Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sis. psykoterapeuttiset valmiudet 50 op (2023-2025)

Ajankohta
19.09.2023 - 30.05.2025
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
50 op
Hinta
4.650,00
Ilmoittaudu viimeistään
03.09.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Onko tavoitteenasi työskennellä ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina? Työskenteletkö eri ikäryhmien parissa ja haluat kehittää osaamistasi tai kenties suunnata yrittäjäksi? Palatko halusta syventyä ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan ja eri psykoterapioiden viitekehyksiin?

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään tulevaisuuden toivottuun tilanteeseen, ei ongelmien syntyyn. Haasteiden sijaan keskitytään nykyhetkeen, tulevaan ja muutoksen käynnistämiseen ja itse ratkaisuihin. Tässä koulutuskokonaisuudessa opitaan mm. tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan oppimaa sekä käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa työssä tuloksellisesti.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sisältää psykoterapeuttiset valmiudet 50 op -koulutus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina, ja koulutukseen sisältyy psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Koulutuksessa on olennaista prosessimaisuus ja omakohtainen terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Sisältö

Koulutukseen sisältyy:

 • 20 koulutuspäivää 
 • Pienryhmätyönohjausta 10 x 1,5 h 
 • Vertaisryhmätapaamiset 8 x 2 h 
 • Asiakastyö (100 tuntia, 7–10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä reflektio, oppimisanalyysi ja litterointi 
 • Välityöskentely ja tehtävät 
 • Muu oheislukemisto (lainsäädäntö) 
 • Kirjallinen kehittämistyö (terapiaan perustuva tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • Psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus 
 • Syventävä kirjallisuus

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset työmenetelmät myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaus- ja terapeuttisissa työskentelytilanteissa eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. 

 • Psykoterapia ja lyhytterapia työmenetelmänä 
 • Psykoterapiaprosessi 
 • Ratkaisukeskeisyys ja taustafilosofia sekä työotteen perusteet 
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttinen prosessi 
 • Ratkaisukeskeisen työtavan mallit ja menetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Psykoterapian etiikka 
 • Psykoterapiaan liittyvä lainsäädäntö 
 • Näyttöön perustuva psykoterapia ja psykoterapian tuloksellisuus 
 • Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
 • Psykiatrisen hoidon diagnostiikka 
 • Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot asiakastyössä 
 • Kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiatyössä 

Mielenterveys ja mielialahäiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla 

 • Kriisit ja traumat 
 • Persoonallisuushäiriöt 
 • Psykoosit 
 • Syömishäiriöt 
 • Masennus 
 • Ahdistuneisuushäiriöt 
 • Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet 
 • Päihdeongelmat ja addiktiot 

Eri psykoterapian viitekehykset: 

 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Skeematerapia 
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia 
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia 
 • Narratiivinen terapia 
 • Psykoanalyyttinen terapia 
 • Perheterapia ja perhetyö 
 • Pariterapia ja seksuaalisuus ja sukupuolisuuden moninaisuus 
 • Traumaterapia 
 • Tietoisuustaitomenetelmät 
 • Psykofyysinen psykoterapia

Aika ja paikka

2023
19-20.9. (lähi)
7.-8.11. (lähi)
13.12. (etä)

2024
15.1.(etä, työnohjaus)
23.2.(etä)
18.3 (etä)
19.3. (etä, työnohjaus)
9.4 (lähi)
10.4 (etä, työnohjaus)
7.5 (lähi)
8.5. (etä, työnohjaus)
11.6 (lähi)
12.6. (lähi)
3.9 (etä)
4.9 (etä, työnohjaus)
2.10 (lähi)
3.10 (lähi)
26.11 (etä)
27.11 (etä, työnohjaus)

2025
16.1. (etä)
17.1. (etä, työnohjaus)
20.2. (lähi)
20.3. (lähi)
27.5-28.5. (lähi)

 

Joka päivä klo 9-16. Kuopio tai etäopetus.

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 20 koulutuspäivää ja 10 x 1,5 h pienryhmätyönohjausta. Osa koulutuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena Kuopiossa ja osa etäopetuksena.
*Muutokset päivämäärissä mahdollisia

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Pohjakoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sujuvaa Suomen kielen hallintaa: yleisten kielitutkimusten taitotasoa C1/B2.

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan.

Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammatti-nimike. Koulutuksen käytyään opiskelija voi käyttää lyhytterapeutti-nimikettä, joka ei ole terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Koulutuksesta saa myös Insentio Solutions® lyhytterapeuttipätevyyden

Osaamistavoitteet

Opintojen aikana osallistuja perehtyy ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapioiden viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin sekä terapeuttisiin menetelmiin. Osallistuja oppii tunnistamaan erilaisia psyykkisiä häiriöitä ja soveltamaan oppimaansa työskennellessään eri ikäryhmien kanssa. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia terapeuttisessa työssä tuloksellisesti.

Koulutus vahvistaa omaa työssä jaksamista, mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemista ja tavoitteellista ammatillista toimintaa. Koulutuksen aikana osallistuja kehittää käytännön työtapojaan omassa työkontekstissaan ja integroi niitä yhteisöllisesti ja tuloksellisesti työ- ja toimintakulttuureihin. Koulutus antaa kattavasti tietoa mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • Tietää mitä on psykoterapeuttinen ja lyhytterapeuttinen työskentely sekä niiden prosessi ja osaa so-veltaa niitä myös käytäntöön 
 • Ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin 
 • Ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet 
 • Tietää eri psykoterapian viitekehyksistä sekä ymmärtää niiden teoriat ja työmenetelmät 
 • Osaa soveltaa psykoterapeuttisia valmiuksia eri viitekehyksissä erilaisten asiakkaiden kanssa 
 • Soveltaa ratkaisukeskeisiä toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
 • Opiskelija osaa soveltaa ratkaisukeskeistä viitekehystä, jossa painottuu yksilön omat voimavarat, toivo, merkityksellisyys, osallisuus ja myönteisyys. 
 • Osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä 
 • Opiskelija oppii hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttisen terapian rakennetta, joissa määrittyy työskentelyn rakenne ja sen tavoitteet sekä työskentelyn mittarointi. 

Koulutus antaa valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella ja tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida terapian vaikutusta ja tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Koulutus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina.

Kouluttajat

instructor_img

Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja

Aku Saastamoinen, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, sairaanhoitaja

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus.

  Koulutuksen laajuus on 50 op. Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy 20 koulutuspäivää ja 10 x 1,5 tuntia työnohjausta. Koulutukseen kuuluu teoriaopetusta, käytännön harjoituksia, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää 100 % läsnäoloa.
  Maksimiosallistujamäärä 18 henkilöä.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Koulutukseen hakeutuminen on kaksivaiheinen.

  Jotta saamme yhteystietosi, täytä ensin ilmoittautumislomake (valitse SnellmanEDUn laskutus), jolla varaat paikan. Lähetä 10 työpäivän sisällä ilmoittautumisestasi vapaamuotoinen hakemuskirje. Huom. hakemusten viimeinen jättöpäivä on 03.09.2023. Kerro hakemuksessa:

  • omat yhteystietosi
  • koulutustaustasi
  • työkokemuksesi
  • mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
  • miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
  • mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

  Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen: asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi tai kirjeitse osoitteeseen SnellmanEDU, Viestikatu 3 PL 2000 70601 KUOPIO. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sisältää psykoterapeuttiset valmiudet 50 op (2023-2024).

  Vahvistamme soveltuvuutesi hakemuksesi perusteella 10 työpäivän kuluessa. Opiskelijoiden valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu hakijan työtehtävään, että aiempaan pohjakoulutukseen, mahdollisuuteen tehdä itsenäisesti asiakashankinnat, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäiseen motivaatioon työskennellä lyhytterapeuttina sekä hakujärjestykseen.

 • Hinta: 

  4650 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 5 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset