Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Ajankohta
09.01.2023 - 17.12.2023
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
25 op
Hinta
594,00
Ilmoittaudu viimeistään
01.01.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tietoja ja taitoja voi hyödyntää esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Sisältö

Opintokokonaisuudessa tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.
Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25 op ja siihen sisältyy viisi kurssia. TUTU1 ja TUTU2 opintojaksoille voi mahdollisesti ilmoittautua myös yksittäin, mikäli opintoihin jää paikkoja vapaaksi. 
TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, 9.1. – 5.3.2023.

Aika: Ryhmäkokoontumiset lähitapaamisina tuutorin johdolla viikoilla 2-9

la 14.1.
la 21.1.
la 28.1.
la 4.2.
la 11.2.
la 18.2.
la 25.2.
Joka päivä klo 13.00-15.15.
Poissaolot opintoryhmäkokoontumista: poissaolojen korvaamiset sovitaan paikallisen tuutorin kanssa, läsnäolon vähimmäismäärä on 5/7.
Sisältö: Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.
Suoritustapa: Opintojakso järjestetään monimuoto-opintoina Snellman-kesäyliopistossa 9.1. – 5.3.2023. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä (21 t) sekä verkkotyöskentelyä. Opintojakson voi suorittaa yksittäisenä opintojaksona, mikäli opintoihin jää paikkoja vapaaksi.

Opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen ja verkkotehtäviin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti).

Opettaja: Katariina Heikkilä

TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, 6.3. – 30.4.2023

Aika Ryhmäkokoontumiset tuutorin johdolla viikoilla 11-17.
la 18.3
la 25.3.
la 1.4.
la 8.4.
la 15.4.
la 22.4.
la 29.4
Joka päivä klo 13.00-15.15.
Sisältö:
Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Suoritustapa: Opintojakso järjestetään monimuoto-opintoina Snellman kesäyliopistossa 6.3. – 30.4.2023. Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä (21 t) sekä verkkotyöskentelyä. Opintojakson voi suorittaa yksittäisenä opintojaksona, mikäli opintoihin jää paikkoja vapaaksi.
Opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen.

Opettaja: Katariina Heikkilä

TUTU3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op, 28.08.2023 – 22.10.2023
Aika: 1-2 tuutortapaamista tarpeen mukaan syksyllä 2023. Aikataulu tarkentuu.

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen sekä tulevaisuusnäkökulman ja opiskelijan valitseman menetelmän soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen ja argumentointi. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin.

Suoritustapa: Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Snellman-kesäyliopistossa elo-lokakuussa 2023. Opinnot sisältävät 1-2 tuutortapaamista tarpeen mukaan sekä verkkotyöskentelyä. Osallistuminen edellyttää opintokokonaisuuden aiempia opintoja (TUTU1 ja TUTUS2) sekä opintokokonaisuuden opinto-oikeutta.

Opettaja: Katariina Heikkilä

TUTU4 Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, 23.10.2023 – 10.12.2023
Aika: 1-2 tuutortapaamista tarpeen mukaan loka-joulukuussa 2023. Aikataulu tarkentuu.

Sisältö: Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita esim. arvot, kulttuuriset aikakäsitykset, kompleksisuus ja globaalit systeemit.

Suoritustapa: Opintojakso järjestetään monimuoto-opintoina loka-joulukuussa 2023. Opinnot sisältävät 1-2 tuutortapaamista tarpeen mukaan sekä verkkotyöskentelyä.

Opettaja: Katariina Heikkilä

TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, 08.05.2023 – 25.06.2023
Aika: kesä 2023. Opintojakso ei sisällä tutoroitua opintoryhmätyöskentelyä.

Sisältö: Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Opettaja: Hanna-Kaisa Aalto

*Muutokset päivämäärässä mahdollisia ja päivämäärät tarkentuvat lähempänä.

Aika ja paikka

9.1.2023- 17.12.2023, Kuopio ja etäopetus

*Muutokset päivämäärässä mahdollisia ja päivämäärät tarkentuvat lähempänä.

Kohderyhmä

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa ja myös yrittäjänä, joten opintojakso soveltuu kaikille kiinnostuneille.
 
Tulevaisuudentutukimusta hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, järjestöissä tai vaikkapa yrittäjänä.Opintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta.

Kenelle:

 • erityisesti jo työelämässä oleville henkilöille, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työnsä kehittämiseen ja omaan tulevaisuusajatteluunsa tai innovaatiotoimintaan
 • opinnot tarjoavat erinomaisen tieteellisen ajattelun perustan myös niille korkeakoulututkinnon jo suorittaneille, jotka haluavat täydentää omaa tutkintoaan tai joiden oman paikkakunnan yliopistossa ei ole mahdollisuutta opiskella tulevaisuudentutkimuksen opintoja 
 • korkeakoulujen opiskelijoille osaksi tutkintoa useilla eri aloilla.

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Hanna-Kaisa Aalto ja Katariina Heikkilä Turun yliopistosta. Opinnoissa tutoropettajana toimii Ari Paanala.

Kirjallisuus

 1. Kirjallisuus: Aalto, Hanna-Kaisa; Heikkilä, Katariina; Keski-Pukkila, Pasi; Mäki, Maija & Pöllänen, Markus (toim.) Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä. Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja 1/2022, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1.
 2. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
 3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot.
 • Toteutus: 

  Opintokokonaisuus on Snellman-kesäyliopiston avointa yliopisto-opetusta, jonka vastaava yliopisto on Turun yliopisto.

  Opintoihin sisältyy verkon kautta välitettäviä asiantuntijaluentoja ja ohjaavia materiaaleja. Opetus tapahtuu lähi- ja etäopiskeluna tutoropettajan johdolla.
  Opintojaksojen suoritustapoina on kirjalliset tehtävät.

 • Lisätietoja: 

  Opinnoissa tutorina toimii Ari Paanala.

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 594 €. SnellmanEDU:n osuus 344 € + 250 € Turun yliopiston rekisteröitymismaksu.


Ryhmäilmoittautumiset