Johtajan kasvupolku

Ajankohta
06.10.2022 - 22.02.2023
Paikka
Siilinjärvi
Hinta
3.590,00
Ilmoittaudu viimeistään
26.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Yritys voi kasvaa ja kehittyä vain, jos johtaminen kehittyy. Johtaminen kehittyy vain, kun johtaja itse kasvaa. Vastuu johtajan omasta kasvusta ja kehittymisestä on johtajalla itsellään.

Muutokseen ja kehittymiseen tarvitaan kuitenkin mahdollisuutta pysähtyä; mahdollisuutta kuulla omat ajatukset ja reflektoida niiden todenperäisyyttä. Aidosti hyvä johtaja osaa elää, johtaa ja vuorovaikuttaa nimenomaan omalla persoonallaan, kehotietoisesti ja kehon kautta. Ennen kaikkea hän ymmärtää itseään, omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan ja haluaa kehittyä. Hän osaa seistä arvojensa takana, eikä tarvitse ketään itsetuntoaan pönkittämään. Terveestä itsetuntemuksesta ja itsevarmuudesta kumpuaa myös hyvä johtaminen; johtaja saa koko tiimin innostuneesti ja oma-aloitteisesti työskentelemään yhteisten tavoitteiden eteen.

Johtajan oma kasvupolku on puoli vuotta kestävä johtajan henkilökohtainen kasvuvalmennus. Johtajan kasvupolku-valmennus saattaa sinut syvällisesti oman johtamisosaamisen, työyhteisön ja sen vuorovaikutuksen ja siinä toimivan ihmisen ja hyvinvoinnin äärelle. Valmennuksessa kehität omia kyvykkyyksiäsi ja taitojasi kohdata ja ymmärtää sekä itseäsi johtajana, että ihmisiä ja vuorovaikutustilanteita, jolloin voit jatkossa auttaa koko työyhteisöäsi ja sen yksilöitä kasvamaan ja kehittymään.

Kokeneiden valmentajien luotsaamana ja muiden johtajien vertaistuella laajennat omaa johtamisosaamista ja johtamisen toiminta-aluetta, kehität omaa ajatteluasi ja ymmärrät, miten ihminen ja työyhteisö toimii parhaimmillaan: sekä yksilönä, että ryhmänä.

Suvi ja Hanna ovat jo vuosien ajan valmentaneet sekä johtajia, esihenkilöitä että työyhteisöjä. Yhdessä toteutettuja pitkiä valmennuskokonaisuuksia ovat mm. jo useamman kerran järjestetty Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin huippuvalmennus sekä Valmentavan johtajan ja työyhteisöcoachin mastervalmennus. Valmennusten suosiosta kertoo se, että 100 % asiakkaista on vastannut palautekyselyyn ja keskiarvo kysymykseen: Millä todennäköisyydellä suosittelisit valmennusta toisille (asteikolla 1-10) oli 9.25.

Asiakkaat useista eri organisaatioista lienevät parhaita arvioimaan valmennusten vaikuttavuutta ja arvoa itselleen, joten tässä suoria asiakaspalautteita:

 • ”Valmennuksen aikana ymmärsin, mikä merkitys inhimillisyydellä, kuuntelulla ja läsnäololla onkaan tuloksenteon kannalta. Kiinnittyminen ja kohtaaminen on aina yksilöllistä, mutta syksyn aikana rakennetulla työkalupakilla uskon saavani tähän täysin uuden ulottuvuuden esimiestyössäni.”
 • ”Meillä on tiivis ja aivan timanttisen mahtava esimiestiimi ja valmennus on entisestään parantanut työskentelyämme. Itselläni on todella hyvä fiilis valmennuksesta ja näihin asioihin tulen palaamaan useasti. KIITOS!”
 • ”Työyhteisöcoaching-valmennuksen keskeisimmät hyödyt kiteytyvät kohdallamme ehdottomasti ryhmän yhteisen kielen löytymiseen sekä johtamiseen liittyviin uusiin näkökulmiin. Valmennuksessa oli mukana eri tasoista porukkaa, mutta saimme kukin omilta tahoiltamme valtavasti oivalluksia ja myös muut johtoryhmän jäsenet olivat valmennuksesta valtavan iloisia.
 • ”Osallistuimme työyhteisöcoaching -valmennukseen uuden johtoryhmämme voimin, tavoitteenamme omaksua tekemiseemmevalmentavaa otetta ja uusia toimintamalleja. Olen ollut henkilökohtaisesti monenlaisessa mukana itsekin, mutta tästä valmennuksestakyllä välittyi erityisen vahvasti se tunnepuoli: aitous, läsnäolo ja lämpö. Hannan ja Suvin välinen yhteistyö on aivan mahtavaa.Tekeminen on loistavasti tasapainossa: he lähestyvät samaa aihetta molemmat omista näkökulmistaan. Esimiehet esittivät hetivalmennuksen jälkeen toiveen, että pääsisikö tällaiseen valmennukseen laajemminkin mukaan! On ollut hienoa kuulla, että opit jatyökalut ovat menneet käytäntöön. Kaiken kaikkiaan hienosti rakennettu valmennuskokonaisuus.”

Sisältö

Johtajan kasvupolkua toteutetaan lähivalmennuksena, jossa kanssakulkijat ovat tärkeä osa omaa muutosmatkaa. Kokeneet valmentajat ammentavat osaamisestaan ryhmän kasvutarpeiden mukaisesti. Jokainen on polullaan siinä kohtaa kuin on, ja yhdessä matkaa on mukavampi taivaltaa eteenpäin. Joukossa viisaus ja opit tiivistyvät, laajenevat ja saavat toteutusvoimaa ympärilleen!

Taidot ja tekniikka ilman ymmärrystä ovat pinnallista ja päälleliimattua, tieto ilman taitoja ja työkaluja soveltaa opittua käytäntöön on turhaa ja tieto ja taidot ilman kokemuksellisuutta ovat osaamista vailla ymmärrystä. Siksi Johtajan kasvupolku -valmennuksessa toimimme kaiken aikaa kaikilla tasoilla: tieto, taidot ja ymmärrys / kokemus.

Valmennuksessa hyödynnämme luontoa ja sen tarjoamia monipuolisia rauhoittavia ja toiminnallisia elementtejä, kehollisuutta sekä keho-mieliyhteyttä kehittäviä työskentelymuotoja. Erityislaatuista valmennuksessa on myös sen vahva luontoyhteys ja neukkarin kalvosulkeisista täysin poikkeava valmennuspaikka.

Sanotaan, että virtaavaa vettä tai palavaa tulta ei koskaan väsy katselemaan -ja että niiden katselija poistuu aina rikkaampana, kuin oli tullessaan. Lähdetään siis pois kaupungista, pois kokoustiloista ja neuvotteluhuoneista; kokemuksen laajentama mieli ei koskaan palaa ennalleen.

Johtajan kasvupolku järjestetään Siilinjärvellä Kolmisopen kylällä (noin 25 min Kuopiosta, n. 10 min Siilinjärven keskustasta), jossa Peltoniemen maatilan valmennuskeskus ottaa meidät lämpimästi vastaan. Vanhan navetan hirsiseinien suojaan rakennetut valmennustilat, metsäpolut, nuotiopaikat ja vieressä laajoilla tiluksilla elävät hevoset vievät osallistujat kokemuksellisuuden, juurevuuden ja kehollisten elämysten äärelle.

Koulutuksen hintaan sisältyvät lounaat ja kahvileivät ravitsevat kehoa, siinä missä miljöö houkuttelee mieltä uuden äärelle ja rauhoittaa meidät läsnäolon vastaanottavaan tilaan.

Jokaisessa valmennuspäivässä ovat paikalla molemmat valmentajat. Päivät ovat toiminnallisia ja kokemuksellisia -kaukana kalvosulkeisista.

6.10.2022 klo 9-15

 • Johtajan juuritaidot: Pysähtymisen ja läsnäolon taito, yhteyden luomisen ja kuuntelun taito, itsetuntemus ja itsensä johtamisen taito
 • Katedraaliajattelu ja arvopohjainen johtaminen; strategisen ajattelun ja intuition taito
 • Kehollinen kokonaisvaltainen johtajuus: Miten johdan koko persoonallani, kehotietoisesti ja oman kehon kautta.

27.10.2022 klo 9-15

 • Sprintti, maraton vai määrittelemätön maisemareitti? Kestävän kasvun ja kasvattamisen mentaliteetti
 • Voiko kannattava liiketoiminta rakentua hyvinvoinnin päälle? Hyvinvointi, resilienssi ja stressinhallinta yksilössä ja organisaatiossa

17.11.2022 klo 9-15

 • Valta ja valloittaminen: johtajapositiot ja karisman dynamiikka johtamisessa
 • Myötätunto, luottamus, psykologinen turvallisuus ryhmän ja yksilön kokemuksena

8.12.2022 klo 9-15

 • Muutoshalukkuus ja -kyvykkyys – johtajassa ja organisaatiossa
 • Tunteet kehollisina viestintuojina: Johtajan ja työelämän tunne- ja vuorovaikutustaidot, tunnesäätely ja tunneilmaston johtaminen

12.1.2023 klo 9-15

 • Intuitio ja irtipäästäminen: kontrollista kutsumiseen, valmentamiseen ja vahvistamiseen
 • Käyttäytymisen muodostuminen itsessä ja ryhmässä
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet ja konfliktinratkaisu

2.2.2023 klo 9-15

 • Monimuotoinen ja monimuotoisuuden johtaminen
 • Osallistetaanko vai osallistutaanko? Onnistuminen, epäonnistuminen ja kokeilukulttuurin luominen
 • Palautteenanto- ja keskustelukulttuurin kehittäminen

22.2.2023 klo 9-15

 • Ilon ja lempeän voiman kautta matkalle – toimeenpanokyvykkyys johtajassa ja työyhteisössä.
 • Loppuretki itseen, oman johtajana kehittymiseen ja omaan tarkoituksellisuuteen.

Kohderyhmä

Johtajat, johtoryhmän jäsenet, esihenkilöt, yrittäjät; johtavassa ja päätösvaltaisessa asemassa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat työssään vaativia itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja.

Osaamistavoitteet

Valmennuksen aikana osallistuja oppii askel askeleelta syvempää itsetuntemusta sekä osaa käyttää esiteltyjä työkaluja ja metodeja päivittäisessä elämässän sekä johtamisessaan.

Valmennuksen jälkeen osallistuja

* ymmärtää, mitä eroa on ihmisten johtamisella asioiden johtamisen sijaan ja mikä merkitys ihmisjohtamisen taidoilla on liiketoiminnan kestävälle kehittämiselle ja kasvulle, sekä vastuullisuudelle inhimillisen kantokyvyn näkökulmasta.

* on selkeä käsitys siitä miten hän kehollisena toimijana on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja miten johtajapositiossa tätä valtaa käyttää. Hän osaa yksinkertaisin, mutta toimivin menetelmin kehittää itsesäätelykykyään ja vaikuttaa kehon ja verbaalisen viestinnän linjautumiseen.

* ymmärtää, mikä merkitys tunne- ja vuorovaikutustaidoilla, luottamuksella ja psykologisella turvallisuudella on sekä johtajan työssä menestymisen kannalta, että yksilön, että työyhteisön toiminnan kannalta ja osaa soveltaa ja kehittää niitä omassa johtajan työssään ja työyhteisön kehittämisessä.

* osaa ottaa vaikeita asioita puheeksi ja uskaltaa ratkaista erilaisia konfliktitilanteita.

* osaa johtaa ihmisiä asioiden sijaan ja ymmärtää, mistä tekijöistä muodostuu kestävä hyvinvointi ja resilienssi sekä henkilökohtaisella, että yritystasolla.

*  ymmärtää pitkän ja lyhyen tähtäimen ajattelun eron johtamisessa, sekä osaa vaikuttaa omaan ajatteluunsa tarpeen mukaan. Hän osaa käyttää itsensä -ja muiden johtamisessa tarkoituksenmukaisia ajattelu- ja säätelytekniikoita.

* osallistujalla on käsitys energianjohtamisesta ja sen vaikutuksesta itseensä ja johdettaviin.

Kouluttajat

instructor_img

Hanna Kumpulainen (FT) on kehollisen johtajuuden puolestapuhuja, työelämän kehittäjä ja valmentaja, kokenut johtaja ja yrittäjä, sovittelija (IMI-qualified) ja joogaopettaja. Hannan työn ytimessä ovat johtajan tunne- ja vuorovaikutustaidot ja hän yhdistää innovatiivisella tavalla tieteellistä tietoa, omaa kokemuksellista johtamisosaamista, kehollisuutta ja intuitiivisuutta tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen liiketoimintaan. Hanna uskoo siihen, että kestävä ja kannattava liiketoiminta muodostuu oppivassa, kehittyvässä ja elinvoimaisessa organisaatiossa, jossa hyvinvointi ja kannattava liiketoiminta kasvavat käsi kädessä. Lue lisää: www.hyvaatyota.com 

Suvi Kohisevankoski (DI) Suvi on kokenut sarjayrittäjä, Business ja Master Coach, joka on yli 13 vuoden ajan valmentanut satoja johtajia ja esimiehiä ja sparrannut kasvuyrittäjiä kohti merkityksellisempää ja kestävää johtamista ja liiketoimintaa. Suvin työn ytimessä ovat johtajan mielen, kehon ja sielun ainutlaatuisuutta luova yhteispeli. Lue lisää: www.kohisevankoski.fi

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Hanna Kumpulaisen / HyvääTyötä-Akatemian ja Suvi Kohisevankosken / Kohisevankoski Oy:n kanssa.

  Maksimiosallistujamäärä 12 hlöä.

 • Lisätietoja: 

  Soili Meklin, rehtori
  soili.meklin(a)snellmanedu.fi
  044 746 2841

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen myös räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  3590 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää.Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset