Elämänkatsomustieto: ET02 Minä ja yhteiskunta (LOPS2021, ohjattu verkko-opintojakso)

Ajankohta
07.08.2023 - 01.06.2024
Hinta
186,00
Ilmoittaudu viimeistään
31.05.2024

Kuvaus

Minä ja yhteiskunta, 2 op (ET2)

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:

• hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle identiteetille

• ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä ja yhteiskunnallisia rakenteita voidaan tarkastella tieteellisesti ja niillä on suuri merkitys yksilön elämänkatsomukselle ja elämänvalinnoille

• osaa arvioida kriittisesti niin omia kuin muiden yhteiskunnallisia väitteitä ja katsomuksia

• osaa tulkita ja arvioida erilaisten medioiden ja muiden yhteiskunnallisten instituutioiden tarjoamaa informaatiota

• osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen osa-alueita, yhteiskunnallisia rakenteita, ideologisia piirteitä sekä vallitsevia yhteiskunnallisia arvoja

• ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskonnon- ja omantunnonvapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen periaatteita

• osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä

• osaa arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia sekä kasvattaa valmiuttaan rakentavaan ja vastuulliseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Keskeiset sisällöt:

• kriittinen ajattelu ja väitteiden järkiperäinen perustelu: ympäröivän todellisuuden jäsentäminen ja sen erilaiset vääristymät

• median ja muiden informaationlähteiden toimintalogiikka; koulun, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä kulttuuristen, mukaan lukien uskonnollisten yhteisöjen, vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen

• aikalaiskritiikki: yhteiskunnan ja eri alakulttuurien aatteita ja arvoja

• yhteiskunnassa toimimisen ja aktiivisen kansalaisuuden tiedollisia perusteita: yhteiskunnalliset rakenteet, sosiaaliset tosiasiat, modernin länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteet, kuten individualismi ja yhteisön ja yhteiskunnan ero, sekä näiden vaikutus yksilön elämään

• taloudellinen ja poliittinen valta Suomessa ja globaalissa markkinataloudessa, yksilön kuluttajana ja kansalaisena tekemien valintojen vaikutukset

• ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet; ihmisoikeusasiakirjat, kuten YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus; ihmisoikeusloukkaukset, kuten holokausti

• globaali oikeudenmukaisuus, kestävä tulevaisuus, ilmastonmuutoksen torjunta sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja Agenda 2030

Opintojaksossa perehdytään informaatiolähteiden, esimerkiksi median kriittiseen tarkasteluun sekä yhteiskunnassa vaikuttamisen tapoihin.

Erityyppisiä pohdinta- ja perustelutehtäviä. Opintojakson päätteeksi joko loppukoe tai oppimispäiväkirjan laadinta.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Jani Repo

puh. 044 4174595

jani.repo@savonlinna.fi

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Studeo ET02 Minä ja yhteiskunta

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2023-24 aikana

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Ohjatusti suoritettava verkko-opintojakso

 • Lisätietoja: 

  Reetta-Mari Kellokoski, suunnittelija Isoverstas
  reetta-mari.kellokoski(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana.

 • Hinta: 

  150 € + alv 24%
  Isoverstaan jäsenoppilaitos saa 10 % alennuksen erillisellä alennuskoodilla.