iPad neuropsykiatrisen asiakkaan terapiassa 3: Laita laite liikuttamaan – toiminnalliset iPad-sovellukset lasten terapiassa

Ajankohta
01.07.2021 - 30.12.2025
Paikka
Etäopetus
Hinta
70,00
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Nonstop oppimista verkossa: Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa 3

Täs­sä verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa tu­tus­tu­taan toiminnallisiin sovelluksiin, joiden avulla iPadistä tulee toiminnallinen, liikunnallinen ja asiakasta uudella tavalla aktivoiva laite. Teknologia nähdään usein käyttäjäänsä passivoivana laitteena, joka saa asiakkaat jäämään ruudun ääreen entistä enemmän. iPadin käyttö ei kuitenkaan tarvitse olla tätä. Koulutuksessa esiteltävillä toiminnallisilla lisälaitteilla saat terapiatyöhön uuden ulottuvuuden, konkreettisen ja käsin kosketeltavan tai liikkumaan innostavan, mikä tavoitteesi onkaan! Toiminnallisten lisälaitteiden avulla iPadista avautuu uusi ulottuvuus.

Tämä verk­ko­kou­lu­tus on viimeinen kol­mes­ta eril­li­ses­tä “Kuin­ka hyö­dyn­tää iPa­dia neu­ro­psy­ki­at­ris­ten asi­ak­kai­den te­ra­pi­as­sa” -kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta. Ensimmäinen käsitteli iPadin hyödyntämistä oppimisen tukena ja toinen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus kes­kit­tyi iPad-sovellusten hyödyntämiseen terapian tukena. Ensimmäinen koulutuskokonaisuus toteutui keväällä 2019, toinen syksyllä 2019 ja kolmas keväällä 2020.

Sisältö

Nonstop verkkokoulutuksen sisältö
Saat linkin koulutuksen materiaaliin sekä viisi tallennetta, joiden yhteiskesto on noin 7,5 tuntia.

We­bi­naa­rikerroilla tu­tus­tu­taan toiminnallisiin sovelluksiin, joilla voidaan tuoda käsin kosketeltavaa konkretiaa iPadin kanssa tehtävään harjoitteluun. Näistä sovelluksista ja lisälaitteista osa on saatavilla myös muille käyttöjärjestelmille. Sovelluksista suurin osa on maksuttomia, mutta lisälaitteet lähes aina maksullisia. Osan voi hankkia Suomesta ja osan tilata ulkomailta. Esiteltyjä sovelluksia ja lisälaitteita hyödynnetään jo nyt pienesti suomalaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Sovellukset soveltuvat parhaiten lasten kanssa työskenteleville terapeuteille, mutta niitä voidaan hyödyntää myös muiden asiakasryhmien kanssa. Sovellusten tietoturvaa käsitellään jokaisella webinaarikerralla.

We­bi­naa­ri 1: Hoksaatkos tämän? Toiminnalliset lisälaitteet hahmottamisen taitojen harjoittelussa
We­bi­naa­ri 2:  Kieli solmussa ja numeromerkit nurinperin  – hauskuutta äidinkielen, vieraiden kielten ja matematiikan harjoitteluun
We­bi­naa­ri 3: Pohdi, pohdi, pohdi! Toiminnallisuutta tabletin käyttöön loogisen päättelyn ja toiminnanohjauksen taitojen harjoittelussa
We­bi­naa­ri 4: Liikettä niveliin! Toiminnalliset sovellukset karkeamotoriikan haasteissa
We­bi­naa­ri 5: Sormet solmussa – toiminnalliset sovellukset hienomotoriikkaa harjoittamassa

Koulutus on tallennettu keväällä 2020 Snellman-kesäyliopistossa järjestetyn webinaarisarjan yhteydessä. Voit kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Käyt­tö­aika on yksi vuo­si ostopäivästä.

Aika ja paikka

Tallennepaketti, non-stop

Kohderyhmä

Lasten kanssa työskentelevät kun­tou­tuk­sen ja las­ten­neu­ro­lo­gi­an alan am­mat­ti­lai­set, puhe­te­ra­peu­tit, toi­min­ta­te­ra­peu­tit, fysioterapeutit, neu­ro­psy­ki­at­ri­set val­men­ta­jat, var­hais­kas­va­tuk­sen asi­an­tun­ti­jat, kas­va­tus- ja ope­tus­alan opis­ke­li­jat, kou­lun­käyn­nin­oh­jaa­jat ja näitä am­mat­ti­hen­ki­löi­tä kou­lut­ta­vat oppi­lai­tok­set.

Osaamistavoitteet

Tä­män verk­ko­kou­lu­tuk­sen jäl­keen osal­lis­tu­jal­la on hyvä kä­si­tys iPadiin saatavista toiminnallisista lisälaitteista ja hän on saa­nut vink­ke­jä nii­den käyt­töön terapiassa. Verk­ko­kou­lu­tuk­ses­sa esi­tel­tä­vät so­vel­luk­set ovat iOS-so­vel­luk­sia ja niihin saatavia lisälaitteita. Kaikki lisälaitteet ovat maksullisia. Osan lisälaitteista voi tilata Suomesta ja osan ulkomailta.  Sovellukset soveltuvat parhaiten lasten kanssa työskenteleville terapeuteille, mutta niitä voidaan hyödyntää myös muiden asiakasryhmien kanssa.

Kouluttajat

Riik­ka Mart­ti­nen, toi­min­ta­te­ra­peut­ti, verk­ko­pe­da­go­gi
Hei­di Åker­lund, NDT/Bobath -toi­min­ta­te­ra­peut­ti, neu­ro­psy­ki­at­ri­nen val­men­ta­ja

 • Toteutus: 

  Halutessasi kurssista suoritusmerkinnän (1 op) kirjoita 2 sivun mittainen oppimispäiväkirja, jossa kuvaat mitkä olivat koulutuksen keskeiset sisältöannit itsellesi ja miten voit opittua soveltaa omassa työssäsi. Voit samalla antaa myös palautetta koulutuksesta.

 • Lisätietoja: 

  Mari Markkinen, koulutuskoordinaattori
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2848

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  70 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset