Elämänkatsomustieto: ET03 Kulttuuri (LOPS2021, ohjattu verkko-opintojakso)

Ajankohta
19.09.2022 - 03.06.2023
Hinta
186,00
Ilmoittaudu viimeistään
02.06.2023

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään kulttuurin merkitykseen ihmisen toiminnassa sekä kulttuuriperinnön eri muotoihin.

Valinnainen opintojakso

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:

• ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa

• osaa käyttää kulttuuria koskevan tutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa

• osaa käyttää kulttuuria koskevan tutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa

• hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus ja vähemmistökulttuurit

• osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen kohtelun

• tunnistaa vihapuheen ja osaa erottaa sen sananvapauden vastuullisesta käytöstä.

Keskeiset sisällöt:

• kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa, etnosentrismi ja kulttuurirelativismi

• kulttuuria koskevan tutkimuksen perusteita: tutkittavan ja tutkijan näkökulmat, kenttätyö, etnografia, kysely, haastattelu

• kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintöohjelma

• suomalaisen kulttuurin ja identiteettipolitiikan historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit

• kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden mahdottomuus: monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja yhteiskunnalliset tulkinnat ja vaikutukset 82 • etnisyyden, rasismin ja muun syrjinnän sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa

Opintojakson arviointi:

Opintojaksossa arvioidaan sekä opiskelijan tiedollista osaamista, esimerkiksi kurssin keskeisten käsitteiden hallintaa sekä ajattelutaitojen kehittymistä kurssin sisältöön liittyvien tehtävien avulla. Erityyppisiä pohdinta- ja perustelutehtäviä. Opintojakson päätteeksi joko loppukoe tai oppimispäiväkirjan laatiminen.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Jani Repo

puh. 044 4174595

jani.repo@savonlinna.fi

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Studeo ET03: Kulttuuri

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2022-23 aikana

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Ohjatusti suoritettava verkko-opintojakso

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, suunnittelija Isoverstas
  riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2845
  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana.

 • Hinta: 

  150 € + alv 24%
  Isoverstaan jäsenoppilaitos saa 10 % alennuksen erillisellä alennuskoodilla.