Ratkaisukeskeiset lyhytterapiaopinnot seksuaaliterapeuteille (20 op)

2.100,00

Paikkoja jäljellä: 18

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Kuopiossa
 • Opintopisteet: 20 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 23.08.2021
 • Alkaa - Loppuu: 10.09.2021 - 28.09.2022

Kuvaus

Haluatko kehittää ja päivittää osaamistasi? Tule mukaan ratkaisukeskeiset lyhytterapia opintoihin seksuaaliterapiassa. Ly­hy­te­ra­pi­a­kou­lu­tus pai­not­tuu rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien ja te­o­ri­an pe­rus­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa pe­reh­dy­tään rat­kai­su­kes­kei­syy­teen, sen fi­lo­so­fi­aan ja työs­ken­te­ly­ta­poi­hin sekä me­ne­tel­miin. Kou­lu­tus on tai­to­pai­not­teis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta op­pi­mis­ta, joka an­taa val­miu­det ly­hyt­te­ra­peut­ti­seen työs­ken­te­lyyn ja rat­kai­su­kes­keis­ten me­ne­tel­mien so­vel­ta­mi­seen omas­sa am­ma­tis­sa.

Sisältö

 • Ratkaisukeskeinen teoria ja filosofia
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys käytännössä
 • Ratkaisukeskeinen kirjallisuus
 • Ratkaisukeskeisyys ja eri kulttuurit
 • Ratkaisukeskeisyys eri ikäisten seksuaaliterapiassa (lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyminen)
 • Ratkaisukeskeisyys ja tunnetaitomenetelmät yksilö- ja pariterapiassa
 • Ratkaisukeskeisyys ja perheterapia
 • Ratkaisukeskeisyys ja kehotraumat
 • Ratkaisukeskeisyys ja seksuaalisuuden moninaisuus

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet käyttää ratkaisukeskeisiä lyhytterapeuttisia menetelmiä asiakastyössä. Koulutus antaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutti pätevyyden (ei ole Valviran vahvistama terveydenhuollon ammattinimike).

Aika ja paikka

pe 10.9.2021
ma 8.11.2021
ma 17.1.2022
pe 25.2.2022
ti 15.3.2022
to 7.4.2022
ke 11.5.2022
ti 30.8.2022
ti-ke 27.-28.9.2022
päivittäin klo 9-16, Kuopio

Kohderyhmä

Osallistujalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan amk tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan väistyvä opistotason tutkinto. Lisäksi vaatimuksena on seksuaaliterapeutin 30 opintopisteen opinnot.

Osaamistavoitteet

 • Tietää ratkaisukeskeisen lyhytterapian taustafilosofian ja teorian
 • Tietää ratkaisukeskeiset työmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä omassa työssään seksuaaliterapeuttina
 • Osaa soveltaa ratkaisukeskeisen lyhytterapian työmenetelmiä seksuaaliterapia työssä
 • Osaa hyödyntää sensomotorisia kehollisia työmenetelmiä seksuaalitraumaa kokeneen hoidossa
 • Syventää seksuaaliterapeutin osaamista ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan
 • Oman ammatillisen kasvun ja kehittymisen vahvistaminen

 • Syventää valmiuksiaan asiakaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa

 • Oman ammatillisen reflektion syventäminen

Kouluttajat

 • Sarianna Virpikari, TtM, lehtori,  vaativan eritystason psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, seksuaalineuvoja
 • Päivi Hoffrén, TtM, lehtori, seksuaalineuvoja, erityistason seksuaaliterapeutti NACS, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

   

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus
  Ope­tus jär­jes­te­tään moni­muo­to­kou­lu­tuk­se­na, jo­hon si­säl­tyy lähi­o­pe­tus­ta 10 päivää, pien­ryh­mä­o­pe­tus­ta, it­se­näi­siä har­joi­tuk­sia, suora työnohjaus, ver­tais­ryh­mä­työs­ken­te­lyä lähi­jak­so­jen vä­lis­sä sekä kir­jal­li­sia tehtäviä.
  Koulutuksen toteutuksessa huomoidaan korona-pandemian asettamat vaatimukset. Osa koulutuspäivistä voidaan toteuttaa verkkovälitteisesti.

  Koulutus sisältää seuraavat osuudet:
  – Teoriaopetus 8,5 op
  – Kirjallinen kehittämistyö 3 op
  – Asiakastyö 50 t ja siihen liittyvä reflektio 4 op
  – Pienryhmätyönohjaus (1 x 10 t) 1 op
  – Vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 t) 1 op
  – Syventävä kirjallisuus 2 op Kirjallisuusreferaatit 0,5 op

 • Hinta: 

  2.100 e. Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Ilmoittautuessasi valitse maksutavaksi laksu. Koulutus laskutetaan neljässä erässä, 525 e/erä. Tarvittaessa laskutus voidaan tehdä useammassakin erässä.