Virtuaalinen vuorovaikutus ja digitaalinen kehonkieli

Ajankohta
05.04.2023 - 10.05.2023
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
2 op
Hinta
190,00
Ilmoittaudu viimeistään
28.03.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Koulutus toteutuu ja ehdit vielä ilmoittautua mukaan!

Mitä enemmän työskentelemme ja kommunikoimme etänä, sitä tärkeämmäksi nousee vuorovaikutuksen merkityksen ymmärtäminen ja digitaalinen kehonkieli. Digitaalisen kehonkielen käsite on nousemassa etä- ja hybridityön sekä etäopiskelun keskiöön, koska niin monet päivittäiset kommunikaation tavat tapahtuvat digitaalisesti.

Iso osa fyysisestä kehonkielestä on automaattista – se on refleksiivistä ja vaistonvaraista, mutta myös tahatonta. Toisen henkilön kehonkielen tulkinta on myös usein alitajuista –saatamme esimerkiksi tulkita rinnan kohdalta ristityt kädet torjuvaksi eleeksi. Mutta kuinka me voimme lukea kehonkieltä etäympäristöissä, joissa emme välttämättä edes näe toisiamme?

Tämän päivän maailmassa, joka muodostuu erilaisten hybridimallien ja digitalisaation ympärille, digitaalinen kehonkieli nousee tärkeämmäksi kuin koskaan. Oli sitten kyse kollegoiden vuorovaikutuksesta, asiakassuhteesta tai koulutustilaisuuksista, digitalisaatio vaikuttaa vuorovaikutukseen ja ilmaisuun sekä näiden tulkintaan.

Tässä koulutusohjelmassa osallistuja oppii tulkitsemaan muiden digitaalista kehonkieltä ja kykenee rakentamaan sellaista vuorovaikutusta, jonka avulla etätapahtumista (oli kyseessä sitten koulutus, valmennus, tiimitapaaminen jne.) voidaan rakentaa sitouttavia ja aktiivisia kokemuksia, jotka mahdollistavat sosiaalisen ryhmähengen ja ryhmäyttävän kokemuksen.

Koulutusohjelma muodostuu viidestä moduulista, joista jokainen on kestoltaan kaksi tuntia. Oppimisen taustakanavana toimii EduGo ympäristö, jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella toistensa kanssa koko ohjelman ajan. Jokaiselle osallistujalle on varattu yksi tunti henkilökohtaista sparrausta kouluttajan kanssa, jossa voidaan käydä tarkemmin läpi esimerkiksi henkilökohtaisia kehittymistoiveita tai muita osallistujan kannalta keskeisiä tavoitteita.

Sisältö

1 Vuorovaikutuksen perusteet, ke 5.4.2023 klo 17-19

Keskeiset sisällöt:
– Millaisia etätapaamismuotoja on?
– Miksi vuorovaikutusta tarvitaan?
– Mikä vaikutus vuorovaikutuksella on ryhmäyttämiseen ja aktivointiin?

Tämä moduuli käynnistää koko ohjelman. Tavoitteena on saada osallistujat hahmottamaan vuorovaikutuksen merkitys etäympäristöissä, ja miten vuorovaikutusta saadaan aikaiseksi. Etänä oleminen ei tarkoita “puhuvaa päätä” eikä sen tulisi perustua siihen, että yksi puhuu ja muut kuuntelevat. Jos me emme hae vuorovaikutusta, me emme sitä saa. Tämän takia meidän tulee osata luoda pohja vuorovaikutukselle jo ennen kuin tapahtuma alkaa, ja meidän tulee osata ylläpitää sitä koko tapahtuman ajan.

Keskeistä on oppia erottamaan erilaisten etätapahtumatyyppien peruspiirteet, miten osallistujamäärät vaikuttavat vuorovaikutuksen mahdollistamiseen ja millaisilla tavoilla voimme paremmin ryhmäyttää, sitouttaa ja aktivoida osallistujia, jotta he saavat parempia etäkokemuksia.

2 Digitaalinen kehonkieli, ke 12.4.2023 klo 17-19

Keskeiset sisällöt:
– Mitä se on?
– Miten rakentaa vaikuttavuutta ja sitoutuneisuutta digitaalisen kehonkielen avulla?

Digitaalinen kehonkieli tulee markkinoinnista ja termiä on ensimmäisenä käyttänyt Steve Woods. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että kaikesta, mitä me verkossa teemme (klikkaamme otsikkoa, miten surffaamme sivulla jne.) jää jälki, josta voi tulkita meidän digitaalista kehonkieltämme. Samalla lailla ollessamme virtuaalisessa koulutuksessa, webinaarissa tai etäkokouksessa, me voimme tulkita osallistujan kehonkieltä sen perusteella, miten hän käyttäytyy virtuaalisessa tilassa.

Digitaalinen kehonkieli on myös luettavaa kehonkieltä. Kehonkielen ymmärtää paremmin, kun hahmottaa mikä merkitys esimerkiksi kameran aktiivisella käyttämisellä on, ja miten vuorovaikutus aktiviteettien kautta auttaa lukemaan osallistujia. Fasilitaattorin, vetäjän tai kouluttajan tärkein tehtävä on tehdä osallistuja näkyväksi. Tämä ei onnistu, jos me emme osaa nähdä osallistujiamme, joten tätä on harjoiteltava ja on opittava ymmärtämään, miten vuorovaikutus ja aktivointi vaikuttavat osallistujien näkyväksi tekemiseen.

3 Vuorovaikutteiset (etä)tiimit, 19.4.2023 klo 17-19

Keskeiset sisällöt:
– Miten rakentaa vuorovaikutusta etätiimeissä?
– Miten rakentaa vuorovaikutteisia etäpalavereja?
– Kuuntelu ja psykologinen turvallisuus

Yhä useampi meistä työskentelee etätiimeissä, jolloin emme välttämättä juuri koskaan tapaa työkavereitamme kasvokkain. Etätiimien kyky pystyä kommunikoimaan tehokkaasti, selkeästi ja toistaan tukien vaatii kuitenkin vuorovaikutuksen laajempaa ymmärrystä ja kykyjä aktivoida jokainen tiimin jäsen. Jos tiimin jäsenet kokevat jäävänsä yksin ja eristyksiin, on mahdotonta saada aikaan hyvää vuorovaikutusta, mikä puolestaan vaikuttaa tiimin luottamukseen ja koheesioon.

Etätiimeissä työskentely voi olla parhaimmillaan aivan loistava kokemus, mikäli se on kokemuksena inklusiivinen, henkilökohtainen ja tuottava. Se vaatii aktiivista ja tarkoituksenmukaista kommunikaatioita ja tiimin rakentamista, joka eroaa perinteisestä toimistotyöstä. Hyvin suunnitellut ja toteutetut etätapaamiset ovat välttämättömiä vahvan etätiimin elementtejä, mutta ne vaativat vahvaa kommunikaatiota ja kykyä lukea toisten reaktioita.

Vuorovaikutuksen kannalta erittäin oleellista on myös kyky kuunnella ja luoda psykologisesti turvallinen tila. On myös kyettävä hahmottamaan tilanteet monesta eri näkökulmasta ja tällä kerralla paneudumme tarkemmin myös kuuntelun merkitykseen.

4 Vuorovaikutus ja fasilitointi, ke 26.4.2023 klo 17-19

Keskeiset sisällöt:
– Mitä fasilitointi oikeastaan on?
– Miten vuorovaikutus ja fasilitointi toimivat yhteistyössä?
– Miten erilaiset alustat vaikuttavat vuorovaikutukseen?

Vuorovaikutukseen liittyy saumattomasti kyky fasilitoida. Fasilitointi sanana on tämän hetken yksi “kuumimmista perunoista”, jota viljellään lähes joka puolella. Mutta fasilitointi on paljon muutakin kuin vain aktiviteettien tai harjoitteiden rakentamista ja vetämistä. Sen tarkoitus on erityisesti etäympäristöissä tuoda näkymättömät osallistujat näkyviksi. Sen tarkoitus on auttaa ja ohjata osallistujaa kohti niitä tavoitteita, joita hän haluaa saavuttaa.

Fasilitointi liitetään pääasiallisesti koulutus-, valmennus- tai työpajatoimintaan, mutta myös tiimipalavereja tai asiakastapaamisia voidaan fasilitoida. Fasilitoinnin voidaan ajatella olevan vuorovaikutuksen rakentamista ja ylläpitoa kuuntelemalla osallistujan viestejä ja tuomalla ne esiin. Tällä kerralla keskitymme hahmottamaan millä tavoin tilaisuuksia voidaan fasilitoida ja miksi fasilitointi ja vuorovaikutus kulkevat käsi kädessä. Lisäksi käydään läpi, miten alustan valinta voi vaikuttaa vuorovaikutuksen syntymiseen ja sen ylläpitämiseen, sillä alustat eivät välttämättä ole samanarvoisia tilaisuuden luonteesta riippuen.

5 Pienryhmäharjoitukset viikolla 18
Pienryhmäharjoituksissa harjoitellaan esiintymistä, vuorovaikutustaitoja ja omaa virtuaalista kommunikaatiota. Tätä varten jokainen osallistuja tulee laatimaan lyhyen videon tai videoesittelyn (n. 1-2 min). Videot katsotaan kullakin pienryhmäkerralla ja osallistujat saavat palautetta sekä kouluttajalta että toisiltaan. Kouluttaja ohjeistaa pienryhmäharjoituksista tarkemmin koulutuksen aikana. Jokainen osallistuja osallistuu vain oman pienryhmänsä kertaan.

6 Etäpalaverien rakentaminen ja koonti, ke 10.5.2023 klo 17-19

Keskeiset sisällöt:
– Miten huomioida erilaiset yksilöt tasa-arvoisesti etäosallistujina?
– Millä tavoin voimme tukea etätapahtuman vaikuttavuutta (materiaalit, muut työkalut)?
– Ohjelman koonti ja kertaus

Tällä kerralla on tarkoitus miettiä, miten pystymme huomioimaan erilaiset yksilöt entistä paremmin, kun suunnittelemme ja toteutamme erilaisia etätapahtumia. Monesti etäpalaverit jämähtävät yksinpuheluksi tai raportoinniksi, vaikka nekin voitaisiin rakentaa vuorovaikutukseen ja aktiiviseen tekemiseen perustuviksi. Jokainen on kuitenkin yksilö, jolloin meidän tarvitsee kyetä erottamaan erilaisten yksilöiden halut ja luontaiset tavat toimia etäympäristöissä.

Puhumme myös siitä, miten myös voimme muilla tavoin tukea etätapahtuman vaikuttavuutta. Verkosta löytyy valtava määrä erilaisia työkaluja ja sovelluksia, joita voidaan hyödyntää etätapahtumien vuorovaikutuksen tukena, ja joiden avulla saadaan erilaiset yksilöt osallistumaan aktiivisesti. Lisäksi kootaan yhteen mitä tämän ohjelman aikana on käyty läpi ja reflektoidaan ja pohditaan yhdessä, onko päästy tavoitteisiin.

Ohjelman suorittaminen

– Osallistujat tulevat osallistumaan 5 moduuliin, joissa käsitellään monipuolisesti virtuaalisen vuorovaikutuksen sekä digitaalisen kehonkielen merkitys onnistuneeseen etäkommunikaatioon
– Ohjelma tulee olemaan erittäin vuorovaikutteinen, aktivoiva ja perustuu yhteiselle tekemiselle. Tämä ohjelma EI ole yksisuuntaista tiedonjakoa, vaan osallistujat tulevat olemaan aktiivisessa roolissa, keskustelemaan toistensa kanssa ja jakamaan omia kokemuksiaan. Ohjelma sisältää paljon erilaisia virtuaalisia aktiviteetteja ja pienryhmäkeskusteluita.
– Jokainen osallistuja tulee harjoittelemaan omaa vuorovaikutustaan mm. lyhyiden videoiden avulla, joita myös muut osallistujat tulevat kommentoimaan ja antamaan palautetta.
– Osallistujat tulevat tekemään lyhyitä välitehtäviä eri moduulien välillä. Nämä auttavat osallistujaa reflektoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja omien taitojensa kehitystä.
– Tapaamisten ohella ohjelmassa käytetään työkirjaa. Kouluttaja antaa osallistujille ohjelman alussa työkirjan, johon tallennetaan ohjelman aikana annettua materiaalia ja välitehtävät. Näin työkirjasta rakentuu jokaiselle osallistujalle oma, henkilökohtainen työkalu, jota osallistuja voi käyttää omana käsikirjanaan myös tämän ohjelman jälkeen. Työkirja toimii myös ohjelman yhtenä työsuoritteena.

Ohjelman hyväksytty suorittaminen ja opintopisteiden saaminen edellyttää, että

– osallistuja on osallistunut kaikkiin moduuleihin. Mikäli osallistujalle tulee pakottavasta syystä poissaolo joltakin osallistumiskerralta, osallistujan tulee katsoa kyseisen kerran tallenne, tehdä moduuliin mahdollisesti liittyvä välitehtävä ja tallentaa se työkirjaan.
– osallistuja harjoittelee omaa kommunikaatiotaan ja digitaalista kehonkieltään erilaisten videoiden avulla.
– osallistuja on rakentanut ohjelman aikana henkilökohtaisen työkirjansa. Tämä työkirja toimii koulutusohjelman työnäytteenä, johon tallentuvat kaikki tehtävät. Se toimii myös osallistujan kanavana reflektioon koko ohjelman ajan. Sen läpikäynti sovitaan yhdessä ohjelman kouluttajan kanssa.

Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja saa todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin ohjelman suorittamisesta.

Aika ja paikka

5.4.-10.5.2023, klo 17–19, etäopetus

Lisäksi harjoituksia tehdään pienryhmissä viikoilla 18. Ryhmät tarkentuvat kurssin aikana.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat verkon välityksellä vuorovaikutuksessa toisten kanssa tai, jotka järjestävät koulutuksia tai valmennuksia verkossa. Koulutus sopii esihenkilöille ja tiiminvetäjille, jotka haluavat parantaa etätiimien vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. HR-asiantuntijoille, joiden vastuulla on henkilöstön kehitys ja koulutus, erityisesti etä- ja hybrityötä mahdollistavissa organisaatioissa. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka järjestävät myyntiwebinaareja tai osallistuvat myynnillisiin asiakastapaamisiin.

Kurssi soveltuu erinomaisesti myös heille, jotka ovat jo käyneet aiemmin Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijaksi -koulutuksen tai Virtuaalikoulutuksen suunnittelijaksi -koulutuksen.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

– osaa aktivoida etäosallistujia useilla eri tavoilla
– tunnistaa ja osaa lukea osallistujien digitaalista kehonkieltä
– pystyy rakentamaan vuorovaikutteisia ja sitouttavia etätapaamisia
– pystyy fasilitoimaan ja rakentamaan vuorovaikutukseen perustuvia aktiviteetteja
– osaa kuunnella ja osoittaa empatiaa entistä paremmin etäympäristöissä

Kouluttajat

instructor_img

Heidi Wahl (KM) on yrittäjä ja virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntija. Hän on työskennellyt verkko- ja virtuaalikoulutuksen asiantuntijana ja kehittäjänä, ja ollut mukana esimerkiksi perustamassa virtuaalisen luokkahuoneen konseptia globaalin vähittäiskaupan organisaation Pohjois-Euroopan maihin.

Heidi on taustaltaan kasvatustieteiden maisteri yleisen ja aikuiskasvatustieteen puolelta, ja hän on myös suorittanut Certificate in Designing Online Learning-sertifikaatin (The Learning and Performance Institute UK). Heidille keskeistä on opettaa ja kouluttaa uutta tietoa ja uusia taitoja siten, että ne ovat heti sovellettavissa käytäntöön. Hänelle on ehdottoman tärkeää konkretisoida omissa koulutuksissaan se, miten virtuaalinen koulutus ja fasilitointi saadaan toimimaan ilman puhuvia päitä tai virtuaaliväsymystä.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Ohjelma toteutetaan täysin virtuaalisena koulutuksena. Koulutusalustana toimii Zoom ja ohjelman taustakanavana EduGo oppimisympäristö. Ohjelman yhteydessä käytetään myös muita vuorovaikutus- ja osallistamistyökaluja. Osallistuja tarvitsee tietokoneen, mikilliset kuulokkeet sekä rauhallisen tilan, josta osallistua

  Maksimiosallistujamäärä 30.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  190 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset