Virtuaalikerho-ohjaajakoulutus (5 op)

Maksuton

Paikkoja jäljellä: 4

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 5 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 02.08.2021
 • Alkaa - Loppuu: 09.08.2021 - 28.11.2021

Kuvaus

Oletko kiinnostunut virtuaalikerhojen järjestämisestä? Toivotko etäopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen tukea? Tule mukaan etäyhteydellä toteutettavaan Virtuaalikerho-ohjaajakoulutukseen!

Koulutus rakentuu kolmesta osiosta; Tiedekasvatuksen perusteet (2 op) -verkko-osuus, työpajat (2 op) ja neljä tutor-tapaamista (1 op). Verkko-osuus tarjoaa sinulle tiedekasvatutuksen sisältötaitoja ja työpajoissa tutustutaan erilaisiin etäopetuksen hyviin käytänteisiin ja alustoihin kouluttajan opastuksella sekä pienryhmissä. Työpajoihin kuuluu ennakko- ja jälkitehtäviä, jotka tehdään itsenäisesti tapaamisten ulkopuolella. Pienryhmätehtävät dokumentoidaan videotallenteiden avulla.

Tutor-tapaamisissa saat kouluttajan (Niko Kyllönen) opastusta ja vertaistukea oman tiedekasvatusprojektisi suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projekti toteutetaan osana ZOOM-yhteydellä Lasten yliopiston Digimaailmassa (https://digimaailma.snellmanedu.fi/) maksuttomina kolmen kerhokerran maksuttomina virtuaalikerhoina. Ensisijaisesti virtuaalikerhoihin pääsevät lapset, jotka eivät ole ohjaajalle tuttuja ja jotka eivät aikaisemmin osallistuneet tiedekerhoihin.

Koulutuksen vastuullinen järjestäjä on Snellman-kesäyliopisto ja se toteutetaan SnellmanEDUn Lasten yliopiston ja Ilona IT:n kanssa osana Euroopan lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) Phereclos-hanketta.Koulutuksen verkko-osuuden sisältöä on kehitetty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston, ThingLinkin ja muiden Phereclos-hankekumppanieden kanssa: https://snellmanedu.fi/phereclos-hanke/

Phereclos-hankkeessa etsitään hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen. Phereclos-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.

Sisältö

Verkko-osuus: Tiedekasvatuksen perusteet (2 op)
Aika: 9.8.2021-15.10.2021

Verkko-osuus koostuu viidestä osiosta, joita voit tehdä silloin kun sinulle parhaiten sopii. Kaksi viimeistä osiota sisältävät valinnaisia sisältöjä, joita opiskelet omien vahvuuksien ja osaamisen kehittämistarpeiden mukaisesti.

Verkko-osuuden lopputyö on suunnitelma omalle tiedekasvatusprojektille. Suunnitelma laaditaan Lasten yliopiston yhteistyökumppani Ilona IT:n maksuttomassa Emill-palvelussa. Emillissä on Lasten yliopiston oma yhteisö, jonne sisällöt julkaistaan maksutta yhteisön jäsenille (huoltajat, opettajat ja muut tiedekasvatuksen toimijat). Palvelun käyttöä varten sinulle luodaan henkilökohtainen Emill-käyttäjätunnus, joka lähetetään sinulle ilmoittautumisajan päätyttyä. Tutustu Emilliin tästä linkistä: https://www.emill.fi/

Osio A: Tiedekasvatuksen pedagogiset taustat

Ensimmäisessä osiossa tutustutaan tiedekasvatuksen pedagogisiin lähtökohtiin. Tarkastelun keskiössä ovat tiedekasvatuksen eri muodot sekä tiedekasvatuksen yhteys elinikäiseen oppimiseen. Osion edetessä perehdyt myös tiedekasvatuksen syntyyn ja historiaan sekä pohditaan tiedekasvatuksen merkitystä yhteiskunnalle.

Osio B: Teoreettiset lähtökohdat

Osiossa esitellään oppimista ja tiedekasvatusta tukeviin tieteellisiin periaatteisiin. Keskiössä ovat oppijan oma motivaatio, innostus ja luovuus sekä näiden hyödyntäminen tiedekasvatustyössä. Osion aikana tutustut tiedekasvatuksen psykologiaan, epistemologiaan ja didaktiikkaan ja saat niitä tukeviin käytännön työkaluihin.

Osio C: Käytännön menetelmät

Kolmannessa osiossa tutustutaan tiedekasvatuksen hyviin käytänteisiin. Osion saat esimerkkejä siitä, millä eri tavoilla tiedekasvatusta harjoitetaan meillä ja muualla maailmaa, avoimen koulutuskulttuurin periaatetta noudattaen, organisaatioiden välisenä yhteistyönä. Osiossa perehdytään useisiin tiedekasvatuksen käytännön menetelmiin muun muassa tutkivaan oppimiseen, ilmiölähtöiseen pedagogiikkaan, draamallisiin työtapoihin ja pelillisyyteen. Tietosisältöä on rikastettu vinkeillä uusimpiin opetusta ja oppimista tukeviin opetusmateriaaleihin, verkkosivustoihin ja alustoihin.

Osio D: Minä tiedekasvattajana

Neljännen moduulin tavoitteena on tukea matkaasi oman persoonallisen tiedekasvattajan roolin etsimisessä. Lähtökohtana ovat omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen sekä näiden hyödyntäminen omassa tiedekasvatustyössä. Moduulin lopussa tehdään verkkokurssin lopputehtävä eli kirjallinen suunnitelma omalle tiedekasvatusprojektille.

Moduuli E: Tiedekerhon järjestäminen

Osiossa keskitytään tiedekerhoitoiminnan järjestämisen eri vaiheisiin: tavoitteet ja arviointi tiedekasvatuksessa, vuorovaikutus, kerhotoiminnan suunnittelu, turvallisuuden huomioiminen, kerhotehtävien suunnittelu, kerholaisten motivointi sekä tiedottaminen ja palaute.

Työpajatyöskentely:

Zoom tiedekasvatuksen monipuolisena oppimisympäristönä (2x3h)
Aika: tiistaina 17.8. klo 15-18 ja keskiviikkona 1.9. klo 15-18

Työpajassa opit ZOOMin perusteet mm. tapahtumatyypit, verkkotapaamisen pelisäännöt sekä peruskontrollit ja -säätimet. Lisäksi opit verkkotapaamisen vuorovaikutukseen ja ryhmään kiinnittymiseen liittyviä hyviä käytänteitä. Harjoitustehtävät tehdään pienryhmissä, jossa sovelletaan opittuja asioita suunnittelemalla ja toteuttamalla lyhyitä opetusvideoita, joista saadaan palautetta sekä tutorilta että vertaisilta. yhteistoiminnalliseen tuottamiseen pedagogisesta näkökulmasta.

Luovan tuottamisen välineet (2x3h)
Aika: keskiviikkona 15.9. klo 15-18 ja keskiviikkona 22.9. klo 15-18

Työpajassa tutustutaan luovan yhteistoiminnallisen tuottamisen pedagogisiin lähtökohtiin. Luovassa tuottamisen prosessissa syntyy multimodaalinen tuotos. Modaliteetteja ovat teksti, kuva, ääni ja video. Eri modaliteettien ja/tai digitaalisen ja analogisen sisällön yhdistäminen on remixausta. Sisältöjen tuottamista varten on olemassa useita erilaisia työkaluja, joita oppijat voivat hyödyntää. Työpajoissa pääset oppimaan esimerkiksi seuraavien työkalujen teknistä käyttöä ja soveltamaan niitä ympäristön sekä kokeellisen työskentelyn havainnointiin, tulkintojen tekemiseen ja dokumentointiin.
-iMovie ja WeVideo
-Adobe Spark Video
-YouTube
-Book Creator One

Osaamisen näyttäminen, tulosten esittäminen, jakaminen ja julkaisu (2x3h)
Aika: ti 5.10. klo 15-18 ja ke 6.10. klo 15-18

Työpajoissa perehdytään oman ja yhteisön oppimisen ja osaamisen näyttämiseen sekä tuotosten esittämiseen, jakamiseen ja julkaisuun eri kohderyhmille (parille, toiselle ryhmälle, aikuiselle ja yhteistyökumppaneille). Käytännön harjoituksissa perehdytään mm. seuraaviin digitaalisiin työkaluihin
-ThingLInk (2h)
-Padlet (2h)
-Adobe Spark Page ja Canva (1h)
-Wakelet (1h)

Arviointi (1 x 2 h)
Aika: ke 13.10. klo 15-17

Erilaiset arvioinnin muotoja ovat itse-, vertais- ja ryhmäarviointi. Mutta millaisilla digitaalisilla digitaalisilla työvälineillä erilaista arviointia voidaan toteuttaa etänä? Työpajassa perehdytään esimerkiksi seuraaviin työkaluihin ja alustoihin:
-Socrative ja Answergarden (1h)
-Quizlet ja Kahoot! (0,5h)
-Jamboard (0,5h)
-(Padlet ja ThingLink)

Tutor-tapaamiset ja tiedekasvatusprojekti
Aikataulu ja sisällöt:
-koulutuksen aloituskerta ja virtuaalikerhokerhojen aikataulutus: ti 10.8. klo 15-16.
-tutustuminen Emill-palveluun ja Lasten yliopiston Digimaailmaan: ti 24.8. klo 15-16
-omien tiedekasvatuksen projektisuunnitelmien esittelytilaisuus: ke 29.9. klo 15-18
-tiedekasvatusprojektin suunnitelman toteuttaminen: 18.10-21.11 (3 x 1 h)
-tiedekasvatusprojektien toteutusten esittelyt: ti 23.11. klo 15-18

Aika ja paikka

Verkossa 09.08.-28.11.2021

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esim. peruskoulun opettajille, iltapäiväkerhojen ohjaajille sekä kasvatus- ja opetusalan opiskelijoille, jotka haluavat rikastaa opetustaan opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen työpajoissa tutustutaan erilaisiin etäopetuksen hyviin käytänteisiin ja alustoihin kouluttajan opastuksella sekä pienryhmissä. Verkko-osuus tarjoaa sinulle tiedekasvatutuksen sisältötaitoja.Verkko-osuuden jälkeen osaat
• kertoa, mitä tiedepääomalla ja avoimella koulutuskulttuurilla tarkoitetaan.
• käyttää tiedepääoman mittausmenetelmiä omassa ohjaus- ja opetustyössä.
• paikantaa paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä mahdollisuuksia avoimen koulutuskulttuurin edistämiseen.
• keskustella avoimen koulutuskulttuurin merkityksestä yksilön ja yhteisön tasolla.
• suunnitella ja toteuttaa oma tiedekasvatusprojekti.

Kouluttajat

instructor_img

– Maj-Britt Kentz on Ilona IT:n oppimisen ja opetuksen asiantuntija ja kouluttaja. Maj-Britt toimii aktiivisesti mukana Lasten yliopiston Phereclos-hankkeen toteutusryhmässä.
– Niko Kyllönen on kemian ja fysiikan aineenopettaja, luokanopettaja ja biokemisti. Nikolla on pitkäaikaista kokemusta tiedekasvatuksesta sekä tiedeleirien ja -kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Tällä hetkellä Niko toimii SnellmanEDUn Phereclos-hankkeen paikallisena koordinaattorina ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston Digimaailmaa.

 • Arviointi: 

  Suoritettuasi koulutuksen kaikki tehtävät hyväksytysti sunnutaihin 28.11.2021 mennessä, saat osaamismerkin liitettäväksi vaikkapa työhakemukseen.

 • Toteutus: 

  -Oman tiedekasvatusprojektin suunnitelman laaditaan SnellmanEDUn Phereclos-hankekumppanin Ilona IT:n Emill-palvelussa. Tutustu palveluun: https://www.emill.fi/
  -Verkkotapaamiset toteutetaan ZOOM-yhteyden avulla. Tapaamisiin tarvitset oman web-kameran, mikrofonin ja äänentoistoilaitteen (kuulokkeet). https://zoom.us/

  Kun olet ilmoittautunut koulutukseen, saat EduGo-käyttäjätunnuksen ja Emill-tunnuksesi sähköpostitse perjantaina 6.8.2021. Tarkkailethan myös roskapostikansiotasi.

  -EduGo:n käyttöehdot: https://urly.fi/1Yvx
  -Emillin käyttöehdot: https://urly.fi/1Zwk

 • Lisätietoja: 

  Niko Kyllönen
  Hankekoordinaattori
  niko.kyllonen@snellmanedu.fi
  0447462843

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  0447462840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Maanantaihin 02.08.2021 mennessä.

 • Hinta: 

  Maksuton