Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus 40 op

Ajankohta
03.10.2022 - 11.10.2023
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
40 op
Hinta
3.450,00
Ilmoittaudu viimeistään
19.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus (LTTO) on vuoden pituinen ammatillinen täydennyskoulutus tunnetaitojen ohjaamisesta lapsille ja nuorille. Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on ammatillinen polku lapsen ja nuoren tunne-elämän kehittymisen tukemiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen. Toinen polku on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle ja omien tunnetaitojen kehittämiseen.

Lue maaliskuussa 2022 valmistuneiden opiskelijoiden kokemuksista opiskelijablogista: snellmanedu.fi/opiskelijablogi-en-ole-vain-tunnetaito-ohjaaja-vaan-olen-muuttunut-ihmisena

”Valtava kiitollisuus kaikesta jo nyt koetusta. Olen saanut niin paljon. En malta odottaa mitä kaikkea on vielä tulossa. Jotakin todella suurta on alkanut tapahtumaan minussa itsessäni, oivalluksia myös omista tunteistani ja tarpeista niiden takana.”

”Aivan uskomaton turvallisuuden ja luottamuksen ilmapiiri välittyy, vaikka olemme etänä. Titta on aivan loistava kouluttaja!”

Koulutus sisältää myös perusteet seuraaviin menetelmiin: satuhieronta, draaman menetelmät, tunteiden vapautustekniikka EFT sekä tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus NVC-prosessiin pohjautuen. Koulutuksen teoreettinen tausta rakentuu oppimisen kolmen tason kautta: sensorisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta oppimisen tasosta, jonka taustalla toimii teoria ilmaisullisten terapioiden psykofyysisestä jatkumosta (ETC).

Koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan opiskelija saa oikeuden käyttää rekisteröityä Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® – nimikettä ja graafista tunnusta. Koulutuksen osa-alueet ovat:
– Tunteiden, itsesäätelyn ja tunnetaitojen tietoperusta
– Tunne-elämän kehittyminen ja siihen vaikuttaminen
– Tunnetaito-ohjaamisen monimenetelmällinen osaaminen
– Emotionaalinen turva ja kanssasäätely
– Myötätuntoinen kohtaaminen ja vuorovaikutus

”Koen että olen päässyt sellaiselle matkalle jolta ei ole paluuta. Positiivisessa mielessä siis. 🙂 Niin paljon oivalluksia ja hyvää uutta jo näiden ensimmäisten päivien aikana oppien ja kaikkien käytyjen keskustelujen kautta.”

Sisältö

Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyvät 15 reaaliaikaista opetuspäivää joko lähiopetuksena tai verkossa toteutettuna sekä itsenäistä työskentelyä. Itsenäinen työskentely sisältää kirjallisuuteen perehtymistä, kirjallisia ja toiminnallisia etätehtäviä, käytännön taitojen harjoittelua, pienryhmätyöskentelyä ja lopputyön. Koulutuksen voi suorittaa työn ohessa.

Koulutuksessa on käytössä EduGo verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa koulutusjaksoilla ja sitoutumista koulutukseen.
Koulutus (40 op) sisältää:

 • 7 koulutusosiota, yhteensä 15 päivää (5 op)
 • Välitehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen, työhön integrointi, toiminnalliset harjoitteet sekä kirjalliset tehtävät (20 op)
 • Pienryhmätyöskentely (3 op)
 • Lopputyö: Lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän 8–10 ohjauskerran suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi (12 op)

1. osio: ma-ke 3.-5.10.2022, Kuopiossa

 • Orientoituminen opintoihin ja ryhmäytyminen
 • Luovaan ja keholliseen tunnetyöskentelyyn ja sen teoreettiseen taustaan tutustuminen
 • Perustietoa tunteista, tarpeista ja tunnetaidoista
 • Emotionaalinen turva ja tunnetilanteissa toimiminen
 • Lapsen psyykkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

2. osio ke-to 7.-8.12.2022, Kuopiossa

 • Tunne-elämän kehittymisen portaat ja kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
 • Lapsuuden haitallisten kokemusten vaikutus (ACE)
 • Selviytymisstrategiat ja suojaroolit
 • Sisäinen kanssasäätely: oma sisäinen lapseni

3. osio: ti-ke 24.-25.1.2023, Kuopiossa

 • Stressinsäätely ja vireystilat tunne- ja itsesäätelyn perustana
 • Tutustuminen EFT:hen (Emotional Freedom Technique, Karita Palomäki verkkomateriaalin kautta)
 • Lapsuuden tarinan näkyväksi tekeminen

4. osio: to-pe 2.-3.3.2023, Kuopiossa

 • Tarpeet tunteiden takana
 • Kuunteleminen ja selkeä itseilmaisu
 • Myönteinen vuorovaikutus ja yhteyden rakentaminen
 • Kouluttajana Sara Hellsten

5. osio: ti-ke 2.-3.5.2023, Kuopiossa

 • Ohjaajana toimiminen ja tunnetaito-ohjauksen periaatteet
 • Oppimisen kolmen tason aktivointi tunnetaitohetkissä
 • Nuorten tunnetaito-ohjaus
 • Lopputyöhön orientoituminen
 • Draaman menetelmiä (verkkomateriaalina)

6. osio: ti-ke 1.-2.8.2023, Kuopiossa

 • Ohjausharjoittelut pareittain
 • Satuhieronta ja hyväksyvä, myönteinen kosketus

Online-tapaaminen ti 12.6.2023 klo 18-20, etäopetus

 

7. osio: ti-ke 10.-11.10.2023, Kuopiossa

 • Lopputyön esittely
 • ohjaamistaitojen integrointi omaan työhön
 • Irtipäästäminen ja uuteen avautuminen
 • Koulutuksen päätös ja todistusten jako

Aika ja paikka

HUOM: Koulutuksen ajankohta muuttunut.

Osio 1: 3.-5.10.2022
Osio 2: 7.-8.12.2022
Osio 3: 24.-25.1.2023
Osio 4: 2.-3.3.2023
Osio 5: 2.-3.5.2023
Osio 6: 1.-2.8.2023
Online-tapaaminen 12.9.2023
Osio 7: 10.-11.10.2023

1. osio: 1.-2. päivä klo 9-17 ja 3. päivä klo 8-16
2.-7 osiot: 1. päivä klo 9-17 ja 2. päivä klo 8-16

Kuopio

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu mm.varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, koulunkäynnin ohjaajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille ja lastensuojelun ohjaajille ja ohjaustyön yrittäjille.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 osallistujaa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa tukea lasten ja nuorten tunnetaitoja monimenetelmällisesti. Hän osaa ohjata tunnetaitoja kolmitasoisen oppimismallin (sensorinen, emotionaalinen ja kognitiivinen) mukaisesti ryhmässä tai yksilötyönä (edellyttää aiempaa osaamista yksilöohjauksista). Hän osaa perustella ohjaustyönsä lähtökohdat kolmitasoisen oppimismallin näkökulmasta. Hän osaa yhdistää lasten ja nuorten tunnetaitojen ohjaamisen omaan ammattitaitoonsa ja työkenttäänsä sekä perustella käyttämiään menetelmiä ja niiden vaikuttavuutta. Opiskelija osaa toimia itsenäisesti tunnetaito-ohjaajana joko ryhmä-tai yksilötyössä lasten ja nuorten kanssa.

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:
– ohjata tunnetaitohetkiä työnkuvaansa soveltuen ja hyödyntää ohjaamisessa kolmitasoista oppimisen mallia
– käyttää erilaisia tavoitteellisia, toiminnallisia, luovia ja kehollisia tunnetaitojen tukemisen menetelmiä
– perustella käyttämiään menetelmiä
– auttaa lasta tai nuorta toimimaan tunteiden kanssa rakentavasti
– tunnistaa tunteita ja tarpeita käyttäytymisen takaa
– tunnistaa emotionaaliseen turvaan vaikuttavia tekijöitä ja käyttää joitain sitä lisääviä keinoja
– kertoa ja havainnollistaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta
– arvioida ja hyödyntää saatavilla olevia tunnetaitomateriaaleja ja harjoitteita sekä muokata niitä tukemaan kolmitasoista tunnetaitojen oppimista
– tunnistaa joitakin toimintatapojaan omien tunteiden kanssa ja tunnistaa niiden vaikutus omaan hyvinvointiin
– tunnistaa ja ilmaista käyttäytymisensä ja tunteidensa alta joitain tarpeita
– käyttää muutamia sisäistämiään tunnesäätelyn keinoja
– ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitoja

Kouluttajat

instructor_img

Koulutuksen pääkouluttajana toimii Titta Karanta, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on kokenut kouluttaja ja on tehnyt myös yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa. Hän on empaattinen ja rauhallinen persoona. Kouluttajana Titta haluaa herättää tunteita ja löytää sen kautta väylän ihmisen kokemusmaailmaan, jotta käsiteltävät asiat jäävät mieleen.

https://www.tunnejataida.fi/kouluttajat/titta-karanta
Vierailevana kouluttaja osiolla 4 on Sara Hellsten (tunne- ja tarvelähtöinen vuorovaikutus). Satuhieronnan kouluttajana osiolla 6 toimii Tarina ja Kosketus Oy:n valtuuttama satuhierontakouluttaja. Satuhieronnan sisällöstä vastaa menetelmän kehittäjä Sanna Tuovinen.
Lisäksi koulutuksen sisällön suunnittelussa ovat mukana myös Karita Palomäki (EFT, verkkomateriaalina) ja Leena Ylimäki (draaman menetelmiä, verkkomateriaalina).

Muu informaatio

Koulutuksen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin välitehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien välitehtävien ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 14/16 koulutuspäivästä
Arviointikriteerit

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija osaa: 

 • integroida tunnetaitojen monimenetelmällistä ohjausta omaan työnkuvaansa oppimisen kolmen tason mukaisesti
 • esitellä ja perustella monimenetelmällisen tunnetaitoryhmän toimintatavat ja tavoitteet
 • arvioida ja muokata saatavilla olevia tunnetaitoharjoitteita kolmitasoisen oppimismallin mukaiseksi
 • havainnollistaa ja sanoittaa tunnetaitojen eri vaiheita, tunteiden dynamiikkaa ja tunteiden kehollisuutta lapsiryhmälle sopivaksi
 • tukea lasta tunteiden tunnistamisessa ja säätelemisessä
 • selittää tunteiden ja tunnetaitojen perusteet eri lähdeaineistoihin pohjautuen
 • arvioida omia tunnetaitojaan ja niiden kehittymistä
 • tunnistaa ja nimetä oman sekä lapsen tai nuoren reagoimisen taustalta muutamia tarpeita
 • kuvata emotionaalisen turvan sekä stressin- ja tunnesäätelyn perusteet ja testata niiden tukemisen peruskeinoja niin itsensä kuin lapsen kohdalla
 • soveltaa rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen perusteita työssään
 • arvioida miten erilaiset vuorovaikuttamisen tavat rakentavat yhteyttä lapseen / nuoreen
 • nimetä muutamia keinoja, joilla ylläpitää ja kehittää omia tunnetaitojaa
 • arvioida omakohtaisesti kokeilemiaan tunnetaitoharjoitteita

Lisätietoa koulutuksesta: www.tunnejataida.fi/koulutukset/lasten-ja-nuorten-tunnetaito-ohjaaja-koulutus-40op

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  kouluttaja Titta Karanta: titta(a)tunnejataida.fi  puh. 044 563 6256

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Ilmoittaudu verkkokaupan kautta (valitse SnellmanEDUn laskutus) jolla varaat paikan ja toimita lisäksi vapaamuotoinen hakemus (max. 1,5 sivua). Hakemuksessa kerro:
  1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
  2. Miksi hakeudut koulutukseen?
  3. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
  4. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
  5. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä koulutusosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
  6. Muista yhteystietosi.

  Lähetä hakemus viikon sisällä ilmoittautumisestasi: asiakaspalvelu@snellmanedu.fi tai kirjeitse osoitteeseen SnellmanEDU, Haapaniemenkatu 40 C, 70110 Kuopio. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajakoulutus. Vahvistamme soveltuvuutesi hakemuksesi perusteella 10 työpäivän kuluessa.

  Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla. Kerro hakemuksessasi tästä ja tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

 • Hinta: 

  3.450 € Hinta ei sisällä eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma: neljä erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista

  Hinta sisältää opetuksen, materiaalin koulutuspäiville, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajan käsikirjan ja tulostettavaa materiaalia.

   


Ryhmäilmoittautumiset