Pedagoginen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 3 op

125,00

Paikkoja jäljellä: 174

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 10.02.2021
 • Alkaa - Loppuu: 17.02.2021 - 14.04.2021

Kuvaus

Koulutukseen otetaan myös jälki-ilmoittautumisia, tervetuloa mukaan!

Koulutus koostuu yhdeksästä webinaarista ja niihin liittyvästä verkko-oppimisympäristöstä. Kaikki koulutukseen osallistuvat saavat myös samannimisen, Erja Sandbergin tammikuussa 2021 julkaistun uutuuskirjan. Se toimitetaan postitse osallistujan ilmoittamaan osoitteeseen. (Jos sinulla on jo tuo kirja, valitse jokin muu kirja tästä luettelosta https://www.ps-kustannus.fi/snellmanedu ja ilmoita se meille ilmoittautumisen lisätietokentässä.)

Sisältö

Osa 1. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arvoperusta
Tutustumme vahvuusperustaisuuteen, ratkaisukeskeisyyteen ja varhaisiin tukitoimiin. Kiinnitämme huomiota lasten hyvinvoinnin lisäksi koko työyhteisön hyvinvointiin ja jaksamiseen.

– Varhainen tuki
– Vahvuusperustainen tuki
– Ratkaisukeskeinen ammatillinen työote
– Educare-malli
– Hyvinvoiva yhteisö

Osa 2. Pedagogisen tukemisen perusteet
Tutustumme pedagogista työtä ohjaaviin dokumentteihin kuten lainsäädäntöön ja suunnitelman perusteisiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

– Ohjeistukset lapsen tukemiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
– Varhaiskasvatuslaki
– Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
– Perusopetuslaki
– Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Osa 3. Pedagogiset asiakirjat karttana lapsen tukemiseen
Perehdymme laadukkaaseen pedagogiseen kirjoittamiseen. Läpikäymme ratkaisukeskeistä ja lasta kunnioittavia kirjaamisen tapoja, kirjoittamisen pedagogista jatkumoa ja pedagogisen dokumentin viemistä arjen työkaluksi.

– Laadukkaan pedagogisen kirjoittamisen perusta
– Mitä tulee kirjata pedagogiseen suunnitelmaan?
– Lasta kunnioittavat kirjaamisen tavat
– Pedagoginen jatkumo asiakirjoissa
– Miten pedagoginen suunnitelma yhdistetään lapsen arkeen?

Osa 4. Tarkkaavuus ja tarkkaavuuden pulmat
Keskitymme tarkkaavaisuusjärjestelmään ja lapsen tarkkaavuuden pulmakohtiin. Koulutuksessa saat paljon käytännön vinkkejä tarkkaavuuden pedagogiseen tukemiseen.

– Tarkkaavuus aivojen kannalta
– Ympäristön vaikutus lapsen tarkkaavuuteen
– Tarkkaavuuden jaotteleminen
– Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö
– Pedagoginen tuki lapsen tarkkaavuuteen

Osa 5. Toiminnanohjausjärjestelmä ja sen toiminnan vaikeudet
Perehdymme kehittyvään toiminnanohjausjärjestelmään ja sen pulmakohtiin. Koulutuksessa saat paljon käytännön vinkkejä toiminnanohjauksen pedagogiseen tukemiseen.

– Missä toiminnanohjaus sijaitsee ja mitä siihen liittyy?
– Toiminnanohjauksen taitojen kehittyminen
– Miten toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät lapsen arjessa?
– Pedagoginen tuki toiminnanohjaukseen

Osa 6. Tunnesäätelyn taidot ja vaikeudet
Perehdymme lapsen tunnesäätelyyn ja tunnetaitojen pulmiin mahdollisen haastavuuden taustalla. Koulutuksessa saat paljon käytännön vinkkejä tunnetaitojen ja haastavan käyttäytymisen pedagogiseen tukemiseen.

– Tunnistatko lapset, joilla on tunnesäätelyn pulmia?
– Mitä tunteet ovat?
– Tunnejärjestelmät aivotasolla
– Tunnesäätelyn kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä
– Pedagoginen tuki lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoihin

Osa 7. Hahmottamisen taidot ja vaikeudet
Perehdymme hahmottamisen taitojen palapeliin ja hahmottamisen merkitykseen lapsen arjessa. Koulutuksessa saat paljon käytännön vinkkejä hahmottamisen taitojen pedagogiseen tukemiseen.

– Hahmottamisen palapeli
– Hahmottamisen taitojen kehittyminen
– Lapsen hahmottamisen pulmien ilmeneminen
– Hahmottamisen toimintojen nelikenttämalli
– Miksi hahmottamisen pulmat tulisi tunnistaa ja huomioida jo ennen kouluikää?
– Pedagoginen tuki hahmotusvaikeuksiin

Osa 8. Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet
Tarkastelemme lapsen lukemisen ja kirjoittamisen taitojen taustalla olevia valmiuksia lapsen kielenkehitys huomioiden. Koulutuksessa saat paljon käytännön vinkkejä lukitaitojen valmiuksien pedagogiseen tukemiseen.

– Lukitaidon peruspilarit
– Fonologinen tietoisuus
– Mitä ovat lukemisen vaikeus ja lukivaikeus?
– Mitä tiedämme lukemisen vaikeuksien taustasta?
– Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
– Mitkä tekijät ennustavat lukivaikeutta?
– Pedagoginen tuki lukitaitoon

Osa 9. Matemaattiset taidot ja vaikeudet
Läpikäymme matemaattisten taitojen valmiuksia. Koulutuksessa saat paljon käytännön vinkkejä matemaattisten valmiuksien pedagogiseen tukemiseen.

– Miten matemaattisten taitojen oppimisvaikeuksia määritellään?
– Miten matemaattiset taidot alkavat kehittyä lapselle?
– Matemaattisten taitojen talo
– Neljä keskeistä matemaattista taitokokonaisuutta
– Matemaattisia taitoja selittävät kielelliset ja kognitiiviset tekijät
– Pedagoginen tuki matemaattisiin taitoihin

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 17.2.-14.4.2021 klo 17.00-18.30,
verkkokoulutus

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille lasten kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa: Esimerkiksi lastenhoitajille, lähihoitajille, lastentarhanopettajille, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille, perhepäivähoitajille ja myös tukea tarvitsevien lasten vanhemmille ja muille läheisille.

Kurssi on erinomainen työkalu pedagogiikan kehittäjille varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Kurssi soveltuu myös tukiresursseista päättäville päiväkodin johtajille ja varhaiskasvatuksen virkamiehille.

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttaja Erja Sandberg on KT, erityispedagogi, joka on saanut laajan, valtakunnallisen yleisön kirjoittaessaan ammatillista blogiaan, kouluttaessaan ja puhuessaan monenlaisissa kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä tilaisuuksissa.

Erja väitteli vuonna 2016 Helsingin yliopistosta paljon julkisuudessa olleella tutkimuksellaan ADHD-oireisten henkilöiden monialaisista tukitoimista opetus-, sosiaali- ja terveystoimen alueella (linkki väitöskirjaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161374 ). Erja on julkaissut lukuisia teoksia.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Jos haluat koulutuksesta 3 op:n laajuisen suoritusmerkinnän, löydät suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä. Suoritustapana on oppimispäiväkirja. Webinaareista tehdään tallenteet, joten voit katsoa ne myös jälkikäteen.

 • Lisätietoja: 

  Webinaareista tehdään myös tallenteet jälkikäteen katsomista varten.

  Soili Meklin, puh. 044 746 2841, sposti soili.meklin@snellmanedu.fi
  Asiakaspalvelu, puh. 044 746 2840, sposti asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

 • Hinta: 

  Hinta 125 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Ilmoittautuessasi voit maksaa koulutuksen heti tai valita laskun, jonka maksat koulutuksen alkaessa.