Etäopetuksen ja digifasilitoinnin asiantuntijaksi (5 op)

Ajankohta
04.04.2024 - 20.05.2024
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
5 op
Hinta
290,00
Ilmoittaudu viimeistään
21.03.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Opetatko, koulutatko tai fasilitoitko sinä etänä? Yhdistätkö jo verkkopedagogiikkaa osaksi olemassa olevaa koulutustasi, mutta ovatko etäympäristöt ja digifasilitoinnin tavat vielä vähän epäselvät? Haluaisitko kuitenkin olla näiden asioiden asiantuntija?

Tämä koulutus on tarkoitettu juuri sinulle! Etäopetus ja digifasilitointi ovat  juuri tätä hetkeä ja yksi tulevaisuuden tärkeimpiä kehityskohteita. Kun kasvokkainen opetus tai koulutus siirtyy verkkoon, tarvitaan taitoja ja ymmärrystä verkkoympäristöistä ja verkossa vuorovaikuttamisen tavoista osana opettajan tai kouluttajan työkenttää.

Koulutuksen tarkoitus on valmentaa osallistuja etäopetuksen ja digifasilitoinnin asiantuntijaksi. Ohjelmassa käydään perusteellisesti läpi tärkeimmät etäkoulutuksen ja digifasilitoinnin osa-alueet ja keskitytään siihen, että osallistuja oppii opettamaan ja/tai kouluttamaan etäympäristöissä aktivoivasti ja osallistavasti, rakentamaan materiaaleja etäkoulutukseen, webinaariin tai tapaamiseen, oppii tunnistamaan oppimisen taustalla olevat teoriat ja oppii paremmin tunnistamaan osallistujien digitaalista kehonkieltä.

Sisältö

Koulutus koostuu 10 moduulista, joissa jokaisessa käsitellään tärkeimmät etäopetuksen ja digifasilitoinnin osa-alueet. Ohjelma tulee olemaan erittäin vuorovaikutteinen, aktivoiva ja perustuu yhteiselle tekemiselle. Tämä koulutus EI ole yksisuuntaista tiedonjakoa, vaan osallistujat tulevat olemaan aktiivisessa roolissa, keskustelemaan toistensa kanssa ja jakamaan omia kokemuksiaan. Koulutus sisältää paljon erilaisia virtuaalisia aktiviteetteja ja pienryhmäkeskusteluita.

Jokainen osallistuja tulee suunnittelemaan koulutusohjelman aikana oman koulutuskokonaisuuden. Tästä kokonaisuudesta jokainen osallistuja tulee vetämään lyhyen minikoulutuksen ohjelman loppupuolella. Tämän pituus on noin 10–15 minuuttia. Osallistujat saavat palautetta niin kouluttajalta kuin muilta osallistujilta.

Osallistujat tulevat tekemään lyhyitä välitehtäviä eri moduulien välillä. Nämä auttavat osallistujaa reflektoimaan ja arvioimaan omaa oppimistaan ja omien taitojensa kehitystä.

Tapaamisten ohella ohjelmassa käytetään työkirjaa. Kouluttaja antaa osallistujille ohjelman alussa työkirjan, johon tallennetaan ohjelman aikana annettua materiaalia ja välitehtävät. Näin työkirjasta rakentuu jokaiselle osallistujalle oma, henkilökohtainen työkalu, jota osallistuja voi käyttää omana käsikirjana myös tämän ohjelman jälkeen. Työkirja toimii myös ohjelman työsuoritteena yhdessä suunniteltavan koulutuksen kanssa.


Aloitus to 4.4. klo 17-19
Etäopetuksen ja digifasilitoinnin ABC 

 • Ohjelman sisältö
 • Mitä on etäopetus ja digifasilitointi
 • Kolme kulmakiveä 

2. kerta ma 8.4. klo 17-19
Webinaari, etäkoulutus vai hybridi? 

 • Erilaisten etätapaamisten muodot 
 • Ryhmäkoot ja koulutusten kestosuositukset
 • Miten etäkoulutus eroaa kasvokkaisesta koulutuksesta

3. kerta to 11.4. klo 17-19
Teknologia ja alustat 

 • Mitä erilaisia alustoja on? (Adobe Connect, Zoom, Teams, Webex, GoTo jne.) 
 • Miten teknologia valjastetaan etäopetuksen avuksi 

4. kerta ma 15.4. klo 17-19
Digitaalinen kehonkieli 

 • Vuorovaikutus ja digitaalinen kehonkieli
 • Aktiivinen kuuntelu
 • Empatian eri tasot

5. kerta to 18.4. klo 17-19
Teoriat ja työkalut 

 • Mitä teorioita on etäkoulutuksen taustalla 
 • Miten teoriat vaikuttavat fasilitointiin ja materiaalien suunnitteluun
 • Verkkopedagogiikka

6. kerta ma 22.4. klo 17-19
Oppimissisällöt – oppimismuotoilu ja tavoitteiden määrittely

 • Mitä on oppimismuotoilu
 • Tavoitteiden määritteleminen

7. kerta to 25.4. klo 17-19
Oppimissisällöt – aktiviteettien rakentaminen

 • Aktiviteettien rakentaminen
 • Ulkoisten työkalujen hyödyntäminen

8. kerta ma 29.4. klo 17-19
Erilaiset oppijat 

 • Miten huomioida erilaiset oppimisen tavat
 • Miten huomioida oppimisvaikeudet
 • Erilaiset oppijat työelämässä

9.kerta eli HARJOITUKSET vkolla 20 (13.-17.5.)

Osallistujat pääsevät itse harjoittelemaan koulutuksen osan vetämistä. Jokainen saa palautetta niin kouluttajalta kuin muilta osallistujilta. Harjoituskertojen määrä pohjautuu osallistujien määrään. Osallistujat jaetaan omiin pienryhmiinsä, ja heille määritetään erikseen oma harjoituskertansa.

Jokaisella osallistujalla on aikaa noin 10–15 minuuttia vetää oma koulutus muille, ja koulutuksen tulisi pohjautua koulutuskokonaisuuden aikana opittuihin perusteisiin ja suuntaviivoihin. Konkreettista on, että osallistujat pääsevät harjoittelemaan etäkoulutuksen fasilitointia ja suunnittelua. Osallistujien ei tarvitse osallistua kaikkiin harjoituskertoihin, vaan riittää, että he osallistuvat oman pienryhmänsä harjoituksiin.

10. kerta ma 20.5. klo 17–19
Haastavat koulutusaiheet ja ohjelman koonti

Tämä moduuli kokoaa yhteen koko koulutusohjelman. Ensin käsitellään haastavia koulutusaiheita, ja miten voidaan luovasti rakentaa erilaisia monimuotokoulutuksia, siten että voidaan yhdistää parhaimmat osat niin kasvokkaisesta koulutuksesta, itsenäisestä opiskelusta kuin etäkoulutuksestakin. Kaikki aiheet eivät ole “samanarvoisia” ts. jotkin asiat on helpompi kouluttaa etänä kuin toiset, mutta se ei tarkoita, etteikö sitä voisi tehdä. Keskeistä on löytää tavat kouluttaa aihe oikein, ja minkälaisia yhdistelmiä voidaan toteuttaa ja millaisin välinein.


Aika ja paikka

4.4.-20.5.2024 klo 17 – 19, etäopetus

Kohderyhmä

Erityisesti opettajat ja kouluttajat, jotka haluavat alan asiantuntijoiksi ja jotka haluavat laajentaa virtuaalista työkalupakkiaan.

Tämä koulutusohjelma sopii kaikille, jotka haluavat oppia miten luoda vuorovaikutteisia koulutus- ja oppimiskokemuksia ja kohtaamisia verkossa. Koulutus itsessään on väline- ja kanavariippumaton, eli periaatteet ja taidot joita koulutuksessa opitaan, ovat sovellettavissa kaikkeen etäopetukseen ja digifasilitointiin. Osallistujalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta etäkoulutusten suunnittelusta tai digifasilitoinnista, mutta osallistuja hyötyy ohjelmasta enemmän, mikäli hänellä on jo jotain kokemusta etäopetuksesta, etäkouluttamisesta tai etäympäristöistä.

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelman jälkeen osallistuja:

 • hallitsee teknologian osana etäkoulutusympäristöä
 • osaa luoda vuorovaikutteisia oppimissisältöjä
 • osaa fasilitoida oppimistapahtumia etäympäristöissä, jotta voidaan varmistaa opittavan asian tai taidon oppiminen ja soveltaminen työhön tai työympäristöön
 • osaa hyödyntää omia vahvuuksiaan ja kompetenssejaan rakentaessaan kuvaa itsestään etäopettajana/etäkouluttajana
 • osaa rakentaa osallistavan ja vuorovaikutteisen etäoppimiskokemuksen

Kouluttajat

instructor_img

Heidi Wahl (KM) on yrittäjä ja virtuaalisen koulutuksen ja fasilitoinnin asiantuntija. Hän on työskennellyt verkko- ja virtuaalikoulutuksen asiantuntijana ja kehittäjänä, ja ollut mukana esimerkiksi perustamassa virtuaalisen luokkahuoneen konseptia globaalin vähittäiskaupan organisaation Pohjois-Euroopan maihin.

Heidi on taustaltaan kasvatustieteiden maisteri yleisen ja aikuiskasvatustieteen puolelta, ja hän on myös suorittanut Certificate in Designing Online Learning-sertifikaatin (The Learning and Performance Institute UK). Heidille keskeistä on opettaa ja kouluttaa uutta tietoa ja uusia taitoja siten, että ne ovat heti sovellettavissa käytäntöön. Hänelle on ehdottoman tärkeää konkretisoida omissa koulutuksissaan se, miten virtuaalinen koulutus ja fasilitointi saadaan toimimaan ilman puhuvia päitä tai virtuaaliväsymystä.

Muu informaatio

Koulutus hyväksytty suorittaminen ja opintopisteiden saaminen edellyttää, että

 • osallistuja on osallistunut kaikkiin moduuleihin. Mikäli osallistujalle tulee pakottavasta syystä poissaolo joltakin osallistumiskerralta, osallistujan tulee katsoa kyseisen kerran tallenne, tehdä moduuliin mahdollisesti liittyvä välitehtävä ja tallentaa se työkirjaan. 
 • osallistuja rakentaa koulutuksen aikana oman koulutuksensa. Sen aihe on vapaa, mutta hedelmällisintä on rakentaa koulutus aiheeseen, josta tietää joutuvansa opettamaan/kouluttamaan itse esimerkiksi lähitulevaisuudessa. Tämä koulutus dokumentoidaan työkirjaan. 
 • osallistuja on rakentanut ohjelman aikana henkilökohtaisen työkirjansa. Tämä työkirja toimii koulutusohjelman työnäytteenä, johon tallentuvat kaikki tehtävät. Se toimii myös osallistujan kanavana reflektioon koko ohjelman ajan. Sen palautus sovitaan yhdessä ohjelman kouluttajan kanssa.

Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja saa todistuksen ja digitaalisen osaamismerkin koulutuksen suorittamisesta.

 • Toteutus: 

  Koulutusohjelma muodostuu 10 moduulista, joista jokainen on kestoltaan 2h. Oppimisen taustakanavana toimii EduGo-oppimisympäristö, jossa osallistujilla on mahdollisuus keskustella toistensa kanssa koko ohjelman ajan. Jokaiselle osallistujalle on varattu 1h henkilökohtainen sparraus kouluttajan kanssa, jossa voidaan käydä tarkemmin läpi esimerkiksi henkilökohtaisia kehittymistoiveita tai muita osallistujan kannalta keskeisiä tavoitteita

  Koulutus toteutetaan etäopetuksena. Koulutusalustana toimii Adobe Connect ja ohjelman taustakanavana EduGo-oppimisympäristö. Ohjelman yhteydessä käytetään myös muita vuorovaikutus- ja osallistamistyökaluja.
  Osallistuja tarvitsee:
  – Tietokoneen
  – Mikilliset kuulokkeet
  – Rauhallisen tilan, josta osallistua

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  290 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset