Positiivisen johtamisen koulutusohjelma 32 op

Ajankohta
11.10.2022 - 16.06.2023
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
32 op
Hinta
3.390,00
Ilmoittaudu viimeistään
02.10.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Hyviä uutisia! Koulutus toteutuu ja voit vielä ilmoittautua mukaan.  

Kuinka positiivisen johtamisen avulla voidaan kehittää ja tukea ihmisten ja organisaatioiden kapasiteettia kohti erinomaista suorituskykyä? Millainen on positiivisen johtamisen malli? Mikä organisaatiossa innostaa, on hyvää ja energiaa-antavaa?

Positiiviset johtajat ovat ratkaisevan tärkeitä yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden optimaalisen suorituskyvyn mahdollistajia. Positiivinen johtaminen on positiivisen organisaationpsykologian yksi merkittävimmistä tekijöistä ja se keskittyy siihen, miten johtajat ja esihenkilöt vaikuttavat organisaatioon.

Positiivisessa johtamisessa korostuu kolmea näkökulmaa:

 1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä tai merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
 2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin, inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
 3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvä

Positiivinen johtaja hyödyntää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia ja keskittyy suorituskyvyn kehittämiseen, motivaatioon, sitoutumiseen, resilienssiin ja ihmisten väliseen dynamiikkaan. Positiivisella johtamisella on neljä päästrategiaa: Positiivinen ilmapiiri, positiiviset ihmissuhteet, positiivinen kommunikaatio ja positiivinen merkitys.

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamista, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.” Professori Kim Cameron, Center of Positive Organizational Scholarship, Michiganin yliopisto.

Kahdeksan kuukauden mittaisen koulutuksen aikana osallistujat saavat laajan ja kattavan ymmärryksen positiivisesta johtamisesta ja positiivisesta organisaatiopsykologiasta sekä niihin liittyvistä keskeisistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat oppivat soveltamaan erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan.

Positiivinen johtaminen perustuu tieteeseen ja auttaa johtajia ja esihenkilöitä luomaan ympäristön, joka samanaikaisesti hyvinvoinnin lisääntymisen ja kukoistuksen mahdollistumisen kanssa lisää kasvua, tuottavuutta ja kannattavuutta.

Jos haluat tutustua aiheeseen, niin voit tilata tallenteen 6.9.2022 pidetystä webinaarista Positiivinen johtaminen – hyvinvointia ja tuloksellisuutta organisaatioihin tästä linkistä>>. 

Sisältö

Positiivinen organisaatiopsykologia on tieteellistä tutkimusta siitä, mikä organisaatiossa ja työelämässä koetaan positiivisina kokemuksina ja ominaisuuksina. Sen tavoitteena on kehittää organisaatioiden tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua. Ongelmien ja haasteiden sijaan positiivinen organisaatiopsykologia keskittyy positiivisiin piirteisiin, kyvykkyyksiin ja mahdollisuuksiin.

Koulutus jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on etäopetusta ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat. Etäopetusta ja lähiopetusta (Kuopiossa) yhdistävän koulutuksen painopiste on opitun yhteinen jakaminen, sen soveltaminen käytäntöön ja erilaiset käytännön harjoitukset. Lähiopetuspäivät toteutetaan workshop-tyyppisinä – ne ovat osallistavia ja käytännönläheisiä.

Koulutuksen aikana jokaiselle rakentuu henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka auttaa häntä kasvamaan positiiviseksi johtajaksi omassa organisaatiossaan.

Moduuli 1: ti 11.10.2022 klo 12:30–15.00, etäopetus

Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?
– Mitä on positiivinen psykologia
– Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
– Hyvinvoinnin johtaminen
– Työn imu ja flow

Moduuli 2: pe 9.12.2022 klo 9–16, Kuopio

Positiiviset organisaatiot
– Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
– Positiivinen organisaatiotiede (POS)
– Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
– Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli
– Sitoutuminen

Moduuli 3: ma 9.1.2023 klo 9–11.30, etäopetus

Positiivinen johtaminen
– Positiivisen johtaminen mallit
– Positiivisen johtamisen strategiat
– Positiivisen johtajan ominaisuudet

Moduuli 4: pe 10.2.2023 klo 9–16, Kuopio

Positiivinen ilmapiiri
– Tunteiden merkitys työssä
– Positiivisten tunteiden vahvistaminen
– Tunteiden johtaminen
– Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
– Kasvunajattelu ja sen tukeminen

Moduuli 5: ti 7.3.2023 klo 9–11.30, etäopetus

Positiiviset ihmissuhteet
– High Quality Realtionships (HQR)
– Psykologinen turvallisuus ja sen tasot
– Virheistä oppiminen

Moduuli 6: pe 14.4.2023 klo 9–16, Kuopio

Positiivinen kommunikaatio
– Kuuntelemisen taito

– Heikko ja vahva kommunikaatio
– Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
– Negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti

Moduuli 7: ke 17.5.2023 klo 9–11.30, etäopetus

Positiivisen merkityksen luominen
– Merkityksellisyyden mallit

– Mitä merkitys merkitsee?

– Vahvuuksien voima

– Sisäinen motivaatio

Moduuli 8: pe 16.6.2023 klo 9–16, Kuopio

Positiivinen muutos

– Positiivinen muutosjohtaminen – Arvostava kysely (Appreciative Inquiry)
– Postiviinen sitoutuminen muutokseen

Aika ja paikka

11.10.2022-16.6.2023, Kuopio ja etäopetus

Kohderyhmä

Koulutusohjelma soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.
Maksimiosallistujamäärä 20.

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja osaa:

 • Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen.
 • Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.
 • Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
 • Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
 • Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
 • Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
 • Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
 • Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
 • Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
 • Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
 • Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.
 • Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
 • Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
 • Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.
 • Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
 • Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.

Kouluttajat

instructor_img

Johanna Huhtamäki on väitöstutkija, jonka tutkimuskohteena on jatkuvan huippusuorituksen taustalla vaikuttavat ajattelumallit. Hän on tuotantotalouden DI ja valmistuu pian myös positiivisen psykologian ja valmennuksen psykologian maisteriksi (MAPPCP). Johanna toimii konsulttina, valmentajana, kouluttajana, puhujana ja tietokirjailijana.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutusohjelma sisältää neljä lähipäivää, neljä 2,5 tunnin etäluentoja sekä etätehtäviä ja -materiaalia. Koulutuksessa on käytössä EduGo-oppimisympäristö.

  Osallistujaryhmän kanssa voidaan sopia yhteisesti Kuopion lähipäiviin osallistumisesta myös etänä.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  3 390 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma: 3 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset