Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa

Maksuton

Paikkoja jäljellä: 99

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 4 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.12.2021
 • Alkaa - Loppuu: 01.12.2020 - 31.12.2021

Kuvaus

Yhdeksän kesäyliopiston yhteinen KETO – Ketterä oppija työssä ja työtä hakemassa on käynnistynyt syksyllä 2020. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on valmentaa 900 suomalaiselle työelämä- ja digitaitoja, jotka edistävät ketterää oppimista niin työssä kuin työnhaussa. Ketterän oppimisen taitoja kehittämällä ihmisillä on mahdollisuus vastata kehittyvän työelämän tarpeisiin ja edistää omaa työllistymistään ja töiden jatkumista. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. Lue lisää: www.snellmanedu.fi/keto-hanke

Sisältö

MATKA KETTERÄKSI OPPIJAKSI

Hank­keen osal­lis­tu­jat suo­rit­ta­vat hank­keen ai­ka­na (31.12.2021 men­nes­sä) 4 opin­to­pis­teen laa­jui­sen opin­to­ko­ko­nai­suu­den ver­kos­sa.

Oppi­mat­kan alus­sa osal­lis­tu­ja te­kee di­gi­taa­li­ses­ti Osal­lis­tu­jan oma ar­vi­on työ­e­lä­mä­tai­dois­taan sekä Digi­tai­to­tes­tin. Tu­los­ten poh­jal­ta syn­tyy hen­ki­lö­koh­tai­nen op­pi­mis­suun­ni­tel­ma, jo­hon va­li­taan so­pi­vat op­pi­mis­si­säl­löt, (laajuus 4 op). Tar­vit­ta­es­sa osal­lis­tu­ja saa mat­kan var­rel­la hen­ki­lö­koh­tais­ta neu­von­taa ja oh­jaus­ta.

Omien työ­e­lä­mä- ja digi­tai­to­jen ar­vi­oin­ti sekä var­si­nai­nen opis­ke­lu ta­pah­tuu pää­sään­töi­ses­ti di­gi­taa­li­ses­ti KETO-hank­keen op­pi­mis­alus­tal­la osallistujan oman aikataulun mukaan.

Di­gi­taa­lis­ten op­pi­mis­si­säl­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­ja voi hyö­dyn­tää oman alu­een lähi- ja verk­ko­val­men­nuk­sia.

Op­pi­mis­si­säl­löt ovat va­lit­ta­vis­sa seu­raa­vis­ta ai­heis­ta:

1) Ajan­hal­lin­ta
2) Ajat­te­lun­tai­dot
3) Etä­työ­tai­dot
4) Hy­vin­voin­ti­tai­dot
5) It­sen­sä joh­ta­mi­nen
6) Luo­vuus
7) On­gel­man­rat­kai­su­tai­dot
8) Op­pi­maan op­pi­mi­nen
9) Pal­ve­lu­muo­toi­lu
10) Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly
11) Re­si­liens­si
12) Tii­mi­työ­tai­dot
13) Tun­ne­tai­dot
14) Vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot
15) Digitaidot aloittelija
16) Digitaidot peruskäyttäjä
17) Digitaidot hyötykäyttäjä

Op­pi­mis­si­säl­tö­jen hy­väk­sy­tyn suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­le myön­ne­tään 4 op ja di­gi­taa­li­nen osaa­mis­merk­ki, jota voi hyö­dyn­tää mm. työn­haun tu­ke­na.

Aika ja paikka

Verkossa, pääosin digitaalisella oppimisalustalla
1.12.2020-31.12.2021

Kohderyhmä

Hankkeen palvelut on suunnattu työttömille ja/tai työttömyysuhanalaisille, jotka ovat kiinnostuneita oman osaamisen kehittämisestä.

Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta. Hanke tarjoaa myös koulutusta organisaatioiden henkilökunnalle, kun työntekijöiden työelämä- ja/tai digitaidot kaipaavat päivittämistä.

HUOM työtön työnhakija: Olethan yhteydessä omaan asiantuntijaan TE-palveluissa selvittääksesi opintojen vaikutuksen työttömyysetuuteesi.

Kirjallisuus

MITÄ ON KETTERÄ OPPIMINEN?

Ket­te­rä op­pi­mi­nen tar­koit­taa op­pi­mis­ta, joka ta­pah­tuu työs­sä te­ke­mi­sen yh­tey­des­sä. Ket­te­räs­sä op­pi­mi­ses­sa tie­don han­kin­ta ja so­vel­ta­mi­nen ta­pah­tu­vat yhtä ai­kaa. Op­pi­mi­nen ta­pah­tuu no­pe­as­ti ja ly­hyi­nä syk­lei­nä juu­ri sil­loin, kun te­ke­mi­nen sitä edel­lyt­tää. Kyky op­pia ket­te­räs­ti aut­taa py­sy­mään jat­ku­vas­ti työ­ky­kyi­se­nä, vaik­ka työ­e­lä­mä ja työ­teh­tä­vät muut­tu­vat. Ket­te­rän op­pi­mi­sen avul­la ih­mi­nen ky­ke­nee tar­vit­ta­es­sa myös suo­riu­tu­maan eteen tu­le­vis­ta uu­sis­ta työ­teh­tä­vis­tä.

Ket­te­rä op­pi­mi­nen edel­lyt­tää jo­kai­sel­ta oi­ke­aa asen­net­ta sekä op­pi­mi­sen tai­to­ja. Asen­teen ja op­pi­mi­sen tai­to­jen li­säk­si ket­te­rää op­pi­mis­ta edis­tä­vät myös use­at muut työ­e­lä­mä- ja digi­tai­dot, joi­ta tu­lee ke­hit­tää läpi elä­män. Näi­den tai­to­jen avul­la jo­kai­nen voi myös tun­nis­taa, mitä tie­toa tar­vit­see ja osaa hank­kia puut­tu­vaa tie­toa.

Ket­te­rä op­pi­mi­nen edel­lyt­tää jo­kai­sel­ta oi­ke­aa asen­net­ta sekä op­pi­mi­sen tai­to­ja. Asen­teen ja op­pi­mi­sen tai­to­jen li­säk­si ket­te­rää op­pi­mis­ta edis­tä­vät myös use­at muut työ­e­lä­mä- ja digi­tai­dot, joi­ta tu­lee ke­hit­tää läpi elä­män. Näi­den tai­to­jen avul­la jo­kai­nen voi myös tun­nis­taa, mitä tie­toa tar­vit­see ja osaa hank­kia puut­tu­vaa tie­toa.

Lisätietoa: Ketterä oppiminen, Leenamaija Otala 2018

 • Toteutus: 

  Osallistujat pääsevät aloittamaan omien työelämä- ja digitaitojen arvioinnit ja oppimissuunnitelmien tekemisen joulukuussa 2020. Varsinainen opiskelu käynnistyy tammikuussa 2012. Ko­ko­nai­suu­den (4 op) ar­vi­oi­tu suo­ri­tus­aika on noin 1-3 kk.

 • Lisätietoja: 

  Jatkuva haku – ilmoittautuminen avoinna!

  Outi Sa­vo­lai­nen, suun­nit­te­li­ja, outi.sa­vo­lai­nen@snell­ma­ne­du.fi, 044 746 2846
  Niko Kyl­lö­nen, han­ke­koor­di­naat­to­ri, niko.kyl­lo­nen@snell­ma­ne­du.fi, 044 746 2843

 • Hinta: 

  Maksuton