Virtuaalikoulutuksen suunnittelijaksi 2 op (S22)

Ajankohta
30.08.2022 - 04.10.2022
Paikka
Etäopetus
Hinta
190,00
Ilmoittaudu viimeistään
23.08.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Työskenteletkö koulutussuunnittelijana, tuottajana tai sisältövastaavana? Kuinka luoda ja rakentaa erinomaisia virtuaalisia, sitouttavia ja vuorovaikutteisia oppimiskokemuksia?

Virtuaalinen koulutus, etäkoulutus, teknologia-avusteinen opetus…Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta kaiken taustalla on mahdollistaa osallistujan oppiminen paikasta riippumatta, kunhan osallistujalla vain on nettiyhteys. Vuorovaikutteisten ja sitouttavien koulutusten rakentaminen voi olla haaste ja vaatii sekä teknistä asiantuntijuutta että kykyä soveltaa oikeanlaista koulututussuunnittelua ja oppimismuotoilua sisältöjen rakentamiseen.

Jotta kouluttaja ja tuottaja pystyvät luomaan vuorovaikutteisia, innostavia ja onnistuneita oppimiskokemuksia, se vaatii vahvaa taustarakentamista eli koulutussuunnittelijaa. Tämä rooli on ensiarvoisen tärkeä virtuaalisen koulutuksen onnistumiselle. Koulutuksen jälkeen voi jatkaa syventymistä osallistumalla ”Virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntijaksi (5 op)” –verkkovalmennukseen, johon tämä koulutus antaa erinomaisen pohjan.

Koulutus muodostuu kuudesta moduulista, joista jokainen on kestoltaan kaksi tuntia. Oppimisen taustakanavana toimii EduGo-oppimisympäristö, jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella toistensa kanssa koko ohjelman ajan. Koulutus on vuorovaikutteinen, aktivoiva ja perustuu yhteiselle tekemiselle.

Tämä koulutus EI ole yksisuuntaista tiedonjakoa, vaan osallistujat tulevat olemaan aktiivisessa roolissa. Ohjelma sisältää paljon erilaisia virtuaalisia aktiviteetteja ja pienryhmäkeskusteluita. Virtuaalikoulutuksen suunnittelijaksi -verkkovalmennus on mukaansatempaava, osallistujan taitojen kehittämiseen keskittyvä, on täynnä esimerkkejä, harjoituksia ja henkilökohtaista valmennusta!

Sisältö

Koulutuksessa osallistutaan keskusteluhin, harjoitellaan oppimista verkossa, tutustutaan erilaisiin alustoihin ja rakennetaan virtuaaliseen koulutukseen soveltavia materiaaleja – jotka voi ottaa heti käyttöön. Tulet myös huomaamaan, kuinka organisaatiosi voi alkaa tekemään tarvittavia muutoksia, jotka tukevat virtuaalista oppimiskulttuuria!

 • Osallistujille on varattu mahdollisuus 1 h henkilökohtaiseen sparraukseen kouluttajan kanssa, jossa käydään läpi esimerkiksi henkilökohtaisia kehittymistoiveita tai muita keskeisiä tavoitteita.
 • Jokainen osallistuja rakentaa omaan koulutukseensa liittyvät etukäteisohjeistukset, koulutuksen tavoitteet ja vähintään yhden aktiviteetin. Kukin osallistuja käy materiaalin lävitse muiden kanssa ja jokainen saa palautetta niin kouluttajalta kuin muilta osallistujilta.
 • Osallistujat tekevät lyhyitä välitehtäviä moduulien välillä. Tehtävät auttavat osallistujia reflektoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja omien taitojensa kehitystä. 
 • Etätapaamisten ohella on käytössä työkirja, johon tallennetaan ohjelman aikana annettua materiaalia ja välitehtävät. Työkirjasta rakentuu jokaiselle henkilökohtainen työkalu, jota voi käyttää virtuaalisen kouluttajan käsikirjana koulutuksen jälkeen. Työkirja toimii myös ohjelman työsuoritteena yhdessä suunniteltavan koulutuksen kanssa.

1 Loistavan virtuaalikoulutuksen suunnittelun abc, ti 30.8. klo 9–11

 • Koulutusohjelman sisältö
 • Mitä on virtuaalinen koulutus?
 • Kolmivaiheinen suunnitteluprosessi
 • Millaisin aktiviteetein rakennetaan vuorovaikutteisia virtuaalisia koulutuskokemuksia 

Tavoitteena on hahmottaa erot eri virtuaalisten tapaamis- ja koulutusmuotojen välillä. Esimerkiksi webinaari ja virtuaalinen pienryhmäkoulutus ovat kaksi eri asiaa, joten myös suunnitteluprosessin (tavoitteet ja materiaalit) tulee olla toisenlainen.

 

2 Onnistunut verkossa oppiminen, ti 6.9. klo 9–11

 • Ryhmäkoot ja koulutusten kestosuositukset
 • Miten verkossa tai etätilassa opitaan tehokkaasti
 • Miten hyödyntää alustojen erilaisia työkaluja luovasti

Tässä moduulissa syvennytään eri ominaisuuksiin – miten esimerkiksi ryhmäkoko vaikuttaa tavoitteiden asetantaan ja miten rakentaa vuorovaikutteinen ”virtuaalinen luokkahuone”. Moduulin tarkoituksena on auttaa osallistujaa luomaan psykologisesti turvallinen tila, jossa pääpaino on vuorovaikutuksessa, aktivoinnissa ja odotusten hallinnassa.

 

3 Teknologia ja alustat, ti 13.9. klo 9–11

 • Mitä erilaisia alustoja on? (Adobe Connect, Zoom, Teams, Webex, GoTo jne.)
 • Miten teknologia valjastetaan virtuaalisen kouluttamisen avuksi
 • Digitaalinen kehonkieli

Tutustutaan erilaisiin verkkokoulutusalustoihin ja niiden ominaisuuksiin. Moduulissa käydään läpi kaikki koulutusalustan peruselementit eli chat, kyselyt, valkotaulut, status indikaattorit jne.

Lisäksi tarkastellaan digitaalista kehonkieltä osana virtuaalisia koulutuksia. Hyvin rakennetut aktiviteetit ja vuorovaikutteiset materiaalit mahdollistavat tämän digitaalisen kehonkielen lukemisen ja auttavat ymmärtämään etäosallistujia paremmin.

 

4 Virtuaaliset oppimissisällöt, ti 20.9. klo 9–11

 • Tavoitteiden määritteleminen
 • Sitouttavien aktiviteettien rakentaminen

Erittäin keskeinen osa kaikkea koulutussuunnittelua on hyvien tavoitteiden rakentaminen. Tavoitteiden tulisi olla konkreettisia verbejä, jotka on sidottu haluttuun tiedon tai taidon soveltamiseen, ja joiden tulisi liittyä myös yrityksen tai organisaation keskeisiin bisneskriittisiin tavoitteisiin.

Aktiviteettien rakentaminen puolestaan pohjautuu tavoitteille. Moduulissa opitaan, että aktiviteetteja ei rakenneta vain aktiviteettien tähden, vaan ne tukevat haluttuja tavoitteita. Käydään läpi, miten näitä eri aktiviteetteja voidaan oppia rakentamaan ja miten työkaluja voi hyödyntää monipuolisesti eri aktiviteeteissa.

 

5 Harjoitukset

Harjoitukset toteutetaan pienryhmissä viikolla 39 (26.-30.9.)

 

6 Erilaiset oppijat ja ohjelman koonti, ti 4.10. klo 9–11

 • Miten huomioida erilaiset oppimisen tavat
 • Miten huomioida oppimisvaikeudet
 • Ohjelman koonti

Viimeisessä moduulissa tarkastellaan erilaisia oppimisen tapoja ja miten ne vaikuttavat muun muassa koulutusten ja aktiviteettien rakentamiseen. Lisäksi kootaan yhteen mitä tämän ohjelman aikana on käyty läpi, reflektoidaan ja pohditaan yhdessä, onko päästy tavoitteisiin.

Aika ja paikka

Tiistai 30.8. klo 17-19
Tiistai 6.9.. klo 17-19
Tiistai 13.9. klo 17-19
Tiistai 20.9. klo 17-19
Pienryhmäharjoitukset viikolla 39 (26.-30.9.)
Tiistai 4.10. klo 17-19
Etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat oppia miten rakentaa vuorovaikutteisia, aktivoivia ja sitouttavia koulutusohjelmia ja sisältöjä, jotka tukevat vuorovaikutteista koulutusta. Koulutus itsessään on väline- ja kanavariippumaton. Periaatteet ja taidot joita opitaan, ovat sovellettavissa kaikkeen virtuaaliseen ja etäkoulutukseen.

Koulutus sopii erityisesti koulutussuunnittelijoille ja koulutusten sisällöistä ja rakenteesta vastaaville henkilöille, jotka haluavat kehittyä virtuaalikoulutusten huippusuunnittelijoiksi. Koulutus sopii myös muille asiantuntijoille, jotka esimerkiksi rakentavat sisältöjä verkkoon, vierailevat ja esiintyvät webinaareissa asiantuntijaroolissa tai hyödyntävät webinaareja osana työtään.

Osallistujalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta virtuaalisten koulutusten suunnittelusta, mutta osallistuja hyötyy ohjelmasta enemmän, mikäli hänellä on ylipäätään kokemusta koulutusten suunnittelusta.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:
– osaa käyttää erilaisia alustan työkaluja (kuten esim. chat, valkotaulu, kyselyt ja pienryhmätilat) luovasti ja vuorovaikutteisesti
– hallitsee teknologian osana virtuaalista koulutusympäristöä
– osaa rakentaa virtuaalikoulutukseen soveltuvia materiaaleja hyödyntäen ohjelmassa saatuja oppeja
– osaa luoda vuorovaikutteisia oppimissisältöjä
– osaa kehittää ja rakentaa innostavia aktiviteetteja osaa hyödyntää omia vahvuuksiaan ja kompetenssejaan rakentaessaan kuvaa itsestään virtuaalikoulutusten suunnittelijana

Kouluttajat

instructor_img

Heidi Wahl (KM) on yrittäjä ja virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntija. Hän on työskennellyt verkko- ja virtuaalikoulutuksen asiantuntijana ja kehittäjänä, ja ollut mukana esimerkiksi perustamassa virtuaalisen luokkahuoneen konseptia globaalin vähittäiskaupan organisaation Pohjois-Euroopan maihin.

Heidi on taustaltaan kasvatustieteiden maisteri yleisen ja aikuiskasvatustieteen puolelta, ja hän on myös suorittanut Certificate in Designing Online Learning-sertifikaatin (The Learning and Performance Institute UK). Heidille keskeistä on opettaa ja kouluttaa uutta tietoa ja uusia taitoja siten, että ne ovat heti sovellettavissa käytäntöön. Hänelle on ehdottoman tärkeää konkretisoida omissa koulutuksissaan se, miten virtuaalinen koulutus ja fasilitointi saadaan toimimaan ilman puhuvia päitä tai virtuaaliväsymystä.

Muu informaatio

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen ja opintopisteiden saaminen edellyttää, että
– osallistuja on osallistunut kaikkiin moduuleihin. Mikäli osallistujalle tulee pakottavasta syystä poissaolo joltakin osallistumiskerralta, osallistujan tulee katsoa kyseisen kerran tallenne, tehdä moduuliin mahdollisesti liittyvä välitehtävä ja tallentaa se työkirjaan.
– osallistuja rakentaa koulutuksen aikana omaan koulutukseensa liittyvät etukäteisohjeistukset, koulutuksen tavoitteet ja aktiviteetin/aktiviteetteja. Nämä dokumentoidaan työkirjaan.
– osallistuja on rakentanut ohjelman aikana henkilökohtaisen työkirjansa. Tämä työkirja toimii koulutusohjelman työnäytteenä, johon tallentuvat kaikki tehtävät. Se toimii myös osallistujan kanavana reflektioon koko ohjelman ajan.
Koulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen osallistuja saa todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin ohjelman suorittamisesta.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutusalustana toimii Adobe Connect ja ohjelman taustakanavana EduGo-oppimisympäristö. Koulutukseen otetaan mukaan max. 50 osallistujaa.
  Tarvitset tietokoneen, mikilliset kuulokkeet ja rauhallisen tilan, josta osallistua.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  190 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset