käsitellään tärkeimmät virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin osa-alueet.
– Ohjelma tulee olemaan erittäin vuorovaikutteinen, aktivoiva ja perustuu yhteiselle tekemiselle. Tämä ohjelma EI ole yksisuuntaista tiedonjakoa, vaan osallistujat tulevat olemaan aktiivisessa roolissa, keskustelemaan toistensa kanssa ja jakamaan omia kokemuksiaan. Ohjelma sisältää paljon erilaisia virtuaalisia aktiviteetteja ja pienryhmäkeskusteluita.
– Jokainen osallistuja tulee suunnittelemaan koulutusohjelman aikana oman koulutuskokonaisuuden. Tästä kokonaisuudesta jokainen osallistuja tulee vetämään lyhyen minikoulutuksen ohjelman loppupuolella. Tämän pituus on noin 10-15 minuuttia. Osallistujat saavat palautetta niin kouluttajalta kuin muilta osallistujilta.
– Osallistujat tulevat tekemään lyhyitä välitehtäviä eri moduulien välillä. Nämä auttavat osallistujaa reflektoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja omien taitojensa kehitystä.
– Tapaamisten ohella ohjelmassa käytetään työkirjaa. Kouluttaja antaa osallistujille ohjelman alussa työkirjan, johon tallennetaan ohjelman aikana annettua materiaalia ja välitehtävät. Näin työkirjasta rakentuu jokaiselle osallistujalle oma, henkilökohtainen työkalu, jota osallistuja voi käyttää virtuaalisen kouluttajan käsikirjana myös tämän ohjelman jälkeen. Työkirja toimii myös ohjelman työsuoritteena yhdessä suunniteltavan koulutuksen kanssa.

Aika ja paikka

30.10. – 4.12.2023 klo 17 – 19, etäopetus

Kohderyhmä

Erityisesti kansalaisopistojen, kansanopistojen, yliopistojen ja kesäyliopistojen opettajat ja kouluttajat, jotka haluavat virtuaaliopetuksen asiantuntijoiksi ja jotka haluavat laajentaa digipedagogista työkalupakkiaan.

Tämä koulutusohjelma sopii myös kaikille, jotka haluavat oppia miten luoda vuorovaikutteisia koulutus- ja oppimiskokemuksia ja kohtaamisia verkossa. Koulutus itsessään on väline- ja kanavariippumaton, eli periaatteet ja taidot, joita koulutuksessa opitaan, ovat sovellettavissa kaikkeen virtuaaliseen koulutukseen ja fasilitointiin. Osallistujalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta virtuaalisten koulutusten suunnittelusta tai fasilitoinnista, mutta osallistuja hyötyy ohjelmasta enemmän, mikäli hänellä on jo jotain kokemusta virtuaalisesta koulutuksesta, etäkouluttamisesta tai virtuaalisista ympäristöistä.

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelman jälkeen osallistuja
– hallitsee teknologian osana virtuaalista koulutusympäristöä
– osaa luoda vuorovaikutteisia oppimissisältöjä
– osaa fasilitoida oppimistapahtumia virtuaalisissa ympäristöissä, jotta voidaan varmistaa opittavan asian tai taidon oppiminen ja soveltaminen työhön tai työympäristöön
– osaa hyödyntää omia vahvuuksiaan ja kompetenssejaan rakentaessaan kuvaa itsestään virtuaalisena kouluttajana
– osaa rakentaa osallistavan ja vuorovaikutteisen virtuaalisen oppimiskokemuksen

Kouluttajat

instructor_img

Heidi Wahl (KM) on yrittäjä ja virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntija. Hän on työskennellyt verkko- ja virtuaalikoulutuksen asiantuntijana ja kehittäjänä, ja ollut mukana esimerkiksi perustamassa virtuaalisen luokkahuoneen konseptia globaalin vähittäiskaupan organisaation Pohjois-Euroopan maihin.

Heidi on taustaltaan kasvatustieteiden maisteri yleisen ja aikuiskasvatustieteen puolelta, ja hän on myös suorittanut Certificate in Designing Online Learning-sertifikaatin (The Learning and Performance Institute UK). Heidille keskeistä on opettaa ja kouluttaa uutta tietoa ja uusia taitoja siten, että ne ovat heti sovellettavissa käytäntöön. Hänelle on ehdottoman tärkeää konkretisoida omissa koulutuksissaan se, miten virtuaalinen koulutus ja fasilitointi saadaan toimimaan ilman puhuvia päitä tai virtuaaliväsymystä.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Ohjelma toteutetaan virtuaalisena koulutuksena. Koulutusalustana toimii Adobe Connect ja ohjelman taustakanavana EduGo oppimisympäristö. Ohjelman yhteydessä käytetään myös muita vuorovaikutus- ja osallistamistyökaluja.
  Osallistuja tarvitsee:
  – Tietokoneen
  – Mikilliset kuulokkeet
  – Rauhallisen tilan, josta osallistua

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  290 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset