Työyhteisön oppimisvalmentajakoulutus (5 op)

Ajankohta
22.03.2023 - 29.09.2023
Paikka
Kuopiossa
Hinta
875,00
Ilmoittaudu viimeistään
01.03.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Global Human Capital Trends -tutkimus kertoi toukokuussa 2020, että yli puolet suomalaisista työnantajista ei tiedä, miten henkilöstön osaamista tulisi kehittää. Enää ei riitä pelkästään se, että järjestetään koulutuksia ja lähetetään niihin henkilökuntaa tai että yksittäiset työntekijät ratkaisevat työhön liittyviä kehittymishaasteita yksinään. Ihmisillä ei ole enää aina aikaa kouluttautua työpaikan ulkopuolella, vaan osaamista on kehitettävä myös osana työtä ja silloin työpaikan on oltava myös oppimispaikka. Työpaikkoja tulee systemaattisesti muuttaa sellaisiksi, että ne tukevat työssä oppimista. Oppiminen tulee tällöin olla osa työtä ja integroitua syvällisesti osaksi työpaikan rakenteita ja prosesseja – työpaikoille tulee synnyttää uusi oppimiskulttuuri. Silloin oppiminen, sen prosessointi soveltaen ja opitun jakaminen muulle työyhteisölle ovat osa päivittäisiä työrutiineja. Huomio kiinnitetään työpaikan oppimista tukeviin rakenteisiin, prosesseihin ja toimintamalleihin. Myös osaamisten hallinta, oppimisen taidot, opitun näkyväksi tekeminen sekä opitun jakamisen kanavat ja menetelmät korostuvat. Tässä koulutuksessa vahvistetaan osallistujien asiantuntijuutta työssä oppimisen ja oppivan työyhteisön konteksteissa. Osallistujien osaamisen jakaminen, hyvien käytäntöjen väliittäminen ja vertaisoppiminen ovat osa oppimisprosessia. Lisäksi koulutukseen osallistuvat muodostavat verkoston, joka voi koulutuksen jälkeenkin tukea ja kehittää verkoston jäsenten ja heidän edustamiensa työyhteisöjen oppimiskulttuuria.

Sisältö

1. MODUULI: 22.3.2023 klo 9-16: Muutoskyvykäs työntekijä on kaiken perusta
Mitä edellytetään oppivan työpaikan työntekijöiltä? Miten näitä ominaisuuksia voi kehittää? Motivaatiotietouden lisääminen kaiken perustana.
Sisältö:

• motivaatiotietous ja yksilölliset motiivit muutoskyvyn taustalla

o motivoituminen ja motivoiminen

o ajankäyttö ja itsensä johtaminen

o erilaiset oppijat työssä

o kognitiivinen ergonomia

• vireystason huomioiminen ja palautuminen

• yhteys työntekijäkokemuksen parantamiseen

2. MODUULI: 17.4.2023 klo 9-16: Oppiminen toteutuu osana työtä
Millaiset toimintatavat ja prosessit tukevat oppivan organisaation toteutumista? Miten oppimista edistävät työtavat sulautetaan osaksi perustyöskentelyä? Fasilitointitaidot merkitys korostuu.
Sisältö:
• jatkuva parantaminen
• retrot, kokeilut, hypoteesit
• yhteinen ajattelu, ideointi, ongelmanratkaisu
• opintopiirit, learning cafe
• vertaisoppiminen, mentorointi
• micro-oppiminen
• digitaaliset sovellukset oppimisen tukena
• työnkulunmukainen oppiminen
•fasilitointitaidot

3. MODUULI: 8.6.2023 klo 9-16: Opitun jakaminen ja oppimisen ohjaaminen työyhteisön sisällä
Kuinka yhden ihmisen oppimat asiat saadaan jaettua tarkoituksenmukaisesti koko organisaatiolle? Miten työssä tapahtuvaa oppimista voi muotoilla? Miten työssä oppiminen on mahdollista tunnistaa?
Sisältö:
• osaamisen hankkimisen tavat

• osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

• oppimismuotoilu

• oppimispyrähdysten mahdollistaminen

• erilaisten oppijoiden tukeminen • työyhteisöoppimisen lean

4. MODUULI: 31.8.2023 klo 9-16: Oppiva organisaatio ja oppimispalvelujen järjestäminen
Miten oppimiseen liittyvät prosessit sulautetaan osaksi työyhteisön muuta toimintaa? Osaamistarpeiden ja -tavoitteiden määrittely, oppiminen osana strategian toteuttamista ja oppimiseen liittyvä vuorovaikutus työyhteisön sisällä.
Sisältö:
• oppimispolkujen luominen
• yhteisön oppiminen
• oppimissisältöjen joustava kokoaminen, järjestäminen ja jakaminen
• psykologinen turvallisuus
• kannustaminen, innostaminen
• oppimismatkan korostaminen
• oppimisen vaikuttavuus: mittarit, yksilö/ tiimi/ organisaatio/ työnantajamielikuva
• Osallistujat saavat tutustua Oppivan organisaation testiin, jolla on mahdollista arvioida organisaation nykytila

5. MODUULI: 29.9.2023 klo 9-16: Oman työyhteisön kehityssuunnitelma
Suunnitelman avulla osallistuvat työyhteisöt voivat jatkaa matkaansa kohti Oppivaa työyhteisöä. Osallistujat saavat ohjaajilta ja kanssaosallistujilta palautetta ja sparrausapua omien työyhteisöjensä suunnitelmiin

Jokainen moduuli sisältää ennakkotehtävän, lähiopetuspäivän Kuopiossa (myös etäosallistuminen mahdollista) sekä jatkotapaamisen verkossa. Koulutuksen päätöstapaamisessa (Kuopio + etä) osallistujat esittelevät oman työyhteisönsä kehityssuunnitelman ja saavat siitä palautetta. Halutessaan osallistujat voivat sopia vielä jatkotapaamiseen esim. puolen vuoden päähän, jossa tarkastellaan kehityssuunnitelman käyttöönottoa ja sen myötä syntyneitä muutoksia.

Aika ja paikka

22.3.-29.9.2023 klo 9-16, Kuopiossa

Kohderyhmä

Työyhteisöjen HR-työtä tekevät sekä johtajat, esihenkilöt ja työyhteisössä tapahtuvasta oppimisesta kiinnostuneet työntekijät.

Eduksi on, jos samasta työyhteisöstä osallistuu useampi henkilö. Ryhmäalennuksia voi kysyä saman työyhteisön vähintään kolmen hengen ryhmille.

Osaamistavoitteet

Koulutus antaa osallistujille valmiuksia kehittää työpaikoista myös oppimispaikkoja. Koulutukseen osallistuvat saavat tietoa, uusia taitoja ja tekevät suunnitelman, jonka avulla he kykenevät kehittämään omaa organisaatiotaan suunnitelmallisesti ja pitkäkestoisesti kohti oppivaa työpaikkaa. Koulutuksen käytyään osallistujilla on selkeä ymmärrys uudenaikaisesta osaamisen kehittämisestä työpaikoilla sekä käytännön tietoa ja taitoja toimia oppimisvalmentajana omalla työpaikallaan. Kullekin työyhteisölle on luotu myös suunnitelma siitä, miten oppimista ja osaamisen kehittämistä mahdollistetaan ja edistetään kestävästi jatkossa.

Kouluttajat

Leena Ståhlberg (KM)
Heidi Wahl (KM)
Soili Meklin (KM, HTK)
Outi Savolainen (YTM)

Kirjallisuus

– Tarja Kallonen ja Annemari Kuhmonen: Jatkuva oppiminen – työelämän tärkein taito, 2021.
– Minna Miao: Kasvun asenne oppimisessa, 2021
– Leenamaija Otala: Ketterä oppiminen, 2018
– Leenamaija Otala ja Soili Meklin: Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön, 2021

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Maksimiosallistujamäärä 25

  Koulutus toteutuu lähitapaamisina, joihin voi osallistua harkintansa mukaan myös etänä. Lisäksi järjestetään lyhyitä etäkokoontumisia ja osallistujat tekevät itsenäisiä verkkotehtäviä. Koko koulutuksen ajan osallistujat työstävät oman työyhteisönsä kehittämissuunnitelmaa.

  Suoritustapa:
  Vähintään 80 % läsnäolo (lähi tai etä) koulutustapaamisissa, itsenäisten verkkotehtävien teko sekä kehityssuunnitelman laatiminen.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  etunimi.sukunimi(a)snellmanedu.fi
  044 746 2849

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen myös räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  875 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Opintomaksun voi maksaa kahdessa erässä. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset