Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus 30 op

Ajankohta
09.02.2023 - 31.10.2023
Paikka
Kuopiossa
Hinta
2.650,00
Ilmoittaudu viimeistään
30.01.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Kohtaatko työssäsi erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia? Työskenteletkö arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa? Etsitkö keinoja hankalien tilanteiden kohtaamiseen työssäsi? Tule mukaan suosittuun monimuotokoulutukseen Kuopioon!

Neuropsykiatrinen valmentaja toimii valmentajana henkilöille, joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia ja/tai jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Koulutus sopii myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ohjaamiseen. Ratkaisukeskeisistä menetelmistä löytyy käytännön välineitä ja näkökulmia lisäksi kouluyhteisöön, oppilaiden kanssa työskentelyyn sekä vanhempien tukemiseen. Saat valmiudet tehdä asiakastyötä sekä yksilöiden että heidän perheidensä kanssa.

”Paljon erityisesti syvempää tietoa. Opittua pystyi siirtämään heti suoraan työhön.”
”Herätti monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Kasvoin ihmisenä ja työntekijänä.”

Koulutuksen avulla opit tukemaan ja ohjaamaan eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden elämän- ja arjenhallintataitojen kehittymistä. Lisäksi opit ohjaamaan asiakkaita kohti myönteisiä toimintatapoja ja asenteita. Koulutuksesta saat työkaluja innostaa ja motivoida asiakkaita sekä auttaa heitä kehittämään omia ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30 op) -koulutuksen tavoitteena on saada hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Koulutuksen myötä osaat mm. hyödyntää valmennuksen menetelmiä työssäsi, omaksua uusimman tiedon erityisvaikeuksista, tunnistaa haasteet ja ohjata asiakasta voimaannuttavasti. Saat myös valmiudet toimia voimavaroja ja yhteistyötä tukevalla tavalla moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa. Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja -nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Sisältö

Ratkaisukeskeisten menetelmien tavoitteena on tukea asiakkaita sekä hänen läheisiään irtautumaan ongelmakeskeisestä ajattelutavasta kohti voimaannuttavaa ratkaisukeskeistä ajattelua sekä toimintaa. Ratkaisukeskeiset menetelmät tukevat myös nepsy-valmentajan omaa työhyvinvointia ja jaksamista, sillä se antaa käytännön malleja ja keinoja kohdata sekä tukea asiakkaita ratkaisukeskeisesti.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeisyys on paitsi menetelmä myös ajattelutapa, joka antaa lisää kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutustumalla ensin pulmaan ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Koulutuksesta saat myös välineitä oman työsi, työyhteisösi sekä verkostosi kehittämiseen. Koulutuksen yhtenä tavoitteena onkin valmistautua jalkauttamaan ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä omassa työympäristössä.

 

Lähiopetuspäivien lisäksi koulutuksessa on itsenäistä opiskelua:

 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittely (HEKS).
 • henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjat-taviin asiakkaisiin.
 • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/tai verkoston kehittämistä.
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio.
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat ja ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä. Yhteensä 3–4 kertaa.
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirjatyöskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen.

Keskeiset sisältöalueet:

 • Mistä neuropsykiatrisessa ohjauksessa on kysymys?
 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta lapsuudessa ja nuoruudessa (lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi)
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (uni-valverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen)
 • Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi / nuori koulussa; keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen ja mitä eri apuvälineitä sekä keinoja on käytettävissä
 • Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä tukea arjenhallinnan tukemiseen
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Tarinan voima –narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
 • Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Resilienssi
 • Muksuoppi
 • Tulistuvat lapset
 • Mindfulness
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Pakko-oireet ja OCD
 • Ryhmän valmentaminen
 • Perheen tukeminen
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön

Aika ja paikka

Monimuotokoulutus koostuu kuudesta kahden päivän kontaktiopetusjaksosta (yhteensä 12 koulutuspäivää). Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähi-ja etäpäivät ilmoitetaan myöhemmin. Mahdolliset rajoitukset huomioidaan.

1. Jakso 9.-10.2.2023
2. Jakso 3.-4.4.2023
3. Jakso 29.-30.5.2023
4. Jakso 28.-29.8.2023
5. Jakso 28.-29.9.2023
6. Jakso 30.-31.10.2023

Joka päivä klo 9–16. Kuopio ja verkko.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Esimerkiksi opettajat, erityisopettajat, terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sujuvaa Suomen kielen hallintaa: yleisten kielitutkimusten taitotasoa C1/B2. Opiskelijoiden valinta tapahtuu hakemuksen perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu työ- ja koulutuskokemukseen, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäinen motivaatio valmentajana työskentelyyn sekä hakujärjestys.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • omaksuu uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)
 • tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä
 • osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa.
 • saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä.

Koulutus antaa osallistujille ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Lisäksi koulutukseen osallistuja saa vahvan neuropsykiatrisen ja ADHD -asiantuntijuuden, jota voi hyödyntää omassa työyhteisössään tai muissa vastaavaa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään.

Kouluttajat

instructor_img

Koulutuksesta vastaa pääkouluttaja Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja -kouluttaja. Leenalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa. Hän on ollut vuosina 2003–2005 ADHD-liitossa kuntoutuspäällikkönä. Tällöin hän oli yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tuomassa valmentavaa työotetta neuropsykiatristen ihmisten kanssa työskentelyyn. Tämän jälkeen Leena ollut kehittämässä neuropsykiatrista valmennusta voimaannuttavaan ja ratkaisukeskeiseen suuntaan.

Palautetta töistä opiskelijoille antaa pääkouluttajan lisäksi lääketieteen kandi Susanna Vänskä. Erityisasiantuntijana toimii lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia) lastenpsykiatrian ylilääkäri, NLP-Practioner Anita Puustjärvi. Anita pitää yhden kokopäivän koulutuksen Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta. Anita on toiminut ADHD -käypähoitosuosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä. Resilienssi, positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen, Erityisopettaja Mari Lapinkoski. Autismiosaaja, erityislastentarhanopettaja Sari von Zansen. Menetelmiä nepsy-lapsen ja perheen arkeen Pia Heinonen. Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot: ADHD, autisminkirjo sekä Tourette. ”Hyvin rakennettu kokonaisuus.” ”Huippuosaamista kouluttajilta!”


 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus. Monimuotokoulutus, eli koulutus sisältää lähi- ja etäopetuspäiviä. Maksimiosallistujamäärä 20.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Ilmoittaudu verkkokaupan kautta (valitse SnellmanEDUn laskutus) jolla varaat paikan ja toimita lisäksi vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksessa kerro omat yhteystietosi, koulutustaustasi, työkokemuksesi, mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi?, miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?, mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan nepsy-valmentajaksi?

  Lähetä hakemus viikon sisällä ilmoittautumisestasi: asiakaspalvelu@snellmanedu.fi tai kirjeitse osoitteeseen SnellmanEDU, Haapaniemenkatu 40 C, 70110 Kuopio. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: Nepsy-valmentaja 2022–2023. Vahvistamme soveltuvuutesi hakemuksesi perusteella 10 työpäivän kuluessa.

 • Hinta: 

  Hinta 2650 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset