TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op

Ajankohta
18.03.2023 - 30.04.2023
Paikka
Kuopiossa
Hinta
165,00
Ilmoittaudu viimeistään
06.03.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tietoja ja taitoja voi hyödyntää esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Aika ja paikka

18.3.2023 – 30.04.2023, Kuopio ja etäopetus
la 18.3
la 25.3.
la 1.4.
la 8.4.
la 15.4.
la 22.4.
la 29.4
Joka päivä klo 13.00-15.15.
*Muutokset päivämäärässä mahdollisia ja päivämäärät tarkentuvat lähempänä.

Kohderyhmä

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa ja myös yrittäjänä, joten opintojakso soveltuu kaikille kiinnostuneille. Tulevaisuudentutukimusta hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, järjestöissä tai vaikkapa yrittäjänä. Opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta. Kenelle: erityisesti jo työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työnsä kehittämiseen ja omaan tulevaisuusajatteluunsa tai innovaatiotoimintaan opinnot tarjoavat erinomaisen tieteellisen ajattelun perustan myös niille korkeakoulututkinnon jo suorittaneille, jotka haluavat täydentää omaa tutkintoaan tai joiden oman paikkakunnan yliopistossa ei ole mahdollisuutta opiskella tulevaisuudentutkimuksen opintoja korkeakoulujen opiskelijoille osaksi tutkintoa useilla eri aloilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tulevaisuudentutkimuksessa hyödynnetyt tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja -kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Katariina Heikkilä Turun yliopistosta. Opinnoissa tutoropettajana toimii Ari Paanala.

Kirjallisuus

Aalto, Hanna-Kaisa; Heikkilä, Katariina; Keski-Pukkila, Pasi; Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.

Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.

Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia? Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere.

Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.

 • Toteutus: 

  Opintokokonaisuus on Snellman-kesäyliopiston avointa yliopisto-opetusta, jonka vastaava yliopisto on Turun yliopisto.
  Opintojakso järjestetään monimuoto-opintoina Snellman kesäyliopistossa 18.3. – 30.4.2023. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä (21 t) sekä verkkotyöskentelyä. Opintojakson hyväksytyn suorittamisen vaatimuksena on aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen.

 • Lisätietoja: 

  Opinnoissa tutoropettajana toimii Ari Paanala.

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  Opintojakson kokonaishinta on 165 €. SnellmanEDU:n osuus 90 € + 75 € Turun yliopiston rekisteröitymismaksu.


Ryhmäilmoittautumiset